รายชื่อนศ.
รายวิชา213102 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
กลุ่ม14
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6303761 นางสาววรพรรณ โตสวัสดิ์  IE10
2 B6304515 นางสาวรุจิรัตน์ ศรีแสง  PE10
3 B6304522 นางสาวสุวนันท์ ร้าวกระโทก  Agricultural and Food Engineering10
4 B6305543 นายปานเทพ เสาวภา  EE10
5 B6305819 นางสาวพัณณิตา ศรีพรรณาราย  IE10
6 B6305994 นางสาวพัชรินทร์ ทิพรักษา  N/A60
7 B6308025 นายภูริณัฐ นามศรี  Geological Engineering10
8 B6308667 นางสาวพรรภษา ฝากามล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
9 B6309824 นางสาวนภัสสร ติงสะ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
10 B6310943 นางสาวนันทิตา ทาสี  CERAMIC ENGINEERING10
11 B6311407 นางสาวกนกวรรณ ลิ้มมณี  N/A60
12 B6311995 นางสาวชญาดา ชาติอิ่ม  IE10
13 B6312015 นางสาวอัจฉรียา เกษมศิลป์  IE10
14 B6312022 นางสาวศิริวรรณ จารัตน์  IE10
15 B6317171 นางสาวศศิวิมล อินทำนุ  N/A10
16 B6318581 นายปุณณรัตน์ ทันวงษา  Agricultural and Food Engineering10
17 B6318901 นายธวัชชัย ไชยปัญหา  Automotive Engineering10
18 B6318956 นายนพกร หาเมืองกลาง  Automotive Engineering10
19 B6318970 นายชานนท์ ตีรชาติ  ME10
20 B6318987 นายแทนตะวัน พานคง  ChemE10
21 B6323066 นางสาวเพ็ญผกา ทองเลิศ  PE10
22 B6326036 นางสาวอัญชิษฐา มุ่งหน้าที่  Mechatronics Engineering10
23 B6326456 นายเจนณรงค์ เย็นอุรา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
24 B6326906 นางสาวรวิวรรณ พรหมรศ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
25 B6326982 นายกฤตภาส ใหญ่โนนสูง  CERAMIC ENGINEERING10
26 B6327194 นางสาวฐิติพร สามิตร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
27 B6327248 นายอภิสิทธิ์ สิงห์ศิลป์  Geological Engineering10
28 B6327484 นายฐากูร บุญเกื้อ  Electronic Engineering10
29 B6327651 นายนรเศรษฐ์ เกษมวงศ์  Transportation And Logistics Engineering10
30 B6327743 นางสาวฏิญาพร ต่อเติมตระกูล  N/A60
31 B6328733 นางสาวเฟาซียะ ราเซะบิง  PE10
32 B6331931 นายชัยกมล ปัญญาสมบัติ  Geological Engineering10
33 B6332112 นางสาวณัฐริกา พิลาแก้ว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
34 B6332358 นายธีรภัทร์ รอดเลิศไร้  Metallurgical Engineering10
35 B6332976 นางสาววรดา ตะเย๊าะ  Geological Engineering10
36 B6335007 นายอามีร สาและ  Metallurgical Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.