รายชื่อนศ.
รายวิชา529208 : POWER ELECTRONICS
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6201036 นายปฐมพงศ์ บุญแก้ว  EE10
2 B6202279 นางสาวรวิดา เนตรสุภาพ  EE10
3 B6203030 นายจารุกิตติ์ จันทร์ตระกูล  EE10
4 B6210496 นางสาวจิดาภา ยุทธนาปกรณ์  EE10
5 B6214968 นางสาวพิมพิศา ทาปง  EE10
6 B6215101 นายภาคภูมิ เสือเพชร  EE10
7 B6215347 นายสุรบดินทร์ แดงด่อน  EE10
8 B6218683 นายนฤสรณ์ โพธิ์ศรี  EE10
9 B6219031 นางสาวสุรีรัตน์ วุฒิศักดิ์  EE10
10 B6219628 นายนฤพล บุญเหมาะ  EE10
11 B6220167 นางสาวจุฬาลักษ์ ประทุมแบน  EE10
12 B6220266 นางสาวธนิฎฐา แสนโคตร  EE10
13 B6222475 นายวสวัตติ์ เพ็ญสุข  EE10
14 B6223816 นางสาวสุจิตตา วงค์จันทร์  EE10
15 B6224493 นางสาวมนรดา บุณยะฤทธิ์  EE10
16 B6224981 นายโฆษิต คำมูล  EE10
17 B6225186 นายสิริวุทธิ์ ยวงกระโทก  EE10
18 B6225476 นายจิรายุทธ์ บุญเจริญ  EE10
19 B6226817 นายธนวัฒน์ อ่อนนางใย  EE10
20 B6235932 นางสาวสุพัตรา สุขดี  EE10
21 B6236359 นางสาววิลาวัณย์ เพียวิเศษ  EE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.