รายชื่อนศ.
รายวิชา103105 : CALCULUS III
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5713417 นายศุภักษร จุปะมาโท  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
2 B5819980 นางสาวอภิญญา สีใส  IE10
3 B5900398 นายสิรภพ แก้ววิเวก  Metallurgical Engineering10
4 B5901340 นางสาวรุจิรา วิชาพร  PE10
5 B5905850 นางสาวปิยะมาศ สมกลาง  Agricultural and Food Engineering10
6 B5912339 นางสาวจิรัญชา ทิพย์มณี  Agricultural and Food Engineering10
7 B5916931 นางสาวสุดารัตน์ ศรียงยศ  Environmental Engineering10
8 B5921034 นางสาวจินต์สินี เกิดลาภ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
9 B5921102 นางสาวชุติมา จันทพันธ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
10 B5922284 นางสาวชฎาภรณ์ สุวรรณภักดิ์  Agricultural and Food Engineering10
11 B6000400 นายธีรภัทร์ พาขุนทด  Transportation And Logistics Engineering10
12 B6002343 นางสาวอารียา ชาญญานนท์  CE10
13 B6003388 นางสาวธนพร วัฒน์ชัยพนา  Transportation And Logistics Engineering10
14 B6006105 นางสาวสุพิชญา ชาติชำนิ  CERAMIC ENGINEERING10
15 B6013738 นายกมลเทพ อักษรนู  Agricultural and Food Engineering10
16 B6019501 นายศตวรรษ เพ็ชรดิษฐ์  IE10
17 B6020187 นายประกฤษฎิ์ สระแก้ว  CPE10
18 B6111328 นางสาวสรินญา พูลเจริญ  CERAMIC ENGINEERING10
19 B6112646 นางสาวมณีพร ยางนอก  CERAMIC ENGINEERING10
20 B6113155 นางสาวพัฒนาวดี รุ่งเจริญโชติวัฒน์  CERAMIC ENGINEERING10
21 B6113209 นางสาวกฤติยา เรือนรอบ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
22 B6113926 นางสาวณัฐรินีย์ วัดสำโรง  Environmental Engineering10
23 B6114817 นายโชคชัย สงภักดี  Environmental Engineering10
24 B6130312 นางสาวกิตติมา บัวแพง  PE10
25 B6130947 นายศิริพงษ์ อนุสรณ์  ChemE10
26 B6200961 นายกุลภัทร ยานะ  Agricultural and Food Engineering10
27 B6208707 นายทวีสิทธิ์ อาป้อง  CERAMIC ENGINEERING10
28 B6209025 นางสาวกาญจนา สุขคง  Agricultural and Food Engineering10
29 B6213633 นางสาวภูมิรวี อักษรครบุรี  Geological Engineering10
30 B6214319 นางสาวกาญจนา เจนขบวน  IE10
31 B6215248 นางสาวสุดารัตน์ สนปรุ  Transportation And Logistics Engineering10
32 B6215378 นางสาวอริษรา บุษราคำ  PE10
33 B6215668 นายภาณุวิชญ์ ชุมจันทร์  PE10
34 B6216054 นางสาวสุทธิดา โพทุมทา  Agricultural and Food Engineering10
35 B6216344 นางสาวปนัดดา บุญหล้า  Environmental Engineering10
36 B6216610 นางสาวศิริลักษณ์ เฉื่อยกลาง  ChemE10
37 B6217310 นางสาวนรภัทร ระหงษ์  Environmental Engineering10
38 B6217518 นางสาวเปมิกา พิมพ์กลาง  Mechatronics Engineering10
39 B6218836 นายพนัฐกร พรมสอน  Metallurgical Engineering10
40 B6219239 นางสาวกมลชนก คะมะโน  Agricultural and Food Engineering10
41 B6219635 นางสาวปุณยวีร์ ศรีเตชะ  IE10
42 B6221317 นางสาวมนัสนันส์ ยอดสุรินทร์  PE10
43 B6222338 นายภัทรศัย ทองแต้ม  Metallurgical Engineering10
44 B6222765 นางสาวปนัดดา เหล่าเขตกิจ  PE10
45 B6222857 นางสาวผกามาศ บุญสิทธิ์  IE10
46 B6223243 นางสาวสุดารัตน์ ภูเด่นไสย  PE10
