รายชื่อนศ.
รายวิชา103105 : CALCULUS III
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5612215 นายเฉลิมพร ชูชื่น  PRODUCT DESIGN ENGINEERING40
2 B5702886 นายณัฐพงศ์ แซ่เตียว  CPE10
3 B5713394 นางสาวสุกัญญา นิมิตรุ่งโรจน์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING40
4 B5720859 นางสาวอัมฤทธิ์ตา สูงรัมย์  TOOL ENGINEERING10
5 B5801305 นางสาวศรินยา คำมาตร  Electronic Engineering10
6 B5806287 นางสาวอัยลดา โพธิ์ชัย  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
7 B5906079 นายไชยวัฒน์ แข้คำ  CME10
8 B5908172 นายพัฒนวัฒน์ อุทก  PE10
9 B5910595 นางสาวเพ็ญจันทร์ หล้าโสด  Agricultural and Food Engineering10
10 B5912131 นางสาวกมลชนก คำกำพุฒ  CME10
11 B6002275 นายณัฐพันธุ์ ศิริไพบูลย์  Metallurgical Engineering10
12 B6006020 นางสาวปาจรีย์ สุขดี  Metallurgical Engineering10
13 B6006303 นายศุภกฤษฏิ์ จามสิงห์คำ  Geological Engineering10
14 B6006723 นางสาวเสาวลักษณ์ ชนะพจน์  Transportation And Logistics Engineering10
15 B6012090 นางสาวปิยวรรณ ธนรัตน์รุจินัน  EE10
16 B6012212 นายณัฐชา อรรคสูรย์  Transportation And Logistics Engineering10
17 B6012601 นางสาวแชร์รี่ สมิสตี้  Metallurgical Engineering10
18 B6012748 นางสาวปิยะภรณ์ ปัจศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering40
19 B6013264 นายชาติตระการ คำแก้ว  CPE10
20 B6014926 นางสาวจิราภรณ์ สิทธิสังข์  Electronic Engineering10
21 B6015534 นางสาวสุธิตา คำบอนพิทักษ์  Transportation And Logistics Engineering10
22 B6017088 นางสาวภานุมาส บุญบัวลัย  Metallurgical Engineering10
23 B6018900 นางสาววรัญญา นิลรัตน์  Metallurgical Engineering10
24 B6019020 นางสาวอมฤตตา นิยมนา  Metallurgical Engineering10
25 B6019358 นายวชิรพงศ์ เอื้อสินธ์  Transportation And Logistics Engineering10
26 B6019815 นายชนะศักดิ์ เวียงสมุทร  Metallurgical Engineering10
27 B6025939 นายชยกฤต คุ้มตะบุตร  Environmental Engineering10
28 B6029708 นายซอบรี บินอิสริส  Electronic Engineering10
29 B6029715 นางสาวตัสนีม อีแต  CERAMIC ENGINEERING10
30 B6103811 นายธนาวุฒิ ขำโคกสูง  CERAMIC ENGINEERING10
31 B6110185 นางสาวกชนิภา ผะดาศรี  CERAMIC ENGINEERING10
32 B6111021 นางสาวปาจรีย์ พานิชวงศ์  Metallurgical Engineering10
33 B6201906 นางสาววรรณวิสา ผลบุญ  Agricultural and Food Engineering10
34 B6209230 นายภาณุวิชญ์ บุญแดง  Environmental Engineering10
35 B6209339 นายพงศธร นครวงศ์  Agricultural and Food Engineering10
36 B6215606 นายอัษฎายุธ ปุปผมาศ  TCE60
37 B6215767 นางสาวขัตติยา แก้วศรีสุข  Environmental Engineering10
38 B6217693 นางสาวชนากานต์ ไม้โคกสูง  ChemE10
39 B6217983 นางสาวกานต์ธิดา เบิบชัยภูมิ  PE10
40 B6218614 นายโสภณ มีแก้ว  Environmental Engineering10
