รายชื่อนศ.
รายวิชา103105 : CALCULUS III
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5807826 นายพงษ์ศิริ มีสิงห์  Agricultural and Food Engineering10
2 B5915569 นางสาวสุลิสา เฮ้าประมงค์  Agricultural and Food Engineering10
3 B6003456 นางสาววลัยลักษณ์ ชินบุตร  Metallurgical Engineering10
4 B6012250 นางสาวมินตรา คำภาบุตร  IE40
