รายชื่อนศ.
รายวิชา103105 : CALCULUS III
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6317133 นางสาวสุวีรา ฐานวิเศษ  MATHEMATICS10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2 B5704088 นางสาวสุกัญญา กันหามอม  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
3 B5705061 นายชัยฤทธิ์ โกศล  PRODUCT DESIGN ENGINEERING40
4 B5705955 นางสาวพิชามญชุ์ ขลุ่ยแก้ว  TOOL ENGINEERING40
5 B5804078 นางสาวภูริชญา ตามสีรัมย์  CME10
6 B5807918 นางสาวรุ่งตะวัน วงษ์ชารี  PRODUCT DESIGN ENGINEERING40
7 B5822010 นางสาวลักษมี สามารถกุล  Agricultural and Food Engineering10
8 B5822850 นางสาวโศภิษฐ์ พงษ์สิงห์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
9 B5827695 นายศิวบุตร สาระคำ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
10 B5901098 นางสาวนภสร สุขไกร  Metallurgical Engineering40
11 B5901845 นายภาสกร แบบพิมาย  PE10
12 B5902484 นางสาวปิยากร ตราทอง  PE10
13 B5906017 นายปวริศร์ วจนะศิริ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
14 B5911523 นางสาวศรุตา วงศ์ชู  PE10
15 B5917396 นายชัยธวัช มหาแก้ว  CPE40
16 B5928392 นางสาวณัฐพร คำแอ่ง  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
17 B6005337 นางสาวสุพรรณี ปราบมาลัย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
18 B6005948 นางสาวสุพัตรา นามา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering40
19 B6006150 นายสมรักษ์ มีมาก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering40
20 B6012984 นางสาวเบญชญา อนุมาศ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
21 B6109196 นางสาวบุษกร บุตรเกตุ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
22 B6113520 นางสาวภัทราภรณ์ วงค์สวัสดิ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
23 B6115678 นางสาววิไลพร สีหัวโทน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
24 B6117214 นางสาวพรสวรรค์ อ้นน้อย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
25 B6117795 นายกัมพล อุปฮาต  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
26 B6118389 นางสาวสุพัชรินทร์ เมืองจันทร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
27 B6131548 นายไพรวัลย์ สิมมา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
28 B6201111 นางสาวสุจิตรา ขาวแก้ว  CERAMIC ENGINEERING10
29 B6201913 นายธนวรรธน์ นามสวัสดิ์  PE60
30 B6213862 นางสาวสุดารัตน์ ภูมิโคกรักษ์  CERAMIC ENGINEERING10
31 B6217495 นางสาวสุทัตตา ลือชัย  Environmental Engineering10
32 B6222147 นางสาวกัญญาภัค เทียนทะเล  PE10
33 B6222239 นางสาวอารียา ศรีหนองพอก  PE10
34 B6235833 นายสุรเชษฐ์ ไสชิต  Agricultural and Food Engineering10
35 B6235895 นายภูริภัทร กลางสาทร  CERAMIC ENGINEERING10
36 B6237905 นายรังสรรค์ แก้วม่วง  Metallurgical Engineering10
37 B6239466 นางสาวปานตะวัน จำเริญบุญ  Agricultural and Food Engineering10
38 B6300531 นางสาวชลธิชา ไชยนา  EE10
39 B6300548 นายวสันต์ แม่นชัยภูมิ  ME10
40 B6300555 นายเติมศักดิ์ เครือพิมาย  Electronic Engineering10
41 B6300562 นางสาวพิชุดา วงศ์ประเทศ  N/A10
42 B6300579 นายคมยุทธ พิญญพงษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
43 B6300586 นางสาวลลิสลา วงษ์พานิชย์  ChemE10
44 B6300616 นายรัฐธรรมนูญ ทองศรี  IE10
45 B6300630 นางสาวศศิธร ประมาคะเต  Agricultural and Food Engineering10
46 B6302399 นางสาวบุษราคัม สีเกาะ  CPE10
47 B6302405 นายณัฐนันท์ ยุนสันเทียะ  Transportation And Logistics Engineering10
48 B6303082 นางสาวโศรดา ปาริต  ChemE10
49 B6303617 นางสาวพิจิตรา มิตรเจริญ  CE10
50 B6303631 นางสาวณัฏฐกานต์ น่านมูล  CE10
51 B6303822 นางสาวสุดารัตน์ คุ้มผล  Agricultural and Food Engineering10
52 B6304065 นางสาวชลธิชา แสนโคตร  Environmental Engineering10
