รายชื่อนศ.
รายวิชา529309 : ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5817665 นายกวิณฑร กาญจนต่อสกุล  EE10
2 B5900695 นายนวมินทร์ เหล่ามูล  EE10
3 B6012090 นางสาวปิยวรรณ ธนรัตน์รุจินัน  EE10
4 B6020132 นางสาวพัชรีญา อุทาหรณ์  EE10
5 B6025045 นายจิรวัฒน์ บัวผดุง  EE10
6 B6100049 นางสาวพิมพ์ประภา ตอบกลาง  EE10
7 B6100209 นายณัฐภูมิ รอดสูงเนิน  EE10
8 B6102883 นายภูวดล กวนกระโทก  EE10
9 B6102975 นายวายุภักษ์ กะไหล่กลาง  EE10
10 B6102982 นายสนธยา กัญญะวงค์  EE10
11 B6103026 นายบุรพัฒน์ กัสนุกา  EE10
12 B6103491 นางสาววรวรรณ แก้วด่านนอก  EE10
13 B6103613 นายภาณุพงศ์ แก้วศรี  EE10
14 B6104146 นายฮิเดกิ ค้าขาย  EE10
15 B6104481 นายนนธวัช โคตรศรีวงษ์  EE10
16 B6104498 นางสาวนริศรา โคตร์สินธ์  EE10
17 B6104849 นายวสิน จันทคีรี  EE10
18 B6106256 นางสาวสุดารัตน์ เชื้อทอง  EE10
19 B6106461 นายทิวากร ซาเสน  EE10
20 B6107529 นายเฉลิมเกียรติ ทาสระคู  EE10
21 B6107697 นายชนภัทร ทุมพงษ์  EE10
22 B6107970 นางสาวพรนภัส นครรัมย์  EE10
23 B6108694 นางสาววีรสุดา บวรนันท์ณัฐกร  EE10
24 B6109035 นายจักรภัทร บุญมา  EE10
25 B6109127 นายศราวุธ บุญสิทธิ์  EE10
26 B6109295 นางสาวสัณห์ฤทัย บุรมย์  EE10
27 B6110765 นายพศิน พลายหมื่นไวย  EE10
28 B6111274 นายกฤตเมธ พุทธามา  EE10
29 B6111793 นายกิตติกร ภาพยนต์  EE10
30 B6113674 นางสาวมินตรา วงษ์หนองแวง  EE10
31 B6113698 นายสิทธิกร วงษ์อามาตย์  EE10
32 B6113728 นางสาวอาทิตยา วรเมธานนท์  EE10
33 B6114411 นางสาวปุณณมาส ศรีพรหม  EE10
34 B6114909 นายอภิรมย์ สมบูรณ์  EE10
35 B6115654 นางสาวสิปาง สีหนันทวงศ์  EE10
36 B6116248 นายศุภวิจักขณ์ เสโส  EE10
37 B6116545 นางสาวศิริลักษณ์ แสนอินทร์  EE10
38 B6116729 นางสาวจิราภรณ์ หนองนา  EE10
39 B6117528 นางสาวภัคกฤต อินทร์ศิริพงษ์  EE10
40 B6117542 นายพรรณกร อินศิริ  EE10
41 B6117689 นายสุเมธัส อุทัยเลิศ  EE10
42 B6117832 นายภูมินทร์ เอี่ยมคำ  EE10
43 B6117870 นางสาวมาลัยทิพย์ โอกาโน้  EE10
44 B6130213 นายภาณุพงศ์ เอกากาย  EE10
45 B6130299 นางสาววรัญญา วรรณปะกะ  EE10
46 B6130398 นายอภิวัฒน์ แสบงบาล  EE10
47 B6132958 นางสาววิภาดา ทองดี  EE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.