รายชื่อนศ.
รายวิชา325461 : DAIRY PRODUCT TECHNOLOGY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B5950539 นางสาวฐีรตา จำนงค์ศาสตร์  FOOD TECHNOLOGY10
2 B5950546 นางสาวปิยะรัตน์ คำมณีจันทร์  FOOD TECHNOLOGY10
3 B5950836 นางสาวเบญจมาศ ใจเดช  FOOD TECHNOLOGY40
4 B5950843 นางสาวหฤทัย หอมขจร  FOOD TECHNOLOGY10
5 B5950867 นางสาวณิรชา ศาสตร์สูงเนิน  FOOD TECHNOLOGY40
6 B5951260 นางสาวธนภรณ์ เยื่อใย  FOOD TECHNOLOGY10
7 B5951284 นางสาวศิญารัตน์ กริ่งกระโทก  FOOD TECHNOLOGY40
8 B5952380 นางสาวจันทกานติ์ ศรีพรหม  FOOD TECHNOLOGY10
9 B5952458 นายพงศกร คำศรี  FOOD TECHNOLOGY10
10 B5952656 นางสาวจุฑามาศ มงคลเกิด  FOOD TECHNOLOGY40
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.