รายชื่อนศ.
รายวิชา213102 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
กลุ่ม12
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6300388 นายกิตติศักดิ์ สุนทะวงศ์  ME
2 B6300401 นายสุรชาติ นิลสมบูรณ์  EE
3 B6300418 นางสาวอภิญญา ระเริง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
4 B6300517 นายภาสกร ป้อมยาหยับ  EE
5 B6302351 นางสาววรรณพร บุญมาก  IE
6 B6305109 นายกรธวัช ธรรมศิลป์  TCE
7 B6305390 นายกิตติยะ ทองเลิศ  CE
8 B6305451 นายวริศ พรมจันทร์  Agricultural and Food Engineering
9 B6305918 นายธีระพล วรรทวี  Agricultural and Food Engineering
10 B6306977 นายวธัญญู เครื่องประดับ  EE
11 B6307103 นายพีรวัส มีแก้ว  IE
12 B6307158 นายทวิน สิทธิโชติเลิศภักดี  Automotive Engineering
13 B6307301 นายนวพล ต้นบุญ  IE
14 B6307998 นายชัยนันท์ ดวงดูสัน  Transportation And Logistics Engineering
15 B6308247 นายกษิดิศ ทรัพย์สมหมาย  N/A
16 B6308315 นายนิวัฒน์ อ่ำปลั่ง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
17 B6309213 นายพัสกร คล่องสั่งสอน  Automotive Engineering
18 B6309275 นายศักดา ละเมียดดี  IE
19 B6309527 นายอิสรา ราชประสิทธิ์  Automotive Engineering
20 B6309565 นายรัฐศิริ นะธะศิริ  ME
21 B6309572 นายพุฒิพงษ์ ผานัดถ์  CPE
22 B6310448 นายอรรถสิทธิ์ พิมพ์ศรี  Agricultural and Food Engineering
23 B6310585 นายณัฐวุฒิ กลางยศ  CPE
24 B6310783 นายสุกฤษฏิ์ นาคบุตรศรี  EE
25 B6310882 นางสาววรัญญา สุทธิวรรณ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
26 B6310967 นายฤทธิพล สังสีมา  Electronic Engineering
27 B6311131 นายณัฐวุฒ คุยบุตร  Environmental Engineering
28 B6311346 นายเมธาสิทธิ์ บุญลี  IE
29 B6311513 นายมณฑล นิยมไทย  EE
30 B6311728 นายสุทธิพงษ์ คิดเข่ม  Metallurgical Engineering
31 B6315429 นายกรกิต เกวียนโคกกรวด  Mechatronics Engineering
32 B6316860 นายฉัตรมงคล เทพวงษ์  Transportation And Logistics Engineering
33 B6317034 นายณฐกฤต อุคะ  EE
34 B6317089 นายภูมิภัทร์ ศุภเสถียร  Agricultural and Food Engineering
35 B6326746 นายณัฐพงศ์ กุลบุตร  CE
36 B6327408 นายณัฐพล ทีคำแก้ว  Geological Engineering
37 B6328498 นายปารเมศ ดีไทย  CE
38 B6328528 นายธรรมสรณ์ เปี่ยมธราสิทธิ์  Electronic Engineering
39 B6328696 นายกษิดิศ สกุลวงศ์  Electronic Engineering
40 B6331917 นายชัชวาลย์ ครองยุติ  N/A
41 B6332693 นายพรลภัส กนกพรพาณิชย์  ME
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.