41 B6220044 นางสาวปนัดดา เพ็งพา  IE10
42 B6221102 นายฐปนรัช ผิวเดช  Agricultural and Food Engineering10
43 B6221706 นายธนบดี วาจาสิทธิ์  PE10
44 B6222154 นางสาวณัฐกานต์ จินดาวรรณ์  Agricultural and Food Engineering10
45 B6223137 นางสาวมนฑาทิพย์ ลิภา  Electronic Engineering10
46 B6223151 นายชาญณรงค์ เหล่าสันเทียะ  CERAMIC ENGINEERING10
47 B6223625 นางสาวกนกพร กันทาเงิน  CERAMIC ENGINEERING10
48 B6225025 นางสาวเมริศรา งามจำรัส  PE10
49 B6225438 นายหรรษวัต ช่างการ  Environmental Engineering10
50 B6226671 นายธนกร โพยนอก  CERAMIC ENGINEERING60
51 B6300197 นางสาวกัญญาณัฐ มั่นยืน  CE10
52 B6300326 นางสาวทิพย์อักษร นะวะดีแก้ว  Transportation And Logistics Engineering10
53 B6300906 นายปราชญ์เปรื่อง เพ็ชรจอหอ  EE10
54 B6302269 นางสาวพิมพ์ลดา งามเกิด  AERONAUTICAL ENGINEERING10
55 B6302955 นายพัชรพล ปลื้มมะลัง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
56 B6303051 นางสาวสุดารัตน์ มุลกะกุล  CPE10
57 B6303204 นางสาวชารียา ยัควงค์  ME10
58 B6303327 นายเอกภพ จามร  TCE10
59 B6303358 นางสาวกรพินธุ์ เจริญสุข  Agricultural and Food Engineering10
60 B6303365 นายธนา เมืองโคตร  TCE10
61 B6303372 นางสาวสุนันทา ระดมบุญ  TCE10
62 B6303549 นางสาวบุณยาพร สมหวัง  PE10
63 B6303556 นางสาวพรนภา พานทอง  IE10
64 B6303716 นายศิวกร ดังใหม่  ME10
65 B6303723 นางสาวชิดชนก พุ่มจันทร์  Automotive Engineering10
66 B6303808 นายศิรวุฒิ วงศ์พล  TCE10
67 B6303846 นางสาวสุพรรษา ทองอินทร์  CERAMIC ENGINEERING10
68 B6304201 นายเจษฎา คำลอย  CE10
69 B6304218 นายอรรณพ เนตรบรรจง  Geological Engineering10
70 B6304249 นายธนกฤต น้ำนวล  CPE10
71 B6304706 นายนฤบดินทร์ สิงห์ปั้น  Geological Engineering10
72 B6305031 นายศุภวิชญ์ เทอดตระกูลรัตน์  EE10
73 B6305116 นางสาวกาลตีนี อาแว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
74 B6305390 นายกิตติยะ ทองเลิศ  CE10
75 B6305604 นายศุภเวช การสมเกตุ  TCE10
76 B6305659 นายอนุสรณ์ บกสวัสดิ์  ME10
77 B6305666 นางสาวณัฐญ์ภิญญา พิมพาจันทร์  CE10
78 B6305673 นายธนกฤต อุณหรุ่งโรจน์  CE10
79 B6305680 นางสาวอักษรวดี เลขลักษณ์  Transportation And Logistics Engineering10
80 B6305710 นายกรเมษ กุญชร  EE10
81 B6305734 นายชิษณุพงศ์ ม่วงงาม  EE10
82 B6305741 นางสาวจนิสตา เปรี่ยมโคกสูง  Transportation And Logistics Engineering10
83 B6305772 นายจตุพล มะสุใส  ME10
84 B6305789 นายธณัฐชัย ฉัตรมงคลยิ่ง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
85 B6305819 นางสาวพัณณิตา ศรีพรรณาราย  IE10
86 B6305956 นายปัณณธร กิจพิทยาฤทธิ์  TCE10
87 B6306106 นางสาวปรมาภรณ์ ณ ราชสีมา  ME10
88 B6306151 นางสาวอัจฉริยา บุญเสริมศักดิ์กุล  Environmental Engineering10
