รายชื่อนศ.
รายวิชา527305 : MICROWAVE ENGINEERING
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6103903 นายอิทธิพงษ์ เขียวละลิ้ม  TCE10
2 B6104108 นางสาวพนิดา ความรัมย์  TCE10
3 B6104399 นายสถาพร คุธินาคุณ  TCE10
4 B6104559 นางสาวณิชาภัทร ฆารไสว  TCE10
5 B6108014 นายภคิน นรเหมันต์  TCE10
6 B6108731 นางสาวเสาวลักษณ์ บัวพรมมี  TCE10
7 B6108922 นายพงศ์ภัค บุญณรงค์  TCE10
8 B6108960 นายกฤติมา บุญทวี  TCE10
9 B6109646 นางสาวฐานิตา ปรีชา  TCE10
10 B6110512 นางสาวชนิกานต์ พรมอ่อน  TCE10
11 B6110789 นายพิบูลย์ศักดิ์ พวงนิล  TCE10
12 B6111151 นางสาวกัญญารัตน์ พิมพ์สุวรรณ  TCE10
13 B6111984 นางสาวสุพรรษา มณีจันสุข  TCE10
14 B6112158 นางสาวทิวานนท์ มั่นคูณ  TCE10
15 B6112790 นายสหัสชาย รบศึก  TCE10
16 B6113414 นายศรีรัตน์ ลีเอาะ  TCE10
17 B6113667 นายอนาวิน วงษ์สอน  TCE10
18 B6113797 นายศุภฤกษ์ วรรณสุทธะ  TCE10
19 B6114046 นายวิริยภาพ วิทยากร  TCE10
20 B6114435 นายธนโชติ ศรีม่วงกลาง  TCE10
21 B6114589 นางสาวณัฐวดี ศรีโสภา  TCE10
22 B6114961 นางสาววรินยุพา สมศรี  TCE10
23 B6115166 นายธนพงษ์ สอาดเอี่ยม  TCE10
24 B6115319 นายพงศ์พัชระ สายวรณ์  TCE10
25 B6116521 นางสาวศิริพร แสนศรี  TCE10
26 B6117108 นายจิรจิตร เหล่าศิริวิจิตร  TCE10
27 B6117115 นายธนดล เหลาใหม่  TCE10
28 B6117238 นางสาวสโรชา อย่างบุญ  TCE10
29 B6117306 นางสาวฑิฆัมพร อ้มเถื่อน  TCE10
30 B6118082 นายอิทธิพัทธ์ ประสาทกสิกรณ์  TCE10
31 B6118228 นายคมสัน คุ้มสมบัติ  TCE10
32 B6118303 นายวายุ อภิเดช  TCE10
33 B6118549 นายกฤตภัค ธรรมนูญ  TCE10
34 B6118709 นายจักราวุธ ส่งสกุลวงศ์  TCE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.