รายชื่อนศ.
รายวิชา214263 : INFORMATION ORGANIZATION
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6075569 นางสาวภัทราพร โสภา  INFORMATION SCIENCE10
2 B6204648 นางสาวศิรดา บูรณ์เตชภูวดล  INFORMATION SCIENCE10
3 B6204778 นางสาววราภรณ์ คนหมั่น  INFORMATION SCIENCE10
4 B6204839 นางสาวสุชาดา แก้วปลั่ง  INFORMATION SCIENCE10
5 B6205003 นางสาวภาคินี รุ่งรังษี  INFORMATION SCIENCE10
6 B6205058 นางสาวจิณณพัต ขยันงาน  INFORMATION SCIENCE10
7 B6205249 นางสาวกัลยรัตน์ พร้อมจะบก  INFORMATION SCIENCE10
8 B6232085 นางสาวนภัสสร พุ่มสุวรรณ  INFORMATION SCIENCE10
9 B6232108 นายวุฒิชัย พิกุลขาว  INFORMATION SCIENCE10
10 B6232115 นายมงคล ประสิทธิ์นอก  INFORMATION SCIENCE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.