89 B6306182 นายอิทธิเชษฐ์ ไตรแป้นมะดัน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
90 B6306281 นางสาวณัฐมน จองโพธิ์  TCE10
91 B6306526 นางสาวนฤมล ไชยภักดิ์  Metallurgical Engineering10
92 B6307042 นางสาวศรัณยา เพ็ชรสุ่น  TCE10
93 B6307059 นางสาวนิพิชญา อยู่สุข  TCE10
94 B6307073 นางสาวดวงพร ศรีรัตนะ  Transportation And Logistics Engineering10
95 B6307257 นางสาวอรณิชชา แก้วศิริ  Environmental Engineering10
96 B6307288 นางสาววิภาดา แสนมหา  Transportation And Logistics Engineering10
97 B6307424 นางสาวชัชชนี อรรคฮาด  TCE10
98 B6307554 นายณัฐดนัย เบ้าทอง  CPE10
99 B6307837 นางสาวศุภนิดา โพธิ์เงิน  Electronic Engineering10
100 B6307851 นายธีรภัทร์ พรมภักดี  Automotive Engineering10
101 B6308063 นางสาวพรนภา สีลอด  Transportation And Logistics Engineering10
102 B6308315 นายนิวัฒน์ อ่ำปลั่ง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
103 B6308469 นายชาคร สำแดงเดช  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
104 B6308667 นางสาวพรรภษา ฝากามล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
105 B6308896 นางสาววิชุดา กงคูคำ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
106 B6309077 นางสาวธัญชนก หมั่นอุตส่าห์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
107 B6309107 นางสาวนัยน์ปพร โชติไสว  EE10
108 B6309114 นายภูวนาถ ทองสลับ  Electronic Engineering10
109 B6309138 นายวิทยา ชุ่มกลาง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
110 B6309343 นายธนโชติ ศักดิ์ธรรมเจริญ  CPE10
111 B6309756 นางสาวศิวพร ทรัพย์ถาวร  IE10
112 B6309923 นายสรวิศ จักแก้ว  Electronic Engineering10
113 B6310028 นางสาวเมธาพร ปวงประชัง  Transportation And Logistics Engineering10
114 B6310523 นางสาวปุณยาพร สุวรรณศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
115 B6310646 นางสาวสุภานัน เรืองสุข  CPE10
116 B6310813 นายวรพงศ์ จันทร์เปา  EE10
117 B6310905 นายเทียนซื่อ ญานถวิล  EE10
118 B6311360 นายฐิติวัจน์ สิทธิชัยพร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
119 B6311476 นางสาวปณิตา ปักษาชาติ  N/A60
120 B6311506 นายกันตพงศ์ เดชาเกียรติไกร  CPE10
121 B6311513 นายมณฑล นิยมไทย  EE10
122 B6311544 นายวิศิษฏ์ปกรณ์ อมรศักดิ์สิริ  IE10
123 B6311971 นางสาวพนาวรรณ์ จันทา  IE10
124 B6311988 นางสาวกชพร ศรีทอง  IE10
125 B6311995 นางสาวชญาดา ชาติอิ่ม  IE10
126 B6312015 นางสาวอัจฉรียา เกษมศิลป์  IE10
127 B6316822 นางสาวจุฑามาศ โตนสันเทียะ  Metallurgical Engineering10
128 B6316846 นายธนโชค ผ่องใส  Geological Engineering10
129 B6317072 นายกรณ์ดนัย สำเนียงล้ำ  Metallurgical Engineering10
130 B6317126 นางสาวเจนจิรา ภู่เรือน  IE10
131 B6317300 นางสาวอริสรา ภูศรี  PE10
132 B6317430 นายเอกองค์ คำสวาท  ME10
