รายชื่อนศ.
รายวิชา103105 : CALCULUS III
กลุ่ม5
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5814640 นายภูริพัฒน์ คลังกูล  CPE40
2 B6014018 นายสุธินันท์ เขาแก้ว  Electronic Engineering10
3 B6103149 นายธนาทิพย์ กิ่งมิ่งแฮ  PE10
4 B6107741 นางสาวกัญญาณัฐ เทพสันทัด  CERAMIC ENGINEERING10
5 B6110529 นางสาวปัญจมาภรณ์ พรหมจรรย์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
6 B6117276 นายธนภูมิ อภิเดช  PE10
7 B6215149 นางสาวแพรวา เลขาโชค  ChemE10
8 B6215712 นางสาววิไลวรรณ จันทะนาม  Agricultural and Food Engineering10
9 B6216368 นายอภิชาติ ฟองชัย  CERAMIC ENGINEERING10
10 B6223793 นางสาวภัทรวดี ยุวะบุตร  CERAMIC ENGINEERING10
11 B6225698 นางสาวชุติกาญจน์ สุขนอก  ChemE10
12 B6226435 นางสาวชนม์ชนก ศรีโกตะเพชร  ChemE10
13 B6236175 นางสาวรมย์ธิรา รักษาภักดี  PE10
14 B6236311 นายศาสตราวุฒิ การินทร์  CERAMIC ENGINEERING10
15 B6237974 นายอารอชัด แท่นทอง  Agricultural and Food Engineering10
16 B6239145 นางสาวนนทพร เพชรสันทัด  Agricultural and Food Engineering10
17 B6239169 นายฉัตรชัย แก้ววัง  Agricultural and Food Engineering10
18 B6300098 นายศุภกิจ นนทะสี  Agricultural and Food Engineering10
19 B6300104 นางสาวรจนา วันทายุทธ์  CPE10
20 B6300111 นางสาวสุชาวดี ยศรุ่งเรือง  ChemE10
21 B6300135 นายณัฐวุฒิ คำพินิจ  PE10
22 B6300524 นางสาวศศิธร ดาเดช  Agricultural and Food Engineering10
23 B6300593 นายธนบดี นามมุงคุณ  Electronic Engineering10
24 B6300876 นายธนดล สอนพูน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
25 B6300883 นายปณต วัชรมัยสกุล  N/A60
26 B6300937 นายกรวุฒิ โชติพนัส  IE10
27 B6301927 นางสาวพันธภักดิ์ แรงทอง  ChemE10
28 B6301941 นายพชรพล วรสุนทร  CPE10
29 B6301958 นางสาวชลิตา ศรีคุณโน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
30 B6302214 นางสาวเข็มอักษร สระกระโทก  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
31 B6302221 นางสาวฟาริดา คูณขุนทด  Geological Engineering10
32 B6302924 นายภูธเนศ เพ็งพันธ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
33 B6302948 นายธนวัฒน์ บุญปัน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
34 B6302962 นางสาวสุชาดา เช้าสุวรรณ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
35 B6302979 นายทักษิณ พลิคง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
36 B6302986 นางสาวนิภาพร จันทร์นคร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
37 B6303006 นางสาวกฤตพร งบของ  ME10
38 B6303044 นายชูเกียรติ ก๋าอินตา  CPE10
39 B6303068 นางสาวกมลลักษณ์ พิมูลชาติ  ChemE10
40 B6303075 นางสาวศิริวิมล โสภาศรี  ChemE10
41 B6303099 นางสาววรรณิศา พุฒโสม  ChemE10
42 B6303105 นางสาวพิมพ์รพัฒน์ พิมพ์สงเคราะห์  ChemE10
43 B6303112 นางสาวรุจิรา จักษุกรรฐ  ChemE10
44 B6303129 นางสาวทิพย์รัตน์ นาคนวล  ChemE10
45 B6303136 นางสาวภัญดา พรมลี  ChemE10
46 B6303143 นางสาวปิยวรรณ ดำรงศักดิ์  ChemE10
