รายชื่อนศ.
รายวิชา105103 : GENERAL PHYSICS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B6050252 นายธนบดี เสาะสาย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
2 B6051839 นางสาวศิริประภา โพธิ์หนองคูณ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 40
3 B6200428 นางสาวพิมพ์ชนก ชมภู  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
4 B6200442 นางสาวสุชาดา สานคล่อง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
5 B6200459 นางสาวภัทรสุดา แซ่ตั๊น  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
6 B6200466 นางสาวกัลย์สุดา อกกระโทก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
7 B6200480 นายนิติภูมิ คานจันทึก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
8 B6200497 นางสาวอักษรภัค หนูนาค  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
9 B6200534 นางสาวอารีรัตน์ เศียรกระโทก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
10 B6200589 นางสาวธนพร วรรณโส  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
11 B6200596 นางสาวกรกนก โกพลรัตน์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
12 B6200602 นางสาวกมลฉัตร ทองสี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
13 B6206529 นายศิวนาถ กว้างขวาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
14 B6206536 นายพชร เชิดชัย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
15 B6206543 นางสาวนันท์ธิกา ต่อกระโทก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
16 B6206550 นางสาวภัทราภรณ์ ใหญ่ไล้บาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
17 B6206567 นางสาววริศรา ดีถาวร  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
18 B6206574 นางสาวอรพิมพ์ สินปรุ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
19 B6206581 นางสาวพัทธ์อร กันยา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
20 B6206598 นายบุญรักษา จิตนาธรรม  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
21 B6206604 นางสาวอารียา บาลสันเทียะ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
22 B6206611 นางสาวอุทัยวรรณ ภูจันทึก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
23 B6206628 นางสาววราภรณ์ ทือเกาะ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
24 B6206635 นางสาวปรียาภา เกียรติงาม  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
25 B6206642 นางสาวกนกวรรณ ธรรมะลา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
26 B6206659 นางสาวอภัสรา ปานเกิด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
27 B6206680 นางสาวสุชานันท์ พุทธเจริญผล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
28 B6206697 นางสาวอรปรียา สุรพยัคฆพงษ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
29 B6206703 นายถิรายุ งามศักดิ์ประเสริฐ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
30 B6206710 นางสาวศิริลักษณ์ เกิดรี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
31 B6206727 นางสาวปาจรีย์ คชสิทธิ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
32 B6206734 นางสาวขนิษฐา ลิม  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
33 B6206741 นายจิรายุ เติมกล้า  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
34 B6206758 นางสาวเพียงระวี บุญพลี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
35 B6206765 นายพงศกร ไตรจอหอ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
36 B6206789 นางสาวอารียา สัตยากุมภ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
37 B6206796 นางสาวปรีญาพร พ่วงทองหลาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
38 B6206802 นางสาวจันทร์ธิมาพร ไกรยา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
39 B6206819 นายภาคภูมิ นวมขุนทด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
40 B6206826 นายพงษ์เพชร อินภู่  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
41 B6206833 นายก้องเกียรติ อำมาตย์ไทย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
42 B6206840 นายอดิศร สมใจเรา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
43 B6206857 นางสาวจิราวรรณ ลินไธสง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
44 B6206864 นางสาวชาลิสา เศวตชัยกุล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
45 B6206871 นางสาวนิภาพร ล้อมฉิมพลี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
46 B6206888 นางสาวนพวรรณ ทิพนงค์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
47 B6206895 นางสาวกัญณัฏฐ์ ย้อมสี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
48 B6206901 นางสาวนริศรา เหิมขุนทด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
49 B6206918 นางสาวบุณย์รัตน์ มนตรี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
50 B6206925 นายวัชรพงษ์ จิตจะโป๊ะ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
51 B6206932 นางสาวเกตุมณี ลวกไธสง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
52 B6206949 นายเอกธนา ชาญเลิศ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
