รายชื่อนศ.
รายวิชา529312 : INDUSTRIAL ELECTRICITY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6011666 นางสาวพิมพ์ชนก ศรีเงิน  EE10
2 B6013295 นายชัยณัฐ นิจกรรม  EE10
3 B6014537 นายปรมินทร์ ป้อมสนาม  EE10
4 B6016968 นายไมตรี เขตคำ  EE10
5 B6020040 นางสาวพัสตราภรณ์ อิสสะอาด  EE10
6 B6021023 นางสาวเกวลิน ตรีแสน  EE10
7 B6025045 นายจิรวัฒน์ บัวผดุง  EE10
8 B6025168 นายศักดิ์สิทธิ์ ช่างหมึก  EE40
9 B6025205 นางสาวพุทธธิดา ทิพสิงห์  EE40
10 B6026110 นางสาวประภัสสร ภูธา  EE10
11 B6026134 นางสาวปนัสดา เปล่งปลื้ม  EE10
12 B6026318 นายภาคิน อินทร์เจริญ  EE40
13 B6027339 นายปิยพัทธ์ นันทบุตร  EE10
14 B6028930 นางสาวจุฑามาศ เชิญกลาง  EE10
15 B6100049 นางสาวพิมพ์ประภา ตอบกลาง  EE10
16 B6100186 นางสาวรุ่งทิพย์ ชาลีหอม  EE10
17 B6100193 นางสาวธิดารัตน์ ชำนาญตะคุ  EE10
18 B6102609 นายเจษฐาพล พลงาม  EE10
19 B6102975 นายวายุภักษ์ กะไหล่กลาง  EE10
20 B6103026 นายบุรพัฒน์ กัสนุกา  EE10
21 B6103491 นางสาววรวรรณ แก้วด่านนอก  EE10
22 B6104146 นายฮิเดกิ ค้าขาย  EE10
23 B6104481 นายนนธวัช โคตรศรีวงษ์  EE10
24 B6104672 นายชูเกียรติ จงยัง  EE10
25 B6104849 นายวสิน จันทคีรี  EE10
26 B6105679 นางสาวรุจิรา ชนะจน  EE10
27 B6106461 นายทิวากร ซาเสน  EE10
28 B6107529 นายเฉลิมเกียรติ ทาสระคู  EE10
29 B6107819 นายไอศวรรย์ แท่งทอง  EE10
30 B6108847 นางสาววันชนก บุญจงนุเคราะห์กุล  EE10
31 B6109295 นางสาวสัณห์ฤทัย บุรมย์  EE10
32 B6111663 นางสาวพิชญ์ชาภรณ์ โพนหนา  EE10
33 B6113629 นางสาววราภรณ์ วงษ์กันหา  EE10
34 B6113698 นายสิทธิกร วงษ์อามาตย์  EE10
35 B6114411 นางสาวปุณณมาส ศรีพรหม  EE10
36 B6114893 นายชัดชัย สมบูรณ์  EE10
37 B6114909 นายอภิรมย์ สมบูรณ์  EE10
38 B6115098 นายธนพล ส่วนเสน่ห์  EE10
39 B6115654 นางสาวสิปาง สีหนันทวงศ์  EE10
40 B6116057 นางสาวสุมิตรา สุวรรณโคตร  EE10
41 B6116248 นายศุภวิจักขณ์ เสโส  EE10
42 B6116460 นางสาวกนกภัณฑ์ แสนธนู  EE10
43 B6116545 นางสาวศิริลักษณ์ แสนอินทร์  EE10
44 B6116729 นางสาวจิราภรณ์ หนองนา  EE10
45 B6117542 นายพรรณกร อินศิริ  EE10
46 B6117689 นายสุเมธัส อุทัยเลิศ  EE10
47 B6117870 นางสาวมาลัยทิพย์ โอกาโน้  EE10
48 B6118280 นางสาวธันยรัศมิ์ ล้องามล้วน  EE10
49 B6118617 นายธนภัทร ผู้มีสัตย์  EE10
50 B6130299 นางสาววรัญญา วรรณปะกะ  EE10
51 B6130398 นายอภิวัฒน์ แสบงบาล  EE10
52 B6132958 นางสาววิภาดา ทองดี  EE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.