47 B6303150 นางสาวพรทิพย์ บุญไกร  ChemE10
48 B6303167 นายทวิทย์ คำชุม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
49 B6303181 นายวรภพ ดอบุตร  ME10
50 B6303389 นางสาวมินท์มันตา จิระโชติภูดินันท์  Geological Engineering10
51 B6303402 นางสาวสิริยากร เทโพธิ์  Transportation And Logistics Engineering10
52 B6303426 นายวรวุฒิ คำสิงห์นอก  Automotive Engineering10
53 B6303563 นางสาวสุดารัตน์ โชระเวก  EE10
54 B6303587 นางสาวตรีสุคนธ์ จำปาหอม  CE10
55 B6303624 นางสาวสุพัตรา วันทา  CE10
56 B6303785 นายธนนนท์ ชาติประสพ  Geological Engineering10
57 B6303891 นายจิรกิตติ์ สมดี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
58 B6304195 นายรัตน์ธิสิทธิ์ พังไทยสงค์  CE10
59 B6304386 นางสาวรัชนก นุชัย  Electronic Engineering10
60 B6304416 นายณัฐพล จงเกษกรรม  CPE10
61 B6304447 นางสาวเข็มอักษร โพธิ์มาตร  IE10
62 B6304454 นางสาวจีระประภา สมานรักษ์  EE10
63 B6304461 นางสาวพัณณ์ชิตา เรืองประโดก  PE10
64 B6304478 นายศุภกร ดีเมือง  EE10
65 B6304508 นายนภัสกร กันทะ  CPE10
66 B6304539 นายภูมิพัฒน์ ชวนินทวิสุทธิ์  IE10
67 B6304546 นายอัครวินท์ พิมพ์พิสุทธิวงค์  ChemE10
68 B6304560 นายสุชานันท์ โพธิ์โสภา  Agricultural and Food Engineering10
69 B6304782 นายพีรวัชร มีคุณ  EE10
70 B6304867 นางสาวหนึ่งฤทัย ฉิมมาทอง  Environmental Engineering10
71 B6304874 นายกฤษฎา โคตถา  TCE10
72 B6304904 นายวีรภัทร โพธิ์แก้ว  Geological Engineering10
73 B6305161 นางสาวกษณา มุ่งเจริญกิจ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
74 B6305185 นายธวัชชัย บัวประทุม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
75 B6305208 นายอิสระ สางห้วยไพร  TCE10
76 B6305215 นายอนุชา เกลียวทอง  CPE10
77 B6305413 นางสาวประกายรัตน์ สุขรัตน์ฤทธิ์  Environmental Engineering10
78 B6305512 นายชาญชัย วิมล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
79 B6305529 นายรัชพล คิดการ  Transportation And Logistics Engineering10
80 B6305536 นางสาวอินทิรา แซ่เตีย  ChemE10
81 B6305543 นายปานเทพ เสาวภา  EE10
82 B6305550 นางสาวปพิชญา จันทร์แก้ว  Automotive Engineering10
83 B6305567 นายณัฐฐินันท์ โพธิ์นอก  Metallurgical Engineering10
84 B6305574 นางสาวณัฐวรา ที่พิมาย  Agricultural and Food Engineering10
85 B6305581 นายปุณณภพ แสงประสิทธิ์  TCE10
86 B6305635 นายเลอศักดิ์ รองศักดิ์  TCE10
87 B6305727 นางสาวภัทรภร วงษ์ศรีแก้ว  Environmental Engineering10
88 B6305796 นายปฏิเวธ ศรีทอน  Environmental Engineering10
89 B6305970 นายบดินทร์ นาถาดทอง  EE10
90 B6306243 นางสาวกัญญาพัชร หงษ์สุด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
91 B6306304 นางสาววนัสนันท์ จันทร์มล  CPE10
92 B6306472 นายทินวัตร สิทธิโชติเลิศภักดี  Automotive Engineering10
93 B6306632 นางสาวพิสุทธิ์ แซ่ลี้  IE10
94 B6306922 นายจีรศักดิ์ ภูเฮืองแก้ว  Metallurgical Engineering10
95 B6307165 นายนัทธ์พสิษฐ์ ธนอุดมประภัทร์  EE10
96 B6307363 นายเทพพิทักษ์ รักพึ่ง  ChemE10
