รายชื่อนศ.
รายวิชา525467 : QUALITY, ENVIRONMENT, AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6001650 นางสาวศกลวรรณ จุลละมณฑล  Automotive Engineering10
2 B6001704 นางสาวนภาพร มุลลารักษ์  Automotive Engineering40
3 B6003012 นางสาวจิตติมา ขำเขว้า  Automotive Engineering10
4 B6003876 นายสิทธิพล พิมพ์จ่อง  Automotive Engineering10
5 B6004989 นายสัจจาพร ราชเสนา  Automotive Engineering10
6 B6007782 นางสาวจิราพร พิมลี  Automotive Engineering10
7 B6008697 นายกฤษดา พลศรี  Automotive Engineering10
8 B6009960 นายถิรวุฒิ อาจสยาม  Automotive Engineering10
9 B6011857 นายธาดา คำภักดี  Automotive Engineering10
10 B6012625 นางสาวเขมิกา ตวงสิน  Automotive Engineering10
11 B6019969 นายสุวรรณ เขียนภาพ  Automotive Engineering10
12 B6026752 นางสาวกัญญารัตน์ เชียรไชย  ME10
13 B6100148 นายธกฤต หอมกลิ่น  ME10
14 B6102593 นางสาวนมินดา นามแสงกลาง  ME10
15 B6102685 นางสาวปานชีวา เเกล้วกล้า  Automotive Engineering10
16 B6102746 นางสาวสาริศา กระจายกลาง  ME10
17 B6103156 นายศิวกร กิจจานุกิจวัฒนา  Automotive Engineering10
18 B6103262 นายพัชรดนัย เกตศิลา  ME10
19 B6103781 นางสาวพรชิตา ขันทวงษ์  Automotive Engineering10
20 B6103934 นายสุนัย ไขเเสง  ME10
21 B6104160 นายพงษ์สิทธิ์ คำซาว  Automotive Engineering10
22 B6104566 นายธนวิชญ์ โฆษิตพิพัฒน์  Automotive Engineering10
23 B6104726 นายพีระ จรพัทลุง  ME10
24 B6104757 นางสาวสุนิตา จอมกระโทก  Automotive Engineering10
25 B6104788 นางสาวสุภัสสรา จันคำ  ME10
26 B6105297 นายจักรวรรดิ์ จูมนา  ME10
27 B6105631 นางสาววรรณวณัช งามศิริ  Automotive Engineering10
28 B6106089 นายภิรภัทร ชุติปัญญาภรณ์  Automotive Engineering10
29 B6106492 นางสาวธนภรณ์ แซ่ตั้ง  Automotive Engineering10
30 B6106584 นายธนพล ดงทอง  ME10
31 B6106942 นางสาวอรวรรณ ตุ้มนาค  Automotive Engineering10
32 B6107024 นายณัฐวัฒน์ โตวิทศิรินเรศ  Automotive Engineering10
33 B6107376 นายพิทักษ์ ทองรอด  ME10
34 B6108144 นายวรพงษ์ นาคยันยงค์  Automotive Engineering10
35 B6108342 นายณรงค์ฤทธิ์ นิตย์ลาภ  Automotive Engineering10
36 B6108465 นายมนตรี นิลทับ  ME10
37 B6108786 นางสาวศศิธร บำรุงพิพัฒนพร  Automotive Engineering10
38 B6109110 นายศิริรักษ์ บุญสาระวัง  ME10
39 B6109264 นายวัชรพงษ์ บุตรอำคา  ME10
40 B6109325 นางสาวทัดดาว บุษบา  Automotive Engineering10
41 B6109332 นางสาวชนินาถ บูรณ์เจริญ  ME10
42 B6109356 นางสาวสุธิดา บูรณ์เจริญ  ME10
43 B6109509 นางสาวธัญธร ประชาเสริมศาสตร์  Automotive Engineering10
44 B6109660 นางสาวภัทราวี ปรือปรัง  Automotive Engineering10
45 B6109707 นางสาวกนกพร ปลั่งกลาง  Automotive Engineering10
46 B6109844 นายอภิรักษ์ ปั้นกันอินทร์  Automotive Engineering10
47 B6110260 นายเมทนี ไผ่สมบูรณ์  ME10
48 B6110697 นายณัฐพล พลรักษา  Automotive Engineering10
49 B6110741 นางสาวปิยาพัชร พลางวัน  ME10
50 B6110840 นางสาวบัณฑิตา พัฒนมณี  Automotive Engineering10
51 B6110932 นางสาวจาสิรินทร์ พันธ์อินากูล  ME10
52 B6111502 นางสาวอาทิตย์ตญา เพิ่มพล  ME10
53 B6111816 นายชวนันท์ ภิรมรัมย์  Automotive Engineering10
54 B6111960 นายเฉลิมชัย มงคลโพธิ์  ME10
55 B6112929 นายยุทธพงษ์ รักตะขบ  Automotive Engineering10
56 B6113292 นางสาวอริสา ละว้า  ME10
57 B6113315 นายวุฒิชัย ลาภทวี  Automotive Engineering10
58 B6113896 นายสิรภพ วัฒนะมหาตม์  Automotive Engineering10
59 B6114114 นางสาวทิวาพร วิลัยเลิศ  Automotive Engineering10
60 B6114794 นายจักรรินทร์ เศษสุวรรณ์  Automotive Engineering10
61 B6114848 นายธวัชชัย สนั่นรัมย์  ME10
62 B6114978 นายวนศักดิ์ สมศักดิ์  Automotive Engineering10
63 B6115012 นายนัฐพงษ์ สมานสุข  ME10
64 B6115067 นางสาวนัฐพร สระทองหลาง  ME10
65 B6115500 นางสาวศุภิสรา สินพูน  ME10
66 B6117009 นายธนวัช หาญวรชัยกิจการ  ME10
67 B6118075 นางสาวไพริน นุชสวาท  Automotive Engineering10
68 B6118198 นายสโรธ สุขกุล  ME10
69 B6118556 นางสาวสิริกัลยา นาคเจือทอง  Automotive Engineering10
70 B6118808 นางสาววรรณวิสา การปรีชา  ME10
71 B6130336 นายวิภพ ใครบุตร  ME10
72 B6131395 นายรชต ทีฆทัศน์กุล  ME10
73 B6131555 นายกุฎุมพี กุลสุจริตทรัพย์  Automotive Engineering10
74 B6131593 นายภาณุพงศ์ ไกรสุเน  ME10
75 B6135959 นางสาวณิรินทร์ญา ศิระวิเชษฐ์กุล  ME10
76 B6201456 นางสาวสุวรา เปรี่ยมสูงเนิน  ME10
77 B6202873 นายจีรวัฒน์ โพธ์ภา  ME10
78 B6216382 นางสาวสาลินี สุริยะบุญ  ME10
79 B6219024 นางสาวกรรวี คำแดง  ME10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.