133 B6317553 นายชานนท์ ไชยชราแสง  EE10
134 B6317676 นางสาวณัฐมน บุตรสีชา  Agricultural and Food Engineering10
135 B6317713 นายรชานนท์ ชมภูคำ  EE10
136 B6317720 นางสาวอรทัย เพื่อนรัมย์  TCE10
137 B6317829 นางสาวมณฐกานต์ คำจันทร์  Metallurgical Engineering10
138 B6317843 นางสาวธัญจิรา ฉายสุริยา  CE10
139 B6318376 นายรัตนพงษ์ ชูชีพ  N/A10
140 B6318468 นายสุภัคณัฐ ภักดี  Electronic Engineering10
141 B6318482 นางสาวสริตา สิงห์โท  Transportation And Logistics Engineering10
142 B6318499 นางสาวพินประภา โสโป  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
143 B6318512 นายธนากร ขิ้งชัยภูมิ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
144 B6318529 นายวัชรพล แสนโคตร  EE10
145 B6318536 นางสาวรัตติกาล นวลศรี  TCE10
146 B6318840 นายธนวัฒน์ พรหมบุตร  CE10
147 B6318895 นายวรกันต์ กระบวนศรี  Transportation And Logistics Engineering10
148 B6318932 นายกานต์ สีหาวัฒน์  Metallurgical Engineering10
149 B6318956 นายนพกร หาเมืองกลาง  Automotive Engineering10
150 B6318987 นายแทนตะวัน พานคง  ChemE10
151 B6319083 นายหัสนัย เกตุช้าง  Environmental Engineering10
152 B6319137 นางสาวนนทิชา มณีศรี  TCE10
153 B6321260 นางสาวพิมพ์ชนก แป้นศิริมงคลกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
154 B6321277 นางสาวภัทรานิษฐ์ ศรีสมบูรณ์  Electronic Engineering10
155 B6321307 นายธนาวุฒิ นรินทร์นอก  Agricultural and Food Engineering10
156 B6321321 นางสาวภัททิรา พงษ์นาคินทร์  Agricultural and Food Engineering10
157 B6321888 นางสาวหทัยรัตน์ ขุริรัง  N/A10
158 B6321987 นายนนท์ธนากร ปลั่งกลาง  Geological Engineering10
159 B6322007 นายชานนท์ เอื้อยกระโทก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
160 B6322144 นายปทมพงษ์ พุ่มทับทิม  Agricultural and Food Engineering10
161 B6322151 นางสาวธมนวรรณ ลี้นิธิปัญญากุล  IE10
162 B6322182 นายวัชระ มากด่านกลาง  CERAMIC ENGINEERING10
163 B6322199 นายพัฒนพงษ์ อุทัยดา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
164 B6322205 นางสาวศิริยุพิน ดุจนาคี  ChemE10
165 B6322304 นายบุญญฤทธิ์ มงคลการ  CPE10
166 B6322441 นายพนมพร รักษ์คิด  Transportation And Logistics Engineering10
167 B6322533 นายเดชณรงค์ คำธิ  PE10
168 B6322595 นางสาวชลธิชา คำหงษ์  Transportation And Logistics Engineering10
169 B6322625 นายธัชนนท์ มณีวงค์  ME10
170 B6322656 นางสาวอัจฉริยา ศิริพร  Agricultural and Food Engineering10
171 B6322700 นายกานต์ วัชระอุดมกุล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
172 B6323059 นายปราชญา ธนพิบูลผล  CPE10
173 B6323684 นายศิวกร มงคลทรง  CE10
174 B6323790 นายเมธิชัย จำชาติ  IE10
175 B6325640 นางสาวศุทธินี เกิดทรัพย์  Electronic Engineering10