47 B6223571 นางสาวนุชนาท กองทรัพย์  PE10
48 B6224226 นางสาวปริญญา สีเมืองเพีย  IE10
49 B6224950 นายกุญชร จันทร์รัตนประภา  Environmental Engineering10
50 B6236601 นายอับดิลละห์ เจะนิ  CERAMIC ENGINEERING10
51 B6238049 นายฐิติกร ตังตระกูล  ChemE60
52 B6238094 นายถิรายุ รังศรีศักดิ์  PE10
53 B6300364 นายรุจิโรจน์ จันนอก  Electronic Engineering10
54 B6300388 นายกิตติศักดิ์ สุนทะวงศ์  ME10
55 B6300395 นายเมธัส กมลสินธุ์  EE10
56 B6300401 นายสุรชาติ นิลสมบูรณ์  EE10
57 B6300418 นางสาวอภิญญา ระเริง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
58 B6300470 นายเพชร ภาคะ  CE10
59 B6300500 นายศุภวัฒน์ ดูเถอะ  ChemE10
60 B6300517 นายภาสกร ป้อมยาหยับ  EE10
61 B6302191 นางสาวสุพรรษา คงเครือ  ME10
62 B6302238 นายนาคินทร์ พรหมบุตร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
63 B6302351 นางสาววรรณพร บุญมาก  IE10
64 B6302375 นายภูธเนศ หนูคาบแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
65 B6303273 นางสาวสโรชา รินทราช  CE10
66 B6303396 นางสาวภัทรียาภา แสนอินทร์  Geological Engineering10
67 B6303464 นางสาวเพชรมณี สีเหลือง  IE10
68 B6303730 นายทนงศักดิ์ สุภาจันทร์  ME10
69 B6303761 นางสาววรพรรณ โตสวัสดิ์  IE10
70 B6303907 นายวงศพัทธ์ ประดับวัน  Environmental Engineering10
71 B6304157 นายธนพล เวียงปฏิ  N/A60
72 B6304331 นางสาวสุพิชชา จิตไทย  Metallurgical Engineering10
73 B6304393 นางสาวสุนิษา สาละ  Transportation And Logistics Engineering10
74 B6304485 นายพลากร โภยนอก  TCE10
75 B6304638 นายกฤตนัย ไชยชนะ  Electronic Engineering10
76 B6305055 นางสาวเพชรา อาจแก้ว  Geological Engineering10
77 B6305062 นายธิติวุฒิ อินทุภูติ  Geological Engineering10
78 B6305109 นายกรธวัช ธรรมศิลป์  TCE10
79 B6305123 นางสาวชนาภา ลือชา  TCE10
80 B6305222 นางสาวผ่องนภา ยงยืน  Electronic Engineering10
81 B6305246 นางสาวกริษฐา หมั้นเยือน  Electronic Engineering10
82 B6305420 นายเมธี สุขระแหง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
83 B6305451 นายวริศ พรมจันทร์  Agricultural and Food Engineering10
84 B6305697 นางสาวนิภาวรรณ สุคำภา  ME10
85 B6305949 นายธนา ตะเภาพงษ์  ME10
86 B6306076 นางสาวภูริชญา นอกสระ  N/A60
87 B6306090 นายธนวัฒน์ พานจันทร์  CE10
88 B6306175 นายทศทิตย์ อัตฤทธิ์  ME10
89 B6306458 นางสาวสโรชา ทศพิมพ์  PE10
90 B6306496 นายสมานมิตร จิตพงษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
91 B6306502 นายสาธิต ม่วงนิกร  ME10
92 B6306533 นายคามิน ขานน้ำคำ  Automotive Engineering10
93 B6306540 นางสาวนุชรินทร์ ศรีเครือแก้ว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
94 B6306595 นางสาวณัฐพร บรรจงหมื่นไวย  Electronic Engineering10
95 B6306625 นายภาคภูมิ แก้วประเสริฐ  ME10
96 B6306687 นางสาวกรรณิกา ศิลาน้ำเที่ยง  Transportation And Logistics Engineering10
97 B6306724 นางสาวดวงกมล สายทองแท้  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
98 B6306762 นางสาวศิรินยา อุดมดัน  Metallurgical Engineering10
