รายชื่อนศ.
รายวิชา202108 : DIGITAL LITERACY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6135331 นายปรัตถกร บัวใหญ่รักษา  SPORTS SCIENCE10
2 B6300074 นางสาวนารี สุณาพรหม  SPORTS SCIENCE10
3 B6302146 นางสาวจิราพร หลอมทอง  Chemistry10
4 B6312633 นายเจษฎา ภูหมื่น  physics10
5 B6312640 นางสาวพลอยไพลิน เวียงสันเทียะ  physics10
6 B6312657 นายธีระภัทร สิตะวัน  physics10
7 B6312664 นางสาวจิตรวรรณ จิตรธรรม  MATHEMATICS10
8 B6312671 นายวรายุทธ แก้วพินิจ  physics10
9 B6312688 นายนนทพัทธ์ พรมเสนา  physics10
10 B6312695 นายวสุ ทองศรี  BIOLOGY10
11 B6312701 นางสาวรุจิดา บุญมาลา  physics10
12 B6312718 นายกิตติธัช มูลนานัด  BIOLOGY10
13 B6312725 นางสาวชลธิชา หาญสงคราม  Chemistry10
14 B6312732 นางสาวพรพิมล ชัชวาลย์  BIOLOGY10
15 B6312749 นางสาวมนภรณ์ ตรัสวิมาน  Chemistry10
16 B6312756 นางสาวสิตา เชิดชูธีรกุล  BIOLOGY10
17 B6312763 นายพีรวิชญ์ ยงยิ่งหาญ  MATHEMATICS10
18 B6312770 นางสาวรวิสรา เวินสันเทียะ  Chemistry10
19 B6312787 นางสาวปิยะรัตน์ วงศ์อภิวัฒน์  BIOLOGY10
20 B6312800 นางสาวจิรดา จันทร์เปรียง  Chemistry10
21 B6312824 นางสาวทักษพร พรมจักร์  physics10
22 B6312831 นางสาวกานต์ชนก อุดมเจตจำนง  MATHEMATICS10
23 B6312848 นายสิริโชค คุ้มวิริยะกุล  physics10
24 B6312855 นางสาวธนัญญา คำทอง  Chemistry10
25 B6312862 นางสาวปภัสรินทร์ เหล่าเขตรกิจ  BIOLOGY10
26 B6312879 นางสาวสุชัญญา สมรูป  BIOLOGY60
27 B6312886 นายทศปราชญ์ แผนวิชิต  MATHEMATICS10
28 B6312893 นายอัมพุท เสือทองหลาง  physics10
29 B6312909 นางสาวอธิศปภา พลอำนวย  BIOLOGY10
30 B6312916 นายทองแท่ง ใจเครือ  MATHEMATICS10
31 B6312930 นางสาวจุฑามาศ บุญธรรม  SPORTS SCIENCE10
32 B6312947 นายนนท์ณภัทร์ มานะทัต  SPORTS SCIENCE10
33 B6312954 นายธนกฤต สามเมือง  SPORTS SCIENCE10
34 B6312961 นายพัชรพล พันธ์สมบัติ  SPORTS SCIENCE10
35 B6312978 นายอภิณัฐ บุญแย้ม  SPORTS SCIENCE10
36 B6312985 นายธนพัฒน์ จันทบาล  SPORTS SCIENCE10
37 B6312992 นายธีรภัทธ์ สีหามาตย์  SPORTS SCIENCE10
38 B6313005 นายชิษณุพงศ์ สังขะวรรณ  SPORTS SCIENCE10
39 B6313029 นางสาวภัชราพรรณ เป็งเรือน  SPORTS SCIENCE10
40 B6313036 นายชัชญานนท์ แสนคำแก้ว  SPORTS SCIENCE10
41 B6313043 นายมโนธรรม ประทุมเขตต์  SPORTS SCIENCE10
42 B6313050 นางสาวอาทิตยา พันมะหา  SPORTS SCIENCE10
43 B6313074 นางสาวชลิตา ธูปกลาง  SPORTS SCIENCE60
44 B6313081 นางสาวอารีรัตน์ เสกรัมย์  SPORTS SCIENCE10
45 B6313098 นายธนพล คันชนานนท์  SPORTS SCIENCE10
46 B6313104 นายกุลธวัช ศิริพรอดุลศิลป์  SPORTS SCIENCE10
47 B6313111 นางสาวณัฐวดี อุ่นศรี  SPORTS SCIENCE10
48 B6313128 นางสาววีรยา บุญแสง  SPORTS SCIENCE10
49 B6319649 นางสาวจีรนันท์ ประชานารถ  physics10
50 B6319656 นางสาวบุษราคัม งอกโพธิ์  Chemistry10
51 B6319663 นางสาวสุนิสา รสหอม  BIOLOGY10
52 B6319670 นายทัตธน ตั้งชีพชูชัย  Chemistry10
53 B6319694 นางสาวอนุธิดา ถ้ำพุดซา  BIOLOGY10
54 B6319700 นายนวสินธุ์ ชมจันทร์  physics10
55 B6319717 นางสาวชลธิกาล ธิเขียว  BIOLOGY10
56 B6319724 นายศุภวัฒน์ ตังอนุสรณ์สุข  physics10
57 B6319731 นายสุรบดี ท่วมสูงเนิน  Chemistry10
58 B6319755 นางสาวณัชชา ผจญอริพ่าย  physics10
59 B6319762 นายนนทน์ ก่อเกียรติสกุล  MATHEMATICS10
60 B6319786 นายธีรภัทร์ โพนเมืองหล้า  SPORTS SCIENCE10
61 B6319793 นายจารเดช ประสานเชื้อ  SPORTS SCIENCE10
62 B6319809 นายณัฐวุฒิ พันไธสง  SPORTS SCIENCE10
63 B6319816 นางสาวศศิกานต์ ปฏิพันโด  SPORTS SCIENCE10
64 B6319823 นายพีรพงศ์ พิมพ์ไธสง  SPORTS SCIENCE10
65 B6320799 นายศิวกร คำนึงผล  SPORTS SCIENCE10
66 B6320805 นายหาญณรงค์ เรืองหงษา  SPORTS SCIENCE10
67 B6320812 นางสาวชลธิชา พละสิม  SPORTS SCIENCE10