53 B6206963 นายอภิวัฒน์ ปรือทะเล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
54 B6206970 นายธีรภัทร์ อ่อนดี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
55 B6206987 นางสาวสุมิติตา ปันดอย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
56 B6207007 นางสาวมาลินี ลักขษร  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
57 B6209377 นางสาวสโรชา ดุ่งมลี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
58 B6210076 นายวรพล โหน่งกระโทก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
59 B6210083 นางสาวรัชดาภรณ์ ปานสันเทียะ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
60 B6210885 นางสาวจีรนันท์ โคกโพธิ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
61 B6227326 นายพนุพงศ์ บัวบาน  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
62 B6227340 นางสาวศศิกานต์ จันทองสา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
63 B6227357 นางสาวสาธินี สนคงนอก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
64 B6230999 นายนพรัตน์ โทมนัส  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
65 B6231019 นางสาวกัลยานิมิตร แฟนพิมาย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
66 B6231026 นางสาววิสสุตา เสมเถื่อน  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
67 B6231033 นายณัฐสิทธิ์ ทวีรัตน์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
68 B6231057 นางสาวปวีณ์กร รามะเริง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
69 B6231071 นายพัชรพล ตันสำโรง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
70 B6231088 นางสาวพศิกานต์ สงค์แก้ว  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
71 B6231118 นางสาวกุลนิษฐ์ ศรีวะสุทธิ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
72 B6231125 นางสาวพัชราภรณ์ ไฝ่เพ็ชรดี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
73 B6236656 นายบุญวิชญ์ มังบู่แว่น  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
74 B6236694 นางสาวปภาดา ผาไชยสงค์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
75 B6236724 นางสาวณัฐชยา หรั่นกระโทก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
76 B6236779 นางสาวศุภรัตน์ ทองเกษม  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
77 B6239374 นายอัครวิทย์ เฉลยพจน์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
78 B6335526 นางสาวณัฐชนก มะสูงเนิน  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
79 B6336912 นางสาวธัญลักษณ์ เดชศรี  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
80 B6337339 นางสาวธัญญารัตน์ ธนันโชติอนันต์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
81 B6002459 นายรฌกร แสงศุภกุล  Automotive Engineering40
82 B6003623 นายแสน กุดสงค์  ME40
83 B6020620 นายอัมรินทร์ สวนสวรรค์  CE40
84 B6021764 นายภูมิพัฒน์ ศิริพลบุญ  CE40
85 B6107437 นายประภาส ทองหล่อ  ChemE10
86 B6210724 นายธาดาพงษ์ แข็งฉลาด  EE10
87 B6222413 นายวรฐ ลอศิริกุล  IE10
88 B6223977 นางสาวผกายพร ถาวรเจริญ  IE10
89 B6225094 นายอนุรักษ์ สุริสุข  IE10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
90 B6204150 นางสาวกันยารัตน์ ดวนสูง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
91 B6300753 นางสาวจิราวรรณ อัมภรัตน์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
92 B6300760 นางสาววรรณภา ธรรมที่ชอบ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
93 B6300777 นางสาววราภรณ์ คันสินธุ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
94 B6300784 นางสาวธัญญลักษณ์ มะลัยทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
95 B6300791 นางสาวสุดารัตน์ อะภัย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
96 B6301989 นางสาวญาสิณี เจริญใจ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
97 B6302412 นางสาวธนัชชพร ไพสันเทียะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
98 B6312145 นางสาววรรณทิพภาภรณ์ ทิพยจันทร์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
99 B6312152 นายจันทร์ธร ประคำทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
100 B6312169 นางสาวปริญา พวงทอง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
101 B6312176 นางสาววิลาสินี มีเลิศ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
102 B6312183 นายพิริยภัทธิ์ ชัยวิวัฒนานนท์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
103 B6312190 นางสาวเปรมยุดา จันทร์ไทย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
104 B6312206 นางสาวสุกัญญา ชัยพัฒน์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
105 B6312213 นางสาวศศิกานต์ จันทรารักษ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
106 B6312220 นางสาวปภัสสร นิติสาพร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
107 B6312237 นางสาวนันทวัน มั่นสุขผล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
108 B6312244 นางสาวสุภาพร จามสำโรง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