176 B6325725 นางสาวธีร์จุฑา มณีจักร์  Environmental Engineering10
177 B6325763 นายเนติ์ จุลกะ  ChemE10
178 B6325794 นางสาวณัฐกฤตา คำชาลี  CE10
179 B6325831 นางสาวพรพิชชา พัฒนะปิ่น  AERONAUTICAL ENGINEERING10
180 B6325855 นายพิริยกร ขันโอ  CPE10
181 B6325879 นางสาวสุภาวดี เหล่าบัวบาน  ChemE10
182 B6325893 นางสาววิริยาพร อภิวงศ์งาม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
183 B6325923 นายสุรพงษ์ เฮียงหล้า  ChemE10
184 B6325947 นางสาวกมลภัค พรเกื้อกูลทรัพย์  Transportation And Logistics Engineering10
185 B6326005 นายพีรวุฒิ พาพรหม  CPE10
186 B6326029 นายธนพล เหมสูงเนิน  TCE10
187 B6326043 นายพชร สากุล  Automotive Engineering10
188 B6326104 นายนนท์ปวิธ แตงชุ่ม  ME10
189 B6326234 นายทิวากร สีมาเกิด  CPE10
190 B6326319 นายสิรภัทร สังข์ทอง  CPE10
191 B6326326 นายฤกษ์ดี นิลศรี  TCE10
192 B6326340 นายคมภูศิษฐ์ นิยม  EE10
193 B6326395 นายภานุพล จับชิ้น  CPE10
194 B6326500 นางสาวสิรินยา โคตรปัญญา  CPE10
195 B6326548 นายณัฐพงษ์ จินดามาต  Environmental Engineering10
196 B6326609 นายวิศวะ สุนทรพินิจ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
197 B6326654 นายศุภกฤต ตาติย์  CE10
198 B6326685 นางสาวธัญพร ญาติพิมาย  CERAMIC ENGINEERING10
199 B6326739 นางสาวศิวารักษ์ คำมี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
200 B6326746 นายณัฐพงศ์ กุลบุตร  CE10
201 B6326807 นายกรธวัช สุขขำ  Electronic Engineering10
202 B6326951 นางสาวพรหมพร สินขุนทด  Environmental Engineering10
203 B6326975 นายธิติวุฒิ นิยมประภาสกุล  EE10
204 B6327019 นายรวิศวร์ เวทยะเวทิน  CE10
205 B6327149 นางสาวรวงทอง ทิศกระโทก  ChemE10
206 B6327194 นางสาวฐิติพร สามิตร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
207 B6327248 นายอภิสิทธิ์ สิงห์ศิลป์  Geological Engineering10
208 B6327293 นางสาวดาริกา ราชวงษ์  ChemE10
209 B6327316 นายกฤษณะ บุสภาค  N/A10
210 B6327378 นางสาวเบญญาภา บุญสว่าง  ChemE10
211 B6327446 นางสาวรัตนพร กล้าหาญ  TCE10
212 B6327521 นางสาวญาณิศา งามจัตุรัส  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
213 B6327545 นางสาวสุชานันท์ มาหา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
214 B6327552 นางสาวจรรยากรณ์ หมื่นหาวงค์  CPE10
215 B6327569 นางสาวภัทรนันท์ ชาวสวนแพร  TCE10
216 B6327583 นางสาววราพร ชัยหา  EE10
217 B6327590 นางสาวอาริสา สีเพียแก้ว  Metallurgical Engineering10
218 B6327644 นายพันธ์วริศ คำแพงทอง  N/A10
219 B6327651 นายนรเศรษฐ์ เกษมวงศ์  Transportation And Logistics Engineering10
220 B6327675 นายอภิวิชญ์ พลนิกาย  N/A10
221 B6327729 นางสาวนภาพร ไชยสงคราม  TCE10
222 B6327750 นางสาวฐิติรัตน์ ดอนกระสินธุ์  Metallurgical Engineering10