99 B6306779 นายสุทธิศักดิ์ พนิรัมย์  CE10
100 B6306793 นางสาวอภิชญา เลี่ยมคำ  Electronic Engineering10
101 B6306809 นายศุภชัย เจริญ  CPE10
102 B6306816 นายปารเมศ วงศ์ศร  CE10
103 B6306823 นายศุภณัฐ คร้ามพิมพ์  ChemE10
104 B6306915 นางสาวจุฑาทิพย์ ทรศรี  Agricultural and Food Engineering10
105 B6306939 นายธนพร หนองคู  AERONAUTICAL ENGINEERING10
106 B6306977 นายวธัญญู เครื่องประดับ  EE10
107 B6307103 นายพีรวัส มีแก้ว  IE10
108 B6307110 นางสาวธารณา ชาวโคราช  ME10
109 B6307295 นายปฏิพล แสงสุข  Environmental Engineering10
110 B6307301 นายนวพล ต้นบุญ  IE10
111 B6307332 นางสาววรรณิภา เบ้าจันทึก  Metallurgical Engineering10
112 B6307400 นางสาวพีรยา เสาโมก  Automotive Engineering10
113 B6307448 นายปิยพงศ์ จอมแปง  CE10
114 B6307462 นายปัญญา สีดาอ่อน  TCE10
115 B6307530 นายประเดิมชัย เลิศสกุลกิจ  EE10
116 B6307684 นางสาวมิรันตรี บุตรทองดี  Environmental Engineering10
117 B6307783 นางสาวธัญพิชชา แขนสูงเนิน  ME10
118 B6307998 นายชัยนันท์ ดวงดูสัน  Transportation And Logistics Engineering10
119 B6308018 นางสาวพันดาว กำไรทอง  IE10
120 B6308025 นายภูริณัฐ นามศรี  Geological Engineering10
121 B6308124 นายภูเบศวร์ วิสูตรตระการ  Electronic Engineering10
122 B6308209 นายเนติลักษณ์ ศรีศักดิ์ขวา  Automotive Engineering10
123 B6308292 นางสาวปฏินันท์ ชนะพะเนาว์  CE10
124 B6308308 นายจิรวัฒน์ เทียนทองคำ  CPE10
125 B6308346 นางสาวจิราวรรณ พัดโสดา  Environmental Engineering10
126 B6308438 นายเจษฎา ท่วมกระโทก  EE10
127 B6308605 นายณัฐภูมินทร์ วุฒิเจริญกุล  Metallurgical Engineering10
128 B6308698 นายพรเทพ ศรีแจ่มดี  ME10
129 B6308810 นางสาวชลธิชา แป้นจันทร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
130 B6308889 นางสาวญาณิศา ปานดำ  ChemE10
131 B6308988 นางสาวปานไพลิน นามขันธ์  Mechatronics Engineering10
132 B6309008 นางสาวปิยธิดา โพธิษา  ME10
133 B6309053 นายศิวกร อิ่มนาง  Automotive Engineering10
134 B6309145 นางสาวทัศนนันท์ แต้มสันเทียะ  Environmental Engineering10
135 B6309183 นายสืบสกุล ณรงค์ศักดิ์  IE10
136 B6309213 นายพัสกร คล่องสั่งสอน  Automotive Engineering10
137 B6309275 นายศักดา ละเมียดดี  IE10
138 B6309398 นายนนทพัทธ์ เจาะนอก  Environmental Engineering10
139 B6309404 นางสาวอภิญญา แสนหล้า  Transportation And Logistics Engineering10
140 B6309428 นางสาวอรอนงค์ วงษ์วิศิษฐ์  Environmental Engineering10
141 B6309527 นายอิสรา ราชประสิทธิ์  Automotive Engineering10
142 B6309541 นางสาวอภิญญา จันทร์เพ็ง  ChemE10
143 B6309565 นายรัฐศิริ นะธะศิริ  ME10
144 B6309572 นายพุฒิพงษ์ ผานัดถ์  CPE10
145 B6309602 นายราชันย์ จันทร์งาม  TCE10
146 B6309657 นายวีรยุทธ รัตนวงศ์  Metallurgical Engineering10
147 B6309770 นายรัชพล บำรุงพืช  ME10
148 B6309862 นางสาวศิริประภา ใจธรรม  ChemE10
149 B6309893 นายเกียรติภูมิ ตะคำ  EE10
150 B6310035 นางสาวศศิวิมล ฟือสันเทียะ  ME10
151 B6310059 นายอริยพล ประสารฉ่ำ  Metallurgical Engineering10
152 B6310134 นายกิตติคุณ วรนาม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
