รายชื่อนศ.
รายวิชา535207 : WORK STUDY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6202262 นางสาวธัญพร หาวิรส  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
2 B6210052 นางสาวเปรมฤดี วงศ์ใหญ่  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
3 B6213527 นางสาวนันธิณี ทิศกระโทก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
4 B6215316 นางสาวชยุดา วงษ์สุข  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
5 B6215637 นางสาวคณิตา ลีหล้าน้อย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
6 B6218317 นางสาวปาณิษา เหล็กเมฆ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
7 B6221775 นางสาวชโลทร แสนทวีสุข  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
8 B6221829 นายอานนท์ แต้วไธสง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
9 B6221843 นายธีระพัฒน์ หลุมข้าว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
10 B6223076 นายราเชนทร์ สีแสง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
11 B6223144 นายทรงสิทธิ์ บุญภู่  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
12 B6223472 นางสาวสุดารัตน์ รสหอม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
13 B6224349 นายธนายุทธ นาสมวาส  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
14 B6224431 นายวชิรวิทย์ ชอบเสียง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
15 B6225803 นายกีรศักดิ์ ดวงอุทา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.