53 B6304690 นางสาวสิตานัน ถาทุมมา  Environmental Engineering10
54 B6305079 นางสาวรัชฎาพร บรรจุทรัพย์  CE10
55 B6305093 นางสาวกัลยรัตน์ พลอนันต์  Environmental Engineering10
56 B6305130 นางสาวกวิสรา ไชยบูรณ์  Electronic Engineering10
57 B6305147 นางสาวนันท์นภัส มนุษย์ชาติ  CPE10
58 B6305154 นางสาวเบญญากร จันทะเจียง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
59 B6305253 นายยศวินท์ ยาคำ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
60 B6305437 นางสาวฐานมาส ชื่นฤดี  Environmental Engineering10
61 B6305925 นายพีรพัฒน์ เสโนฤทธิ์  IE10
62 B6306380 นางสาวกรศิรา โถดาสา  Geological Engineering10
63 B6306748 นางสาวปณิสรา สว่างโรจน์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
64 B6306854 นางสาวปวีณา ศรีเตชะ  Metallurgical Engineering10
65 B6307097 นางสาวขจีพรรณ อยู่คล้าย  TCE10
66 B6307141 นางสาวพิมพ์ยี่ษา หัสพิมพ์  TCE10
67 B6307158 นายทวิน สิทธิโชติเลิศภักดี  Automotive Engineering10
68 B6307219 นางสาวกัญญาภัทร กาพล  N/A60
69 B6307431 นางสาวธนัญญา หวังผล  CPE10
70 B6307479 นางสาวจันจิรา อินทร์ลุน  CE10
71 B6307561 นางสาวรัตติกาล จาตุมา  Environmental Engineering10
72 B6307639 นายกิตติศักดิ์ ทองไพบูลย์  Environmental Engineering10
73 B6307745 นายศิริพงศ์ อุ่นรัตนะ  EE10
74 B6308094 นางสาวปาริชาต นามมะณี  Transportation And Logistics Engineering10
75 B6308117 นางสาวชลธิชา ชาวนา  IE10
76 B6308186 นางสาวจุฑาสิริ ลายพรหม  EE10
77 B6308216 นางสาวรุ่งรวี แซ่หลี  EE10
78 B6308278 นายกิตติศักดิ์ คงคำวร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
79 B6308407 นางสาวศศิธร แจ้งจินดา  Electronic Engineering10
80 B6308476 นายนวทรรศน์ ทองแท้  Automotive Engineering10
81 B6308766 นางสาวภาวดี จงใจงาม  Environmental Engineering10
82 B6308803 นางสาวเบญจภรณ์ ประเสริฐสังข์  Geological Engineering10
83 B6308834 นางสาวสุภาวดี เพ็งมะเริง  EE10
84 B6308841 นางสาวอรณิชา พานวงศ์  PE10
85 B6309282 นายพงษ์เพชร ราชเจริญ  EE10
86 B6309350 นายก้องหล้า เบ้าทอง  ME10
87 B6309367 นางสาวธนารักษ์ ม่อมละมูล  Agricultural and Food Engineering10
88 B6309619 นางสาวเจนจิรา สุขบรรเทิง  N/A60
89 B6309640 นางสาวกานดา ปูนาศรี  Metallurgical Engineering10
90 B6309695 นางสาวชนากานต์ นครสูตร  Transportation And Logistics Engineering10
91 B6309725 นางสาวดาหวัน วรสาร  IE10
92 B6309763 นางสาวบุษยมาศ ใจบาน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
93 B6309831 นางสาวประวัญญา พึ่งเทียน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
94 B6310189 นางสาวน้ำฝน โคตรดี  CERAMIC ENGINEERING10
95 B6310271 นายพิสิฐ ขวัญดี  Metallurgical Engineering10
96 B6310417 นายรัฐภัทร ขอดทอง  Metallurgical Engineering10
97 B6310691 นายธนากร ไตรรงค์  EE10
98 B6310707 นางสาวสุกัญญา แลตรง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
99 B6310714 นางสาวเสาวลักษณ์ หมอยาดี  ChemE10
100 B6310769 นางสาวพรพิมล ชูทัน  CE10
101 B6310998 นางสาวกัญญพัชร ตาใจ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
102 B6311070 นางสาวจตุษตา พุ่มพะเนิน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
103 B6311100 นายพีรดนย์ กะนะหาวงศ์  CE10
104 B6311636 นายปรัชญา แสนพลอย  CPE10
105 B6311704 นายภาณุวัฒน์ วงศ์ศิลป์  CE10
106 B6312008 นางสาวลลิดา ชัยจันทึก  IE10
107 B6314835 นายปฏิภาณ ชวาลา  TCE10
108 B6314842 นางสาวพฤกษา แสงสุวรรณ์  Environmental Engineering10
109 B6314859 นายอาคม ชัยสมคุณ  CE10
110 B6316945 นางสาวทิพย์อาภา แป้นไทย  PE10
111 B6317041 นางสาวพนิดา ชื่นตา  PE10
112 B6317201 นายนคินทร์ ภูมิไถล  Metallurgical Engineering10
113 B6317232 นางสาวณิชานาฏ โพร้งน้อย  Metallurgical Engineering10
114 B6317249 นางสาวพรรณิษา วิชัยรัมย์  N/A60
