รายชื่อนศ.
รายวิชา529318 : INDUSTRIAL SAFETY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5900695 นายนวมินทร์ เหล่ามูล  EE10
2 B6000165 นายอัครวัฒน์ พรหมหาราช  EE40
3 B6000622 นายภานุวัฒน์ แข็งแรง  EE40
4 B6011666 นางสาวพิมพ์ชนก ศรีเงิน  EE10
5 B6020040 นางสาวพัสตราภรณ์ อิสสะอาด  EE10
6 B6020644 นางสาวสุภากานต์ นาคทองอินทร์  EE10
7 B6025885 นายมุนิพันธ์ มุกธวัตร  EE10
8 B6026059 นายมติมันต์ ศรีมาตรภิรมย์  EE10
9 B6104474 นายปรินทร โคตรโยธี  EE10
10 B6106454 นางสาวศศิกมล ซ้งภูเขียว  EE10
11 B6106706 นางสาวเกศกมล ดีบุกดำ  EE10
12 B6107697 นายชนภัทร ทุมพงษ์  EE10
13 B6108694 นางสาววีรสุดา บวรนันท์ณัฐกร  EE10
14 B6109493 นางสาวภริดา ประจิตต์  EE10
15 B6110109 นางสาวปภัสสวรรณ ผลนาค  EE10
16 B6113681 นางสาวชลิตา วงษ์หนู  EE10
17 B6131494 นายวุฒิสิทธิ์ บุตรพรหม  EE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.