153 B6310325 นางสาวนิศาชล ทับชา  EE10
154 B6310448 นายอรรถสิทธิ์ พิมพ์ศรี  Agricultural and Food Engineering10
155 B6310486 นายจีรวัฒน์ วงษารี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
156 B6310493 นายสุรชาติ ราชแทน  Automotive Engineering10
157 B6310585 นายณัฐวุฒิ กลางยศ  CPE10
158 B6310721 นางสาวสุดารัตน์ สังกะสี  ChemE10
159 B6310783 นายสุกฤษฏิ์ นาคบุตรศรี  EE10
160 B6310851 นายอาชวัฒก์ ทองโรย  CPE10
161 B6310882 นางสาววรัญญา สุทธิวรรณ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
162 B6310967 นายฤทธิพล สังสีมา  Electronic Engineering10
163 B6310981 นายชุณวรรณ ยกย่อง  EE10
164 B6311001 นางสาวธัญพิชชา แก้วละเอียด  Electronic Engineering10
165 B6311018 นางสาวญาณิศา กัณหาชัย  Transportation And Logistics Engineering10
166 B6311032 นายภัทรพล การวิชา  CPE10
167 B6311117 นายนาถวัฒน์ สลางสิงห์  CPE10
168 B6311124 นางสาวจิราพร สัญญาปลื้ม  Environmental Engineering10
169 B6311131 นายณัฐวุฒ คุยบุตร  Environmental Engineering10
170 B6311148 นายวีรภัทร บาลพิทักษ์  Transportation And Logistics Engineering10
171 B6311186 นายปฏิภัทร เที่ยงตรง  Environmental Engineering10
172 B6311346 นายเมธาสิทธิ์ บุญลี  IE10
173 B6311421 นายณัฏฐวิทย์ แสงศรี  CE10
174 B6311575 นางสาวเพ็ญนภา แพงแยง  Environmental Engineering10
175 B6311599 นายปรัชญา อมฤทธิ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
176 B6311629 นายชัยมงคล จรกร  EE10
177 B6311728 นายสุทธิพงษ์ คิดเข่ม  Metallurgical Engineering10
178 B6311957 นายประภัสฎา กองพระทราย  EE10
179 B6317027 นายบัญชาการ พุทธปวรางกูร  TCE10
180 B6317348 นายน้ำเพชร เขียนขาบ  TCE10
181 B6317515 นายภิราวุฒิ เสาร์ชัย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
182 B6317591 นายณัฐเกียรติ พลเขตต์  CE10
183 B6317683 นายจรัณธร บุญแสน  TCE10
184 B6317751 นายธีรภัทร สุขสวัสดิ์วงษ์  IE10
185 B6317768 นางสาวทัศนีย์ แสบรัมย์  ChemE10
186 B6317805 นายวรเมธ แข่นจันทร์โส  Automotive Engineering10
187 B6317867 นายพัชร สุนทรนนท์  N/A60
188 B6317904 นายสหรัฐ แป้งหอม  CERAMIC ENGINEERING10
189 B6318062 นางสาวทิพย์ตะวัน อาจศัตรู  Transportation And Logistics Engineering10
190 B6318086 นางสาวปวันรัตน์ เล็งเบา  ChemE10
191 B6318277 นายอนิรุต วรวิรุฬห์วงศ์  CE10
192 B6318413 นายธีรพล คำเพ็ง  Transportation And Logistics Engineering10
193 B6318581 นายปุณณรัตน์ ทันวงษา  Agricultural and Food Engineering10
194 B6318628 นายประกาศิต ศรีบรรเทา  CE10
195 B6318673 นายอัศณี สุขจิตธรรมกุล  CERAMIC ENGINEERING10
196 B6318710 นายภูวนัย เเสนดี  N/A10
197 B6318901 นายธวัชชัย ไชยปัญหา  Automotive Engineering10
198 B6318925 นางสาวทานตะวัน หงส์ทองคำ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
199 B6318970 นายชานนท์ ตีรชาติ  ME10
200 B6319021 นายชาญณรงค์ แสนดี  CE10
201 B6319038 นายเดชบดินทร์ สูนทอง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
202 B6319052 นายชยางกูร ทักษิโณ  ChemE10