97 B6307417 นางสาวปัทมา สืบสำราญ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
98 B6307486 นายวงศกร เขตนอก  Metallurgical Engineering10
99 B6307646 นายกฤษฎา ทัพทะมาตย์  Transportation And Logistics Engineering10
100 B6307660 นางสาวภูชญานีย์ พรมจันทร์  Metallurgical Engineering10
101 B6307714 นายนิรวิทธ์ สร้อยสูงเนิน  Transportation And Logistics Engineering10
102 B6307950 นางสาวธิดารัตน์ คำภักดี  Transportation And Logistics Engineering10
103 B6307981 นางสาวพิชามญชุ์ ซ้ายยศ  Transportation And Logistics Engineering10
104 B6308056 นางสาวศุภาวรี ทรงคาศรี  Transportation And Logistics Engineering10
105 B6308070 นางสาวหทัยชนก ปิ่นสุข  IE10
106 B6308087 นางสาวปรียาลักษณ์ เดชบุญ  ChemE10
107 B6308100 นางสาวเกวลิน อิ่มผ่อง  ME10
108 B6308148 นางสาวรุจิรา อธิคมตระกูล  Environmental Engineering10
109 B6308162 นายอภิสิทธิ์ ศรีจันทึก  Transportation And Logistics Engineering10
110 B6308179 นางสาวธนกร พงศ์พันธ์พาณิชย์  ME10
111 B6308193 นางสาวไอริน กตบุญสกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
112 B6308285 นางสาวสุภาพร เพชรแท้  IE10
113 B6308377 นางสาวพิชญานิน วุชชัยภูมิ  PE10
114 B6308391 นางสาววิภาวรรณ คชวรรณ์  IE10
115 B6308513 นายสุทธิพงษ์ หม่องศรี  CE10
116 B6308599 นางสาวนิติยา ประคองสุข  Automotive Engineering10
117 B6308629 นางสาวศศิประภา เกตศิลา  CPE10
118 B6308773 นางสาวญาณิศา ไพรีรณ  ME10
119 B6308858 นางสาวนรีชมณฑน์ แก้วดี  ChemE10
120 B6308926 นายธนวัฒน์ บุญเพ็ง  Transportation And Logistics Engineering10
121 B6308971 นางสาววรดา ตะเคียนศก  N/A60
122 B6309121 นางสาวทอฝัน เกียรติวิชชุกุล  EE10
123 B6309206 นางสาวสุทธิดา ตัณทะกูล  N/A60
124 B6309374 นางสาวสุภชา ดวงใจ  PE10
125 B6309435 นางสาวโชษิตา กันทิยา  Metallurgical Engineering10
126 B6309824 นางสาวนภัสสร ติงสะ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
127 B6310165 นายกิตติพศ คล่องใจ  Geological Engineering10
128 B6310318 นายมนตรี รัตนสิทธิ์  Transportation And Logistics Engineering10
129 B6310608 นายธีรนันท์ นครชัยศรี  Transportation And Logistics Engineering10
130 B6310820 นายเทิดพิทักษ์ภูมิ ประทุมสิทธิ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
131 B6310974 นายบัณฑร ฉิมงาม  Electronic Engineering10
132 B6311209 นายธีรพัฒน์ สมนันท์  IE10
133 B6311247 นางสาววิลาวรรณ์ เฉียงกลาง  CE10
134 B6311384 นางสาวสริตา สร้อยสน  EE10
135 B6311759 นายณัฐวุฒิ ไชยปัญหา  Transportation And Logistics Engineering10
136 B6314804 นายณรงค์ศักดิ์ ชื่นชุมแสง  Environmental Engineering10
137 B6314811 นางสาวแคทรีญา พวงมาลัย  IE10
138 B6314880 นายมงคล มุ่งงาม  Automotive Engineering10
139 B6314897 นายภูบดี รัดเสนสี  CE10
140 B6314903 นางสาวมุรธาธร จันทะสี  Geological Engineering10
141 B6314910 นางสาวอมรรัตน์ ศรีชัย  PE10
142 B6314927 นายธนากร สายสังข์  Automotive Engineering10