109 B6312251 นายธนชาต ญาติดอน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
110 B6312275 นางสาวอนุสรา ปุณขันธ์  ENVIRONMENTAL HEALTH60
111 B6312282 นางสาวปวีณนุช ม่วงเพชร  ENVIRONMENTAL HEALTH10
112 B6312299 นายศุภกร มอญรัต  ENVIRONMENTAL HEALTH10
113 B6312305 นางสาววิชุดา โคกสีนอก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
114 B6312312 นางสาวสุดารัตน์ เจริญภู  ENVIRONMENTAL HEALTH10
115 B6312329 นางสาวสุนิสา ไขรัมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
116 B6312336 นายเมธารัตน์ ถ่อนสันเทียะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
117 B6312343 นางสาวไอลดา ดอกสร้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
118 B6312350 นายสิทธิศักดิ์ พรหมดีราช  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
119 B6312367 นางสาวชนิดา ทอดทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
120 B6312374 นายรัชตะ สุดเต้  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
121 B6312381 นางสาวกชพร สีหา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
122 B6312398 นางสาวรุ่งฤดี ขาวงาม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
123 B6312404 นางสาวนิชานันท์ เทียนชัย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
124 B6312411 นางสาวนัฐยา อินเจริญ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
125 B6312428 นางสาวชลธิชา นิยมสัตย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
126 B6312435 นางสาวกรกนก รุ่งเรือง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
127 B6312442 นางสาวสุพัตรา ทองย่อม  ENVIRONMENTAL HEALTH60
128 B6312459 นางสาวกัญญารินทร์ ตินทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
129 B6312466 นางสาวเปรมวดี มั่งคั่ง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
130 B6312473 นางสาวธีราภรณ์ กล่อมกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
131 B6312480 นางสาวพรพรรณ อุ่นจันทึก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
132 B6312503 นางสาวปณิตา บุญทูน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
133 B6312510 นางสาวสิริกานดา กลองกลางดอน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
134 B6312527 นายพศุตฑกรณ์ เกิดผล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
135 B6312534 นางสาววรินธร พันจันทร์ดา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
136 B6312541 นายกฤษกร อ่อนทองใหญ่  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
137 B6312558 นางสาวเนตรชนก บุญไสว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
138 B6312565 นางสาวสมฤทัย แต้ลำพัว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
139 B6312572 นายอนุชา โพธิ์นา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
140 B6312589 นางสาวสุนันทา ไกรสูรย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
141 B6312596 นางสาวนิยดา สีสังข์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
142 B6312602 นางสาวรุจีพร ทองคำห่อ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
143 B6312619 นางสาวนันทิชา วงศ์เอก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
144 B6312626 นางสาวปฏิมา พัฒนะเเสง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
145 B6319267 นางสาวบุหรัน เกิดโมลี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
146 B6319274 นางสาวกมลชนก จอดสันเทียะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
147 B6319281 นางสาวจริยา รุจิรวรรธน์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
148 B6319298 นางสาวอรวรรณ ไกรกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
149 B6319311 นางสาวรินรดา โพธิ์ศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
150 B6319328 นางสาวภณัฐชา สร้อยสงค์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
151 B6319335 นางสาวชนิภรณ์ สิ่วไธสง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
152 B6319342 นางสาวปวีณา พลราช  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
153 B6319359 นางสาวอารีย์รัตน์ ปูนกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
154 B6319366 นางสาวณรตพร ศรีถาวร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
155 B6319373 นางสาวญาณากร ลาภชุ่มศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
156 B6319380 นางสาวนิวาริณ แวงเลิศ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
157 B6319397 นายจักรพันธ์ ไชยจักร  ENVIRONMENTAL HEALTH10
158 B6319427 นางสาวอรอนงค์ ทับเพชร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
159 B6319434 นางสาวรังสิมา เจริญยิ่ง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
160 B6319458 นางสาวภัทรนันท์ ยศสูงเนิน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
161 B6319472 นางสาวชยาภรณ์ วุฒิการณ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
162 B6319496 นางสาวจิราภรณ์ แสนซ้ง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