223 B6327798 นายศุภกรณ์ บุตรวงษ์  Environmental Engineering10
224 B6327804 นายศิริศักดิ์ ยศอ่อน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
225 B6327859 นางสาวแพรพลอย มงคลแสน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
226 B6327934 นางสาววิลาสินี เงื่อนกลาง  Environmental Engineering10
227 B6327989 นางสาวกมลชนาถ โยธะวงค์  Electronic Engineering10
228 B6328054 นายอัษฎางค์ รัตนชัย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
229 B6328221 นางสาวเสาวนีย์ สีโนรักษ์  ME10
230 B6328269 นางสาวปยุดา แพงศรี  TCE10
231 B6328306 นายก้องภพ เภาพาณิชย์  EE10
232 B6328351 นายณัฐนนท์ ถานันท์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
233 B6328405 นางสาวณัฏฐณิชา ภีระจิ่ง  TCE10
234 B6328450 นายเทวฤทธิ์ สุริเมือง  ME10
235 B6328498 นายปารเมศ ดีไทย  CE10
236 B6328504 นางสาวปานไพลิน ศรีอินคำ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
237 B6328528 นายธรรมสรณ์ เปี่ยมธราสิทธิ์  Electronic Engineering10
238 B6328535 นางสาวดวงฤทัย โพธารส  ME10
239 B6328603 นายนรภัทร รุ่งเจริญ  EE10
240 B6328610 นางสาวพชิรา ณ น่าน  IE10
241 B6328634 นายภาคภูมิ คำพันธ์  ChemE10
242 B6331795 นายจิรวัฒน์ จันทร์โพธิ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
243 B6331801 นายจิรวัฒน์ รักเจริญพร  CPE10
244 B6331863 นางสาวชนิสรา ลิขิตพัฒนานุกูล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
245 B6331870 นางสาวชนิสรา สัตนาโค  AERONAUTICAL ENGINEERING10
246 B6332099 นายณัฐพล ปิยะนันท์  N/A10
247 B6332112 นางสาวณัฐริกา พิลาแก้ว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
248 B6332273 นางสาวธนิษฐา บัวผัน  ChemE10
249 B6332396 นายนนทวัฒน์ แสงทอง  Agricultural and Food Engineering10
250 B6332693 นายพรลภัส กนกพรพาณิชย์  ME10
251 B6333171 นายศุภวิชญ์ เพรียบพร้อม  EE10
252 B6333195 นายสถาพร ทรัพย์สิน  Metallurgical Engineering10
253 B6334123 นายศุภชัย พินยงค์  CE10
254 B6334178 นายไชยวัฒน์ โพธิ์ราษฎร์  TCE10
255 B6334291 นางสาวพรนภา ศิวิจารย์  Mechatronics Engineering10
256 B6334307 นายนฤสรณ์ ขุนทอง  ChemE10
257 B6334482 นางสาวจุฑามาศ กองศิริ  IE10
258 B6335663 นางสาวภัคจิรา จันดา  Agricultural and Food Engineering10
259 B6335724 นางสาวธนิดา พละศักดื์  TCE10
260 B6335830 นางสาวณัฐธิดา บุญจูง  Electronic Engineering10
261 B6336028 นายพุทธภูมิ วิเศษสุนทร  CERAMIC ENGINEERING10
262 B6336073 นายอลงกรณ์ สดศรีประเวศ  Metallurgical Engineering10
263 B6336196 นายเอกสิทธิ์ คงรอด  ChemE10
264 B6336967 นายนันทวัฒน์ จันทาทิพย์  CPE10
265 B6337407 นายประสพโชค สวัสดี  CERAMIC ENGINEERING10
266 B6337551 นายพฤกษ์ชานนท์ แก้วโอ่ง  Agricultural and Food Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.