รายชื่อนศ.
รายวิชา522369 : SIMULATION AND TRANSPORTATION AND LOGISTICS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6002121 นางสาวยุพา สุภาพงษ์  Transportation And Logistics Engineering10
2 B6002923 นางสาวธนพร ยิ้มกล่ำ  Transportation And Logistics Engineering10
3 B6003654 นายกฤษณรัตน์ โกศัลวัฒน์  Transportation And Logistics Engineering10
4 B6007256 นางสาวศุภักษร คุ้มสวัสดิ์  Transportation And Logistics Engineering10
5 B6009922 นายวันเฉลิม มาประดิษฐ์  Transportation And Logistics Engineering10
6 B6019563 นายจุลศักดิ์ รักสกุลพิวัฒน์  Transportation And Logistics Engineering10
7 B6019693 นางสาวณัฐณิชา ทะนานทอง  Transportation And Logistics Engineering10
8 B6024413 นายเวทย์วิวัฒน์ ชื่อดำรงรักษ์  Transportation And Logistics Engineering10
9 B6025984 นางสาววรัญญา ศิริพันธ์  Transportation And Logistics Engineering10
10 B6026103 นายสรวิศ คงศรี  Transportation And Logistics Engineering10
11 B6102821 นางสาวชัญญนัท กล้ารบ  Transportation And Logistics Engineering10
12 B6103408 นางสาวกัลยาณี แก่นท้าว  Transportation And Logistics Engineering10
13 B6103842 นางสาวปัทมวรรณ ขุนเเก้ว  Transportation And Logistics Engineering10
14 B6104405 นางสาววาสนา คุ้มตะบุตร  Transportation And Logistics Engineering10
15 B6104948 นางสาวขวัญนภา จันทร์ยวง  Transportation And Logistics Engineering10
16 B6105174 นางสาวสุนิดา จำเริญเจือ  Transportation And Logistics Engineering10
17 B6105488 นายวุฒิไกร ใจซื่อ  Transportation And Logistics Engineering10
18 B6105976 นางสาววนิดา ชิขุนทด  Transportation And Logistics Engineering10
19 B6106409 นางสาวอรณิชา ไชยรัตน์  Transportation And Logistics Engineering10
20 B6106904 นายอมรวัฒน์ ตามา  Transportation And Logistics Engineering10
21 B6106966 นางสาวทิพย์วรินทร เตชิดปัณณวัฒน์  Transportation And Logistics Engineering10
22 B6107383 นางสาวขนิษฐา ทองระเริง  Transportation And Logistics Engineering10
23 B6107413 นางสาวเนธิญา ทองสุทธิ์  Transportation And Logistics Engineering10
24 B6107833 นางสาวธนาพร โทนสิมมา  Transportation And Logistics Engineering10
25 B6107932 นางสาวกัญญาวีร์ ธารสนธยา  Transportation And Logistics Engineering10
26 B6108595 นางสาววรรณวิสา แนมขุนทด  Transportation And Logistics Engineering10
27 B6108724 นางสาวรุ่งนภา บัวดอก  Transportation And Logistics Engineering10
28 B6109233 นางสาวนิลาวัลย์ บุตรศรีภูมิ  Transportation And Logistics Engineering10
29 B6109301 นางสาวกัญญาณัฐ บุริงาม  Transportation And Logistics Engineering10
30 B6109691 นายธนาธิป ปลอดกระโทก  Transportation And Logistics Engineering10
31 B6111212 นางสาวชุติกาญจน์ พึ่งเจริญ  Transportation And Logistics Engineering10
32 B6112578 นางสาวกัญภร ฉัตรเมืองปัก  Transportation And Logistics Engineering10
33 B6113001 นายเกรียงศักดิ์ รัฐภูมิ  Transportation And Logistics Engineering10
34 B6113612 นางสาวพัทธ์ธีรา วงศ์เดช  Transportation And Logistics Engineering10
35 B6113650 นางสาวสิรภัทร วงษ์มิตรแท้  Transportation And Logistics Engineering10
36 B6113742 นางสาวอรวรรณ วรรณแจ่ม  Transportation And Logistics Engineering10
37 B6116101 นายณฐพงศ์ สุวรรณมุกต์  Transportation And Logistics Engineering10
38 B6116156 นายชิติพัทธ์ สุสม  Transportation And Logistics Engineering10
39 B6116255 นายธีรพัฒน์ เสาโท  Transportation And Logistics Engineering10
40 B6116491 นายดนุชนม์ แสนพันธุ์ศิริ  Transportation And Logistics Engineering10
41 B6116934 นายวีรศักดิ์ หอมขจร  Transportation And Logistics Engineering10
42 B6117573 นายสุชาครีย์ อิ่มสินสกุล  Transportation And Logistics Engineering10
43 B6117627 นายธนพล อุดมรัตนโยธิน  Transportation And Logistics Engineering10
44 B6118105 นางสาวกมลชนก ผิวงาม  Transportation And Logistics Engineering10
45 B6118259 นางสาวณัฏธพิชญา นาคเสน  Transportation And Logistics Engineering10
46 B6131104 นายจารุพงษ์ บำเพ็ญผล  Transportation And Logistics Engineering10
47 B6131296 นายพรพรหม พรหมปัญญา  Transportation And Logistics Engineering10
48 B6132002 นายเอกลักษณ์ จันทร์สิงห์  Transportation And Logistics Engineering10
49 B6132392 นางสาวปุณยนุช เพ็ญหนู  Transportation And Logistics Engineering10
50 B6132538 นายพีรวิชญ์ ดวงชัย  Transportation And Logistics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.