รายชื่อนศ.
รายวิชา535207 : WORK STUDY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6009243 นายวรวุฒิ บริบาลสิน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
2 B6116613 นายศุภชัย โสภาวัฒน์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
3 B6202347 นายศกล จันทร์สนิท  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
4 B6202392 นายณัฐกร ไชยแสง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
5 B6203238 นายสุทธิพงษ์ อุใจยา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
6 B6210502 นางสาวปุณยวีย์ ลีลาเจริญชัย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
7 B6213398 นางสาวปริญารัตน์ แสงปาก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
8 B6213619 นายจิรารุกิตต์ ฮออำนวย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
9 B6213763 นางสาวปิยะฉัตร ประทุมทอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
10 B6213947 นางสาวรินรดา แก่นนอก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
11 B6213985 นายธฤต ธนาไพศาลพงษ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
12 B6214012 นางสาวกนกพร จันทร์ขุน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
13 B6216689 นางสาวภัทราภรณ์ ส้มสาย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
14 B6216917 นางสาวพิชามญชุ์ วาชัยศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
15 B6218140 นายณัฐวริศ มะโรงมืด  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
16 B6219109 นางสาวพนิตสุภา เกตุมาก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
17 B6219291 นายธีรพงษ์ นามแก้ว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
18 B6220068 นางสาวภคอร โชติบุษยธร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
19 B6220235 นายภูชิต เจริญกัลป์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
20 B6220242 นางสาวสุพัตรา ศรีสอน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
21 B6220556 นางสาวเมทินี ทองอ่วมใหญ่  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
22 B6220600 นางสาวบัณฑิตา เทียนวรรณ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
23 B6221690 นายภาณุ อุตะโว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
24 B6221805 นางสาวชิดกมล เชื้อหาญ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
25 B6222420 นางสาวภัณฑิรา สำเภา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
26 B6222635 นายศุภเกตุ แจบไธสง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
27 B6224158 นางสาวสิริญาพร ครองบุญ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering60
28 B6235710 นายเกียรติพงศ์ พรมเมืองขวา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.