163 B6319502 นางสาวมนต์นภา เบญมาตย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
164 B6319526 นางสาวพรวดี ยศชาติ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
165 B6319533 นางสาวอารีรัตน์ ธัญญานนท์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
166 B6319557 นางสาวปริญญา ดีจิตต์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
167 B6319564 นางสาวพิยดา พุทธิพันธ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
168 B6319571 นางสาวพรทิพย์ เกษหอม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
169 B6319601 นางสาวรมิดา สุริยโอภา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
170 B6319625 นางสาวญนันทนิยา รุ่งเรืองฤทธิกุล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
171 B6319632 นายอาทิตย์ ช่างถม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
172 B6323172 นางสาวมาริสา สรวงนอก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
173 B6323189 นางสาวกัญญาลักษณ์ เคียวกลางดอน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
174 B6323196 นางสาวปรียาภรณ์ ปัญญาสูง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
175 B6323202 นางสาวนันทิชา ศิริบูรณ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
176 B6323233 นางสาวอารียา คุณภู่  ENVIRONMENTAL HEALTH10
177 B6323240 นายศุภรักษ์ สินนา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
178 B6323257 นางสาวกุลธิดา จรจังหรีด  ENVIRONMENTAL HEALTH10
179 B6323271 นางสาวอรทัย สอนบุญชู  ENVIRONMENTAL HEALTH10
180 B6323288 นางสาวภัทรนันท์ มบขุนทด  ENVIRONMENTAL HEALTH60
181 B6323295 นางสาวสุดารัตน์ ศิลปกอบ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
182 B6323301 นางสาวณัชชา ชัยเวทย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
183 B6323318 นางสาวดวงกมล รณกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
184 B6323325 นางสาววริฐา เกียรติคุณสิริ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
185 B6323332 นายธีรภัทร์ บุดดาศรี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
186 B6323363 นางสาวยศวดี ทองดี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
187 B6323394 นางสาวปิ่นประภา มุ่งกรอกกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
188 B6323400 นางสาวฐิติกรณ์ ทองทับ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
189 B6323417 นางสาวศิรดา อ่วมขันธ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
190 B6323424 นางสาวสิริยากร สืบสาย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
191 B6323455 นางสาวนุตประวีณ์ สุขคลาย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
192 B6323462 นางสาวญาดา วรรณอัฌากุล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
193 B6323486 นางสาวภัทรวรินทร์ สิงขรอาจ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
194 B6323493 นางสาวอัจฉรา อภิโช  ENVIRONMENTAL HEALTH10
195 B6323516 นายศุภณัฐ มิรินทร์  ENVIRONMENTAL HEALTH60
196 B6323530 นางสาวกัลยาณี ฉลาดดี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
197 B6323547 นางสาวจารุวรรณ ทุยโทชัย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
198 B6323554 นางสาวกมลชนก ไพฑูรย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
199 B6323561 นางสาววราภรณ์ ไชยแสน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
200 B6323578 นางสาวพรภิมล แข็งขัน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
201 B6323585 นายกิตติศักดิ์ โมคศิริ  ENVIRONMENTAL HEALTH60
202 B6323592 นางสาวธรรมสรณ์ พรหมหาญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
203 B6323608 นางสาวฐิติรัตน์ อนิวัตกูลชัย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
204 B6323615 นางสาวฐิติมา เพชรเลิศ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
205 B6323622 นางสาวปิยะฉัตร หาญสมบัติ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
206 B6323639 นายทัศน์พงษ์ จันสีสุก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
207 B6323646 นางสาวปภัสรา บุญครบุรี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
208 B6323813 นางสาวกนกกาญจน์ สุวรรณศร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
209 B6324629 นายยศพนธ์ กิตติพรเจริญสิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
210 B6328832 นางสาวเมธาวี ไฝดง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
211 B6328849 นายธรรมนูญ คำกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
212 B6328863 นางสาวศุภกานต์ รักขประเสริฐ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
213 B6328870 นางสาวธนพร พรมศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
214 B6328887 นางสาวนวลกนก จันธิราช  ENVIRONMENTAL HEALTH60
215 B6328894 นางสาวปนิตา คำนึงบุญ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
216 B6328917 นางสาวจิราวดี ทำลานดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
217 B6328931 นางสาวณัฐณิชา ขุนวังห์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