115 B6317270 นางสาววิลาวัณย์ ชะนะโสม  ChemE10
116 B6317317 นางสาวจุฑาลักษณ์ เจียรัมย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
117 B6317539 นางสาววรรณิศา จินาวรณ์  ME10
118 B6317607 นายอภิสิทธิ์ หนันกระโทก  TCE10
119 B6317690 นายรัฐวุฒิ วังกลาง  ChemE10
120 B6317799 นายพีรพัฒน์ คำขันธ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
121 B6318000 นางสาวภัทราภรณ์ เรียนขุนทด  EE10
122 B6318017 นายกฤษณพันธ์ บุญกัณฑ์  Metallurgical Engineering10
123 B6318079 นางสาวธัญยรัตน์ กิตติรัตน์ธนา  Transportation And Logistics Engineering10
124 B6318161 นายธัญณภัทร นิ่มสำราญ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
125 B6318215 นายณัฐพงศ์ จงจุลกลาง  CPE10
126 B6318260 นายธัชนนท์ ลาภมูล  IE10
127 B6318307 นายมหัสฎา พลเมืองดี  CE10
128 B6318369 นายภูมิภัทร ชัยนอก  CE10
129 B6318505 นางสาวพรศิริ กองทองนอก  IE10
130 B6318543 นางสาวกัญญาณี สิงห์วิสัย  N/A60
131 B6318635 นายยศดา ปัญญาสาร  ChemE10
132 B6318680 นางสาวพิมพ์มาดา สาระบูรณ์  ChemE10
133 B6318727 นายรัชพล ชาติชนะ  N/A60
134 B6318826 นางสาวปิยรัตน์ วิศรียา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
135 B6318833 นายอรรถพล สุระวิชัย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
136 B6318994 นายภาณุวิชญ์ ฤทธาพรม  ME10
137 B6319076 นายวัชระ คำศรี  EE10
138 B6321628 นายสวิทย์ เกยสันเทียะ  TCE10
139 B6321642 นางสาวปิยาทิพย์ ใจสบาย  Agricultural and Food Engineering10
140 B6321765 นายวทัญญ์ ปราศรัย  CPE10
141 B6321772 นางสาวสุนิสา พูลแก้ว  N/A60
142 B6322618 นางสาวเจนจิรา พลประจักษ์  Automotive Engineering10
143 B6323110 นายนภสินธุ์ โพธินันท์  Transportation And Logistics Engineering10
144 B6323127 นายพรประเสริฐ โสภาวรรณรัตนะ  Electronic Engineering10
145 B6325718 นายนันท์ทัต เสาสมภพ  Automotive Engineering10
146 B6326012 นางสาวนันธฌา เกตุรัตน์  Transportation And Logistics Engineering10
147 B6326098 นายอรรถชัย ดีดา  ChemE10
148 B6326135 นายธีรศักดิ์ เพ็งพุ่ม  TCE10
149 B6326180 นายพิพัฒพงศ์ ประดับมุข  Metallurgical Engineering10
150 B6326203 นางสาวณัฐวิภา สังข์ทอง  EE10
151 B6326272 นายกิตติพัฒน์ พานวงษ์  ChemE10
152 B6326289 นายพัฒน์ธนศักดิ์ ขาวจัตุรัส  Geological Engineering10
153 B6326371 นางสาวสุทธิสา หมั่นทำ  ChemE10
154 B6326555 นายเมธา สากจอหอ  CE10
155 B6327071 นางสาวนิสา กองรัตน์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
156 B6327125 นายพิรภพ ปะนามะสา  ChemE10
157 B6327835 นายณัฐพล ปัญญาสิทธิ์  Electronic Engineering10
158 B6328160 นางสาวชนิกานต์ จันทลีลา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
159 B6328177 นางสาวพิชญา โตมาซา  CE10
160 B6328375 นางสาวปพัชญา อุปถัมภานันท์  CE10
161 B6328399 นางสาวพัชรี ชุ่มเจริญ  CE10
162 B6328467 นางสาวอลิษา อินทร์ต๊ะ  Geological Engineering10
163 B6328474 นางสาวเพ็ญยุพา ยอดพันธ์  Transportation And Logistics Engineering10
164 B6332662 นายพนธกร จันทร์อุป  Automotive Engineering10
165 B6332754 นายพีรณัฐ ยอดบุรุษ  Metallurgical Engineering10
166 B6332785 นายภัทรธร ขาวอ่อน  Agricultural and Food Engineering10
167 B6332808 นายภัทรภณ พังยะ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
168 B6332914 นายรัฐกานต์ มังกิจ  N/A10
169 B6332921 นายแรกพฤกษ์ โรจนสุขสมบูรณ์  Electronic Engineering10
170 B6332938 นางสาวลภัสสิรี วรรณวิจิตร์  IE10
171 B6332945 นายลัทธสิทธิ์ ยิ้มเกียรติ  N/A10
172 B6332983 นายวรพรต นาสุริวงค์  ME10
173 B6332990 นายวรเมศ มุสิกโปฎก  Transportation And Logistics Engineering10
174 B6333003 นางสาววรรณวลัย สิทธินอก  Transportation And Logistics Engineering10
175 B6333393 นายอัครชัย ใจกาศ  CE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.