รายชื่อนศ.
รายวิชา539205 : ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6103378 นายเสฎฐวุฒิ เกิดศร  Electronic Engineering10
2 B6105259 นายณัฐชนน จีบโพธิ์  Electronic Engineering10
3 B6108212 นางสาวศุภานัน นามแก้ว  Electronic Engineering10
4 B6108434 นายธนวัฒน์ นิราศภูเขียว  Electronic Engineering10
5 B6108816 นายณัฐวัฒน์ บุญเกื้อ  Electronic Engineering10
6 B6109202 นางสาวเพ็ญณภา บุตรดา  Electronic Engineering10
7 B6110345 นายจักรวัฒน์ พงษ์สัมพันธ์  Electronic Engineering10
8 B6110659 นายจิรัฏฐ์ พลไธสง  Electronic Engineering10
9 B6112806 นายโสภณวิชญ์ ร่วมชาติสกุล  Electronic Engineering10
10 B6113483 นายเจษฎากร โลกตะคุ  Electronic Engineering10
11 B6114145 นายพรภวิษย์ วิเศษวงษา  Electronic Engineering10
12 B6131418 นายกิตตินันท์ อ้นสันเทียะ  Electronic Engineering10
13 B6136796 นายนัฐกร ศรีนอก  Electronic Engineering10
14 B6202064 นางสาวตรีทิพยนิภา พิมสอน  Electronic Engineering10
15 B6202071 นางสาวศุภนิดา ใฝ่จิตร  Electronic Engineering10
16 B6202545 นางสาวพิมพ์รดา สิงคลีบับภา  Electronic Engineering10
17 B6202729 นางสาวอภิญญา รักความซื่อ  Electronic Engineering10
18 B6202859 นายทวีชัย นิลสุวรรณ  Electronic Engineering10
19 B6208783 นายอภินันท์ สุระพาล  Electronic Engineering10
20 B6208974 นายวีรวัฒน์ วรรณโชติ  Electronic Engineering10
21 B6209001 นางสาววัชราภรณ์ จ้อยจีด  Electronic Engineering10
22 B6209254 นายทิวากร สานุสุข  Electronic Engineering10
23 B6210243 นายรังสิวโรตม์ วงศ์สรรค์  Electronic Engineering10
24 B6213220 นางสาวกมลฉัตร สาธุชาติ  Electronic Engineering10
25 B6213268 นางสาววรรณิดา จูหงี  Electronic Engineering10
26 B6214197 นายวรเชษฐ์ เปไธสง  Electronic Engineering10
27 B6214210 นายอนุสรณ์ โพธิ์เมือง  Electronic Engineering10
28 B6214227 นายธนกฤต เอี่ยมดำรงค์  Electronic Engineering10
29 B6214289 นางสาวอัจฉรา สมศรี  Electronic Engineering10
30 B6214432 นางสาวกัญญาณัท มารศรี  Electronic Engineering10
31 B6214623 นายจิตรกร ขันทอง  Electronic Engineering10
32 B6214630 นางสาวศนิตา เปรียบจันทึก  Electronic Engineering10
33 B6214661 นางสาวธัญรัตน์ ท่วมตะคุ  Electronic Engineering10
34 B6214784 นายสุธิมนต์ คำมาปัน  Electronic Engineering10
35 B6214814 นายพัชรพงษ์ พรหมสวัสดิ์  Electronic Engineering10
36 B6215774 นายโกฎล มลัยไธสง  Electronic Engineering10
37 B6216405 นายพิสิษฐ์สุข ยิ่งสวัสดิ์  Electronic Engineering10
38 B6217334 นางสาวภาวิดา อนันตบุตร  Electronic Engineering10
39 B6217570 นายศักดิ์ณรงค์ เขื่อนสุวรรณ์  Electronic Engineering10
40 B6218669 นางสาววราภรณ์ สุวารีย์  Electronic Engineering10
41 B6219048 นางสาวธันย์มุนินทร์ สีไธสง  Electronic Engineering10
42 B6219161 นางสาวอรวี ศิริโต  Electronic Engineering10
43 B6219284 นายโสธนพล แสงสว่าง  Electronic Engineering10
44 B6220129 นางสาวเกวรินทร์ สำริทธิ์  Electronic Engineering10
45 B6220136 นายวิรวัฒน์ แข็งข้อ  Electronic Engineering10
46 B6220471 นายสุเมธ เอกประดิษฐ์  Electronic Engineering10
47 B6220501 นางสาวพรชนก จิตรพล  Electronic Engineering10
48 B6220624 นายกิตติธร ปักสังคเณย์  Electronic Engineering10
49 B6221034 นางสาวประกายฟ้า โสพรม  Electronic Engineering10
50 B6221386 นางสาวปิยพัชร ปั้นเจริญ  Electronic Engineering10
51 B6221850 นายภาณุวัฒน์ นาศา  Electronic Engineering10
52 B6221997 นางสาวเสาวลักษณ์ คำไพ  Electronic Engineering10
53 B6222284 นายพงษ์พิชญ์ ชัชชญา  Electronic Engineering10
54 B6222932 นายธนภัทร ศิริภูมิ  Electronic Engineering10
55 B6223335 นายธรรมชาติ น้อยพุ่ม  Electronic Engineering10
56 B6223380 นายรชต สง่าเมือง  Electronic Engineering10
57 B6223922 นางสาวธิดาพร พวงอุบล  Electronic Engineering10
58 B6224004 นางสาวปวีณา ภาโนมัย  Electronic Engineering10
59 B6224547 นายพีรพล พ่วงชาวนา  Electronic Engineering10
60 B6224646 นางสาวสุมิลตรา ชะลุนรัมย์  Electronic Engineering10
61 B6224769 นางสาวสุดารัตน์ อันชื่น  Electronic Engineering10
62 B6225049 นางสาวอริศรา สถิตย์  Electronic Engineering10
63 B6225070 นางสาวจิตติมาพร ทิพย์ชาติ  Electronic Engineering10
64 B6225391 นางสาวนรินทร เวินขุนทด  Electronic Engineering10
65 B6225421 นายนพกร สาลีพิมพ์  Electronic Engineering10
66 B6225742 นางสาวพัชรินทร์ เสาทอง  Electronic Engineering10
67 B6225872 นายนันทวัฒน์ ทาพรมมา  Electronic Engineering10
68 B6226497 นายจักรกฤษณ์ สุภีเเดน  Electronic Engineering10
69 B6226527 นายศุภกร ธีร์ประโคน  Electronic Engineering10
70 B6226930 นางสาวจณิสตา พิมพ์จ่อง  Electronic Engineering10
71 B6227067 นายณัฐวุฒิ หมอปะคำ  Electronic Engineering10
72 B6227159 นายชนาธิป พลเยี่ยม  Electronic Engineering10
73 B6230203 นายกิติภูมิ มีสมบูรณ์  Electronic Engineering10
74 B6230654 นางสาวนิชานันท์ อ่ำบุญ  Electronic Engineering10
75 B6230685 นายวราวุฒิ สามีรัมย์  Electronic Engineering10
76 B6235994 นายวราวุฒิ ท่อนผักแว่น  Electronic Engineering10
77 B6236106 นายอัครพล ต๊ะม่าน  Electronic Engineering10
78 B6237844 นายจิรภัทร กลมเกลี้ยง  Electronic Engineering10
79 B6237912 นางสาวชาลิสา เกิดศิลป์  Electronic Engineering10
80 B6238087 นายอัศวิน ใยขามป้อม  Electronic Engineering10
81 B6238261 นายชนาธิป สุวรรณศรี  Electronic Engineering10
82 B6238391 นายรวิชญ์ เสาวโรรังสฤษฎ์  Electronic Engineering10
83 B6238421 นายอภิชาติ สว่างศรี  Electronic Engineering10
84 B6238483 นางสาวสุกัลยา บุญพั้ว  Electronic Engineering10
85 B6238803 นายภคชน บุญช่วย  Electronic Engineering10
86 B6238827 นายอมรเทพ ทมโยธา  Electronic Engineering10
87 B6335786 นางสาวปริญญา แตงทอง  Electronic Engineering10
88 B6335854 นางสาวณัฐณิชา บุตรนิล  Electronic Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.