203 B6319151 นายกิตติศักดิ์ มุ่งชัยสงค์  Electronic Engineering10
204 B6321093 นางสาวณัฐชยา ไวยลาภ  CE10
205 B6321208 นายอธิสราภิวัฒน์ พลศรี  Metallurgical Engineering10
206 B6321253 นางสาววะรินรัก ทีเกาะ  TCE10
207 B6321437 นางสาวชุตินันท์ เจริญครบุรี  CPE10
208 B6322373 นายธราดล สิงห์ทา  ChemE10
209 B6322380 นายเอกราช สุริยวงศ์  EE10
210 B6322540 นายสรรพริษฐ์ กมลช่วง  PRECISION ENGINEERING10
211 B6322694 นางสาวสุนิสา ปีกลม  EE10
212 B6322779 นายวีรพงษ์ บรรลือทรัพย์  Metallurgical Engineering10
213 B6323073 นายเฉลิมเกียรติ บุญดา  Metallurgical Engineering10
214 B6325770 นายอนุชิต แต้มศรีทอง  N/A10
215 B6325848 นายธนัท ฤทธิ์ถาวร  ME10
216 B6326333 นายนรินทร์ วงษ์ศรี  N/A10
217 B6326357 นายดนุเดช ชัยพลเดช  CPE10
218 B6326449 นางสาวสิรินดา นวลแก้ว  Environmental Engineering10
219 B6326456 นายเจนณรงค์ เย็นอุรา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
220 B6326593 นายครุนัย เสือดี  N/A60
221 B6327033 นายทศพล ฉัตรชูเกียรติกุล  Transportation And Logistics Engineering10
222 B6327088 นางสาวศศิธร วังหอม  EE10
223 B6327132 นางสาวพัชรา บุญล้อม  IE10
224 B6327330 นายจิรายุทธ ถะเกิงสุข  AERONAUTICAL ENGINEERING10
225 B6327514 นางสาวกรุณา บุญกัณฑ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
226 B6328061 นายพงษ์พิพัฒน์ หนอสีหา  Automotive Engineering10
227 B6328207 นายเกริกเกียรติ ปราบมนตรี  CPE10
228 B6328252 นายคุณานนต์ บัวชุม  TCE10
229 B6328511 นางสาวรุ่งนภา แต่งยามา  PE10
230 B6328580 นางสาวนริศรา จันทร์ละมูล  ChemE10
231 B6328658 นางสาวปาลิตา ศรียาเทพ  TCE10
232 B6328696 นายกษิดิศ สกุลวงศ์  Electronic Engineering10
233 B6328733 นางสาวเฟาซียะ ราเซะบิง  PE10
234 B6328818 นางสาวสุจิรา นุ่นแก้ว  Civil Engineering10
235 B6331580 นายธนภูม วงษ์เวช  N/A60
236 B6331627 นางสาวกมลทิพย์ คุณนาม  ChemE10
237 B6331689 นางสาวกวินธิดา ล.พัฒนพงศ์  CPE10
238 B6331726 นางสาวกัณฐิกา วงษ์ประทุม  IE10
239 B6332358 นายธีรภัทร์ รอดเลิศไร้  Metallurgical Engineering10
240 B6332457 นายนัทวุฒิ คูพิมาย  CPE10
241 B6332860 นายมินทร์ธดา วงศ์สมุทร  PE10
242 B6332969 นายวทัญญู พันนาดี  CE10
243 B6333225 นายสิทธินนท์ สุขแสวง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
244 B6333447 นายเอกพงศ์ วงซุย  Metallurgical Engineering10
245 B6334239 นางสาวกนกพิชญ์ ศรีนาทม  Geological Engineering10
246 B6334260 นางสาวธิดารัตน์ มะอาจเลิศ  CERAMIC ENGINEERING10
247 B6335007 นายอามีร สาและ  Metallurgical Engineering10
248 B6335717 นางสาวกุลปริยา ชัยปรีชา  Geological Engineering10
249 B6335731 นางสาวปริศนา ชำนิเขตการ  Agricultural and Food Engineering10
250 B6335816 นายชนาสิน นาคนวล  Transportation And Logistics Engineering10
251 B6335953 นายสิรภพ ภารพันธ์  N/A10
252 B6336011 นายปฐมพร วินัยพานิช  Electronic Engineering10
253 B6336134 นางสาวอริสา หลงน้อย  Environmental Engineering10
254 B6337513 นายสรวิศ เบ็ญเจิด  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.