143 B6314941 นายธิติพัทธ์ แทนรินทร์  EE10
144 B6317188 นางสาวกนกวรรณ ดีงาม  ChemE10
145 B6317195 นายไตรภพ แก้วไพฑูรย์  Electronic Engineering10
146 B6317225 นายกนกพล เตียวเจริญกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
147 B6317256 นางสาวฉัตรรวี ม่วงกลาง  Environmental Engineering10
148 B6317324 นายธนโชติ ชมนาวัง  Metallurgical Engineering10
149 B6317362 นางสาวนลินทิพย์ โกกอุ่น  ChemE10
150 B6317652 นางสาวอัญมณี จันทร์แสง  Transportation And Logistics Engineering10
151 B6317744 นายณัฐพงศ์ ทองนาคมะดัน  Geological Engineering10
152 B6317836 นายศิวกร เชื้อดวงผุย  Transportation And Logistics Engineering10
153 B6318130 นายวิศรุต มัธนัง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
154 B6318758 นางสาวพันมณี อันศิริ  IE10
155 B6318765 นางสาวธิดารัตน์ นาทศรีทา  TCE10
156 B6318871 นายอำพล พละจู  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
157 B6319175 นายต้องเหนือ ศรีอำไพ  Agricultural and Food Engineering10
158 B6320034 นายกฤตภาส ทับทิมหิน  Mechatronics Engineering10
159 B6320041 นายณัฐพงษ์ สมร่าง  Metallurgical Engineering10
160 B6321062 นายสหัสวรรษ นามวงค์ษา  CE10
161 B6321116 นายกิตติพงศ์ พิมพ์โยธา  TCE10
162 B6321147 นางสาววิฐิฏา เนตรวิเศษ  Transportation And Logistics Engineering10
163 B6321154 นางสาวรวิพร เพชรบุตร  IE10
164 B6321451 นางสาวขวัญจิรา พันธุเกตุ  CPE10
165 B6321468 นายชาติชาย คำแก้ว  IE10
166 B6321529 นางสาวสุนิตา ลีลา  CE10
167 B6321536 นางสาวชลันดา ประชุมชัย  N/A60
168 B6321543 นายวสุธา เศรษฐบุตร  CPE10
169 B6321581 นายชนาธิป อรไทวรรณ  Electronic Engineering10
170 B6321598 นางสาวพิชญากร ชุบขุนทด  ME10
171 B6321604 นางสาวสุธิดา นามกอง  N/A10
172 B6321710 นายชรินธร นาคเสน  ME10
173 B6322168 นายอภิสิทธิ์ คล่องชอบ  Automotive Engineering10
174 B6322328 นายคม โซ่เงิน  CE10
175 B6322359 นางสาวศศิกานต์ ตั้งตระกูลปรีชา  N/A60
176 B6322427 นายธนัญชัย จำปาสี  Agricultural and Food Engineering10
177 B6322472 นางสาวรัศมี เล่เหลี่ยม  CPE10
178 B6322496 นายสุทธิพงศ์ ขันทรี  Environmental Engineering10
179 B6322502 นางสาวรุจิรา กาทอง  TCE10
180 B6322557 นายเจตนิพัทธ์ มณีจันทร์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
181 B6322564 นายธีรดนย์ ชุมภูทอง  Electronic Engineering10
182 B6322717 นายกิรติ ปราบโจร  PRECISION ENGINEERING10
183 B6323707 นางสาวจิราภรณ์ ประเมินชัย  Metallurgical Engineering10
184 B6325756 นางสาวภัทราพร ทองเติม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
185 B6326159 นางสาวเบญจมาศ ชาลี  Transportation And Logistics Engineering10
186 B6326647 นางสาวณัฐชยา กฎมัจฉา  N/A10
187 B6326753 นางสาวสุรัชนา สอนจินซือ  Agricultural and Food Engineering10
188 B6326760 นางสาวสุวิชาดา ดาษจันทึก  ChemE10
189 B6326791 นายธีรภัทร จงจุลกลาง  Agricultural and Food Engineering10
190 B6326852 นางสาวศุภสุญา พรหมเมตตา  EE10