218 B6328948 นางสาวนุชจรี สวัสดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY60
219 B6328955 นางสาวนิภาวรรณ หอยสังข์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
220 B6328962 นางสาวกุลรัตน์ รู้รักษ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
221 B6328979 นางสาวเกตน์นิภา กลสรร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
222 B6328986 นางสาวสุพัตรา หวังครกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
223 B6328993 นางสาวกานต์ธีรา แทนนำ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
224 B6329013 นายประกาศิต ยะสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
225 B6329020 นางสาวอารียา เซียมสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
226 B6329037 นางสาวกาญจนาวรรณ ทองพูน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
227 B6329051 นางสาวพรพิมล น้อยยม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
228 B6329068 นางสาวพัชราภา บุญลา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
229 B6329075 นางสาวภัทรจาริน ศรีสม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
230 B6329082 นางสาวสุดารัตน์ สุขคงพะเนา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
231 B6329112 นางสาวจุฑามณี สุขรินทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
232 B6329136 นายภูวดล โกฎผักแว่น  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
233 B6329143 นางสาวพิมพ์พิศา แข่งขัน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
234 B6329150 นางสาวสุจิตรา ดวงเวาว์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
235 B6329167 นางสาวนิภัทรา ปันตะยัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
236 B6329174 นางสาวอัจฉราพร เรือนใจ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
237 B6329181 นางสาวรุจิรา แร่เพชร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
238 B6329198 นางสาวมณฑลธร พุฒพันธ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
239 B6329204 นางสาววรินทร นะพะวาน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
240 B6329211 นายรัตติภูมิ เฉลานอก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
241 B6329228 นางสาวสุภัสตรา นวลจันทร์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
242 B6329235 นายกิตติพศ มนตรีรักษ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
243 B6329242 นางสาวธันยากร ศรีจันดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
244 B6329259 นางสาวนันท์นภัส บุญถาวร  ENVIRONMENTAL HEALTH10
245 B6329266 นางสาวธนภรณ์ พิชิตมาร  ENVIRONMENTAL HEALTH10
246 B6329280 นางสาวสิริโฉม โภคสวัสดิ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
247 B6329297 นางสาวศิริยากร วิใจยา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
248 B6329303 นางสาวเฉลิมศรี สุขีฐาน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY60
249 B6329310 นางสาวพัชรินทร์ ประสพเงิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
250 B6329327 นางสาวปนัดดา ทองนุ่ม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
251 B6329341 นางสาวลภัสรดา นาคบำรุง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
252 B6329358 นางสาวนันท์นภัส คงฤทธิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
253 B6333515 นางสาวกมลชนก เชียรสินจิรกุล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
254 B6333539 นางสาวกานต์ธิดา บุญมาปัด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
255 B6333546 นางสาวกิตติยาพร พรมสำราญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
256 B6333553 นายกิตติศักดิ์ มาระศรี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
257 B6333560 นางสาวจุฬาลักษณ์ ไชยา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
258 B6333577 นางสาวชัชฎาภา ขออินกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
259 B6333584 นางสาวธัญพิมล รักไทยบำรุงแสง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
260 B6333591 นางสาวธิดารัตน์ กล้าหาญ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
261 B6333607 นางสาวธีรารักษ์ ทองดีนอก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
262 B6333652 นางสาวพิชชาพร พูนไนย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
263 B6333669 นางสาวพีรพร ภักดีจอหอ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
264 B6333683 นางสาวเฟื่องลดา ปะวันนา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
265 B6333706 นางสาวณัฏฐณิชา ไพรัตน์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
266 B6333713 นางสาววรินทร ดวงวงษา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
267 B6333737 นางสาวสุปรียา คะสีทอง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
268 B6333744 นางสาวสุพฤกษา ไกรรอด  ENVIRONMENTAL HEALTH10
269 B6333751 นางสาวอรยา ปรีบุญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
270 B6333768 นางสาวอริสรา อินทร์ดำ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.