68 B6320829 นางสาววรรณกานต์ ร่มรื่น  BIOLOGY10
69 B6320836 นางสาวพนัสวรรณ บุตตะคาม  BIOLOGY10
70 B6320843 นางสาวภิญญดา ชินเนหันหา  BIOLOGY60
71 B6329372 นายสิริพล ศิริจำรัส  Geoinformatics10
72 B6329389 นางสาวนริศรา แคชเทน  Chemistry10
73 B6329396 นางสาวนงนภัส อาจอุดม  Chemistry10
74 B6329402 นางสาวมนัสนันทน์ พลแสน  BIOLOGY10
75 B6329419 นางสาวสุวีรยา เสนาพงษ์พิทักษ์  BIOLOGY10
76 B6329426 นายศานติพงษ์ ประสังคะเต  Chemistry10
77 B6329433 นางสาวพิชญา อมรกิตติถาวร  Chemistry10
78 B6329440 นางสาวพรรณปพร สว่างนอก  BIOLOGY10
79 B6329471 นายปณธร เจียรณัย  Chemistry60
80 B6329495 นางสาวปิยะธิดา แซ่โจว  BIOLOGY10
81 B6329501 นางสาวกฤษณา มนต์ขลัง  Chemistry10
82 B6329525 นางสาวมัทนี เวโรจน์วัฒนัน  SPORTS SCIENCE10
83 B6329532 นางสาวนฤมล พันต้น  SPORTS SCIENCE10
84 B6331351 นางสาวพราวพุทธ ภูมิรัชธรรม  BIOLOGY10
85 B6331368 นางสาวพัชราภรณ์ ธีระนนท์มงคล  Chemistry10
86 B6331375 นายเดชาพล สะสิธร  SPORTS SCIENCE10
87 B6331382 นายธนกฤต ศรีภา  SPORTS SCIENCE10
88 B6331405 นายธนากร เหินชัย  SPORTS SCIENCE10
89 B6331412 นายธีรโชติ แช่มกลั่น  SPORTS SCIENCE10
90 B6331429 นายวิทยา สุโขรัมย์  SPORTS SCIENCE10
91 B6334598 นายปุณณกันต์ ขาวประภา  BIOLOGY10
92 B6334611 นายวิชช์ยธิป เสถียรัมย์  Chemistry10
93 B6334642 นายธิติธร ฤทธิ์เเสง  SPORTS SCIENCE10
94 B6335090 นางสาวปฏิมา ทองภู  Geoinformatics60
95 B6335106 นางสาวเบญญาภา ซ่อนกลิ่น  SPORTS SCIENCE10
96 B6335113 นายสุรปรีชา จิตรารักสกุล  SPORTS SCIENCE10
97 B6335250 นายพัชรียา เสริมชื่อ  Geoinformatics10
98 B6335403 นายทัตเทพ เงินแท้  SPORTS SCIENCE10
99 B6335410 นางสาวกัลยรัตน์ ปัญญาประดิษฐ์  SPORTS SCIENCE10
100 B6335427 นางสาวภารดี ปิติพัฒน์  SPORTS SCIENCE10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
101 B6075569 นางสาวภัทราพร โสภา  INFORMATION SCIENCE10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
102 B6300012 นางสาวจิรนันท์ บรรพชาติ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
103 B6300838 นางสาวพิฐชญาณ์ ครองสวัสดิ์กุล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
104 B6302429 นางสาวกัญญารัตน์ ซึมกลาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
105 B6302436 นางสาวบุษบา สักกุณี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
106 B6302443 นางสาวประภาศิริ สังข์สันเทียะ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
107 B6302450 นายชลธี ปานเทวีจรัส  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
108 B6302467 นายธัญธร กล้าสาริกิจ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
109 B6302504 นางสาวพรปวีณ์ ผิวขาว  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
110 B6302511 นายสุริยา สมีพันธ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
111 B6302528 นางสาวศรุตยา นะอ่อน  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
112 B6302535 นางสาววิชญภรณ์ จงอาจกลาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
113 B6302542 นางสาวชีวนา บุญสุข  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
114 B6302559 นางสาวธิดารัตน์ นานา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
115 B6302566 นายปฏิพัทธิ์ ธงกลาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
116 B6302580 นางสาวอฐิติญา โรมไธสง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
117 B6302597 นางสาวเบญญทิพย์ มาลา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
118 B6302603 นางสาวองค์ชนิตา ดิลกชาติ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
119 B6302610 นางสาวนริศรา สินทร  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
120 B6302627 นายธีรภัทร กลอกกระโทก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
121 B6314781 นางสาวเพ็ญพิชา ตรีเกษม  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
122 B6314798 นายปราโมทย์ นกพุดทา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
123 B6316693 นางสาวสุมินตรา ปัญญาว่อง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 60
124 B6316709 นางสาวบุญสิตา ชากลาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
125 B6320539 นายภานุวัฒน์ พรหมบุตร  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
126 B6320546 นางสาวชลธิชา อ่วยกลาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
127 B6325329 นางสาวกิตติยา เกตุสระน้อย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
128 B6325336 นางสาวอภิญญา จรจังหรีด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
129 B6325343 นางสาวจิรภัทร คณะชาติ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
130 B6325350 นางสาวระพีพร มะลิโค  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
131 B6325367 นางสาวชญานนท์ ทิแดง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
132 B6325374 นางสาวทัศวรรณ วงษาสูง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
133 B6330767 นางสาวทิฌาดา วิชุมา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
134 B6330774 นายธิวสันต์ แก้วดวงดี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
135 B6330781 นายวรเชษฐ์ ใหญ่กระโทก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
136 B6335496 นางสาวนภัสสร คำหงษา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
137 B6335519 นายคุณานันต์ เพชรจอม  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
138 B6336837 นางสาวชลพิชา พวงเกาะ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
139 B6337322 นางสาวนันธิภาภรณ์ แก้วพรมภักดี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
140 B6337414 นางสาวชรินทร์ธร ชัยเกิน  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
141 B6101817 นายเรืองวิทย์ ศรีทน  Mechatronics Engineering10
142 B6237196 นางสาวบุณยนุช ทองสุขฐานิต  PRECISION ENGINEERING10
143 B6237400 นางสาวพรรณี แซ่ตั๋น  PRECISION ENGINEERING10
144 B6239176 นางสาวชลิตา นาคราช  PRECISION ENGINEERING10
145 B6239213 นางสาวกฤษณา แทนสา  PRECISION ENGINEERING10
146 B6239329 นายขวัญชัย แก้วปัดสิน  PRECISION ENGINEERING10
147 B6315641 นายกวี สุขสมเลิศ  Mechatronics Engineering60
148 B6321796 นายณัฐชัย เทียมอุดม  Agricultural and Food Engineering10
149 B6335687 นายชมพล จีบบรรจง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
150 B6335786 นางสาวปริญญา แตงทอง  Electronic Engineering10
151 B6335854 นางสาวณัฐณิชา บุตรนิล  Electronic Engineering10
152 B6336110 นายไวทยา โสมอินทร์  Metallurgical Engineering10
153 B6336264 นางสาวอารญา เกิดมงคล  PRECISION ENGINEERING10
154 B6336998 นายกันตพัฒน์ พรวสุเลิศโภคิน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
155 B6337001 นายวริชญ์ พิชัยพงค์  Metallurgical Engineering10
156 B6337216 นายธนวัฒน์ กลิ่นหอม  PRECISION ENGINEERING10
157 B6337247 นายไชยา เจริญพันธ์  PRECISION ENGINEERING10
158 B6337469 นางสาวโชติกา โชติสิทธิฤทธิ์  Mechatronics Engineering10
159 B6337490 นางสาวอภิญญา ทอจะโป๊ะ  PRECISION ENGINEERING10
160 B6337575 นายณัฐดนัย การินทร์  PRECISION ENGINEERING10
161 B6337605 นางสาวกนกวรรณ งามเลิศ  PRECISION ENGINEERING10
162 B6337674 นายชัยมงคล มะอาจเลิศ  PRECISION ENGINEERING10
163 B6337742 นายธีรยุทธ แสงพรม  PRECISION ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.