191 B6326906 นางสาวรวิวรรณ พรหมรศ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
192 B6327286 นายศุภวิชญ์ เดือนกลาง  Agricultural and Food Engineering10
193 B6327309 นายชัชวาล เลพล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
194 B6327323 นางสาวสุชัญญา แก่นพันธ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
195 B6327385 นายชิษณุพงศ์ พงศ์เพ็งธรรม  Electronic Engineering10
196 B6327392 นางสาวศศิวิมล น่วมปฐม  CE10
197 B6327439 นายสุวัฒน์ เกิดผล  Transportation And Logistics Engineering10
198 B6327491 นางสาวกรรณณิกา ชารี  ME10
199 B6327637 นายภาณุเดช นามาก  EE10
200 B6327880 นางสาวปัณฑิตา บุตรเจริญ  Agricultural and Food Engineering10
201 B6327958 นายพัชรพล นามราชา  CE10
202 B6327965 นายรุ่งเรือง พันลูกท้าว  Geological Engineering10
203 B6328153 นางสาววิชุดา คุ้มบัวลา  Transportation And Logistics Engineering10
204 B6328184 นางสาวณัฐชิมา มาลากร  Environmental Engineering10
205 B6331696 นางสาวกัญญามาศ จำเปีย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
206 B6331702 นางสาวกัญญารัตน์ เขียนโทสาร  Environmental Engineering10
207 B6331719 นางสาวกัญญาลักษณ์ ปานเนาว์  Metallurgical Engineering10
208 B6331825 นางสาวจุฑามาศ เหง่าหนองทุ่ม  Geological Engineering10
209 B6331931 นายชัยกมล ปัญญาสมบัติ  Geological Engineering10
210 B6331962 นางสาวญาณิศา คงไพรินทร์  Metallurgical Engineering10
211 B6331993 นายณฐพล บุญโชติ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
212 B6332402 นายนพรัตน์ กัญญพันธ์  Automotive Engineering10
213 B6332419 นายนราธิป ประกิ่ง  N/A60
214 B6332563 นางสาวปริมประภา ต้นพุดซา  IE10
215 B6332570 นายปรีชาพัฒน์ อันประนิตย์  CPE10
216 B6332686 นางสาวพรนภา แสนต่างใจ  CPE10
217 B6332716 นายพัฒนา จารัตน์  CERAMIC ENGINEERING10
218 B6332877 นายเมธัส ภาคภูมิพงศ์  CPE10
219 B6332976 นางสาววรดา ตะเย๊าะ  Geological Engineering10
220 B6333034 นายวัชรพล จันทะแจ่ม  CPE10
221 B6333058 นางสาววิภาดา ทองวิไล  EE10
222 B6333201 นายสราวุฒิ พงศ์อลงกรณ์  Automotive Engineering10
223 B6333232 นายสิทธิพงษ์ วิชัยศร  Metallurgical Engineering10
224 B6333263 นางสาวสุกัญญา กลายดี  Automotive Engineering10
225 B6333270 นางสาวสุพัตรา เซี่ยงหลิว  CE10
226 B6333300 นายสุรเสกข์ มีทะโจน  Electronic Engineering10
227 B6333331 นายอภิชาติ วงษ์สพาน  ME10
228 B6333348 นางสาวอภิญญา ชาวโนนงิ้ว  IE10
229 B6333362 นางสาวอรวรรณ แซมี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
230 B6333386 นายออมสิน เรืองเนตร  TCE10
231 B6333409 นางสาวอัญชนา นิลพาทย์  ChemE10
232 B6334314 นายฤทธิดล ดนตรี  N/A60
233 B6334352 นายพิศิษฐ์ ศิริเพชรอรุณ  CPE10
234 B6334406 นางสาวอารียา ทะแพงพันธ์  Agricultural and Food Engineering10
235 B6334413 นายศักดิ์ดา คำภิมาบุตร  CE10
236 B6335670 นางสาวรัชนันทน์ จันทรโสม  N/A60
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.