รายชื่อนศ.
รายวิชา103221 : ADVANCED CALCULUS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6301897 นายณัชชพัฒน์ ไชยเพ็ชรธิรกุล  MATHEMATICS10
2 B6312633 นายเจษฎา ภูหมื่น  physics10
3 B6312640 นางสาวพลอยไพลิน เวียงสันเทียะ  physics10
4 B6312657 นายธีระภัทร สิตะวัน  physics10
5 B6312664 นางสาวจิตรวรรณ จิตรธรรม  MATHEMATICS10
6 B6312671 นายวรายุทธ แก้วพินิจ  physics10
7 B6312688 นายนนทพัทธ์ พรมเสนา  physics10
8 B6312763 นายพีรวิชญ์ ยงยิ่งหาญ  MATHEMATICS10
9 B6312824 นางสาวทักษพร พรมจักร์  physics10
10 B6312831 นางสาวกานต์ชนก อุดมเจตจำนง  MATHEMATICS10
11 B6312848 นายสิริโชค คุ้มวิริยะกุล  physics10
12 B6312886 นายทศปราชญ์ แผนวิชิต  MATHEMATICS10
13 B6312893 นายอัมพุท เสือทองหลาง  physics10
14 B6312916 นายทองแท่ง ใจเครือ  MATHEMATICS10
15 B6319649 นางสาวจีรนันท์ ประชานารถ  physics10
16 B6319700 นายนวสินธุ์ ชมจันทร์  physics10
17 B6319724 นายศุภวัฒน์ ตังอนุสรณ์สุข  physics10
18 B6319762 นายนนทน์ ก่อเกียรติสกุล  MATHEMATICS10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.