รายชื่อนศ.
รายวิชา105103 : GENERAL PHYSICS
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B6123864 นางสาวกุลนันท์ ตอสกุล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
2 B6133528 นางสาวศิริรัตน์ สุทธิชัย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
3 B6206673 นางสาวบุษรารัตน์ ทองนอก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
4 B6300036 นางสาวปวีณ์กร นิจันทึก  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
5 B6300845 นายศักย์รุจา ทองสุก  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
6 B6301835 นางสาวพรชนก พันธุ์หิรัญ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
7 B6301996 นางสาวอมรรัตน์ ดอนไม้ไทร  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
8 B6302665 นางสาวชนกนันท์ หน้านวล  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
9 B6302672 นางสาวสุนันทวรรณ ใกล้สุข  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
10 B6302689 นางสาวประภัสรา เต็งผักเเว่น  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
11 B6302696 นางสาวภัทรวรรณ ชื่นชูใจ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
12 B6302719 นางสาวธัญชนก จันทุดม  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
13 B6302726 นางสาววณัชพร แอสูงเนิน  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
14 B6302757 นางสาวพิชชากร เครือจันทร์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
15 B6302764 นายเอกวีร์ แซ่ตั้ง  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
16 B6302771 นายทชภาค ฑูรย์นุชิต  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
17 B6316716 นายกุลโชติ เพ็งสว่าง  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
18 B6316723 นางสาวปิยธิดา นิลไร่นา  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
19 B6316730 นายธนกร ดำรงไทย  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
20 B6316754 นางสาวสุจิณณา โคตรสีเมือง  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
21 B6320560 นางสาวปิยะรัตน์ พันธ์พานิชย์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
22 B6320584 นางสาววรธิดา เดิดขุนทด  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
23 B6325398 นางสาวรัชฎาพร ใจเพ็ชร  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
24 B6325404 นางสาวธิติรัตน์ เพ็ญจันทึก  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
25 B6325411 นางสาวปณิดา อินจำปา  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION60
26 B6325442 นางสาวสุจิตรา เคนจันทึก  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
27 B6325459 นางสาวพิชญาภา จุ้ยทะเล  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
28 B6325473 นางสาววริญญา จตุรัส  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
29 B6325503 นายวัชรพล กุดตะแสง  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
30 B6325572 นางสาวปรีญา งามสง่า  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
31 B6330804 นางสาวเจริญขวัญ สุขสิทธิ์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
32 B6330811 นายณัฐรฐนนท์ สกุลรุจิกรศิริ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
33 B6330835 นางสาวปริยาภัทร แฝงวัด  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
34 B6330842 นางสาวพุทธชาติ สระปัญญา  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
35 B6330859 นางสาวอัมรากุล สมานหมู่  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
36 B6334048 นางสาวดวงหทัย ลอมไธสง  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
37 B6334055 นางสาวนารีรัตน์ หมอจีด  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
38 B6334062 นายกิติมศักดิ์ พลยางนอก  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION60
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
39 B5917969 นายสุทธิวัฒน์ ภิรมยาภรณ์  ME10
40 B6012762 นางสาวกมลวรรณ เพียรดี  TCE40
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.