รายชื่อนศ.
รายวิชา224251 : BUSINESS COMMUNICATION
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
1 B6070137 นายชนม์ชนก พิมพ์จันทร์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)40
2 B6073282 นางสาวฐิติมา สังฆมะณี  INFORMATION SCIENCE10
3 B6073558 นางสาวศศิประภา ศรีสุข  INFORMATION SCIENCE10
4 B6074821 นางสาวชนากานต์ จิตรจันทึก  INFORMATION SCIENCE10
5 B6075514 นางสาวเพ็ญกวิน บุญใหม่  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
6 B6075552 นายนันทพัทธ์ คำกอง  INFORMATION SCIENCE10
7 B6137786 นางสาวธนาภรณ์ ทิพยเนตร  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
8 B6204655 นางสาวณัฐวดี รักษาสัตย์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
9 B6204693 นางสาวจิดาภา อัฐวัฒนกุล  INFORMATION SCIENCE10
10 B6204815 นายธนัทกฤตฏิ์ ณัฐตระกูลเลิศ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
11 B6205195 นางสาวนัฐวัลย์ สุวรรณดี  INFORMATION SCIENCE10
12 B6206185 นางสาวมาริษา สวนหนองปลิง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
13 B6206208 นางสาวอภิญญา ถนอมประเสริฐ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
14 B6206215 นางสาวพิชญ์ธัญญา ยาวโนภาส  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
15 B6206253 นายธนนันท์ จันทร์งาม  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
16 B6206291 นางสาวเพชรรัตน์ ทรัพย์ทวีบูรณ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
17 B6206314 นายวิศวะ ตาบุดดา  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
18 B6206338 นางสาวผกามาส เสวโก  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
19 B6206352 นางสาวดมิสา กาญจนวัฒนาวงศ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
20 B6206390 นายเจษฎากร วงค์จันทร์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
21 B6206406 นางสาวพรพิชา โชว์สูงเนิน  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
22 B6206413 นางสาวปรัญญา จ่าชัย  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
23 B6206444 นางสาวกนกวรรณ วรวงศ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
24 B6206451 นายวรรณชัย หลอมประโคน  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
25 B6206468 นางสาวนภัสต์ศรณ์ แซ่อึ้ง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
26 B6206512 นายสิรวิชญ์ พรมดอน  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
27 B6208837 นายศรธเนศ ศรียาภัย  INFORMATION SCIENCE60
28 B6209414 นายพีระพันธ์ บรรจง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
29 B6210953 นางสาวพิณพัฒน์ ผาโคตร  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
30 B6210977 นางสาวกันตยา มีกว้าน  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
31 B6227609 นางสาวกรชวัล สุสม  INFORMATION SCIENCE10
32 B6227760 นางสาวภัทรสุดา กาญจนสุปัญญา  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
33 B6227845 นางสาวประภัศษร ถนอมพลกรัง  INFORMATION SCIENCE10
34 B6231712 นายธันวา โกสูงเนิน  INFORMATION SCIENCE10
35 B6231774 นายปฏิภาณ พรหมรักษ์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
36 B6231866 นายจิรวัฒน์ นิกรถา  INFORMATION SCIENCE10
37 B6232092 นางสาวนภวรรณ สายเชื้อ  INFORMATION SCIENCE10
38 B6232177 นางสาวณัฐชินี สีสังชุม  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
39 B6232184 นายชาญชล คะเชนชาติ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
40 B6232191 นายปิยมัณฑน์ วงศ์พาทิศ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
41 B6232207 นางสาวสุรัสวดี โคตุธา  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
42 B6232252 นางสาวฐานะมาศ พงศ์เพิ่มเพชร  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
43 B6232269 นางสาวปนัดดา บริบูรมังษา  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
44 B6232276 นางสาวพราวแพรวา เคลื่อนกระโทก  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
45 B6232313 นางสาวนันทนัช ต้นโพธิ์ทอง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
46 B6232337 นายสุรสีห์ ลายกิ่ง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
47 B6236915 นางสาวเกศิณี นามมูลน้อย  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
48 B6236939 นางสาวหัธกาญจน์ ทองวันดี  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
49 B6236960 นายพชร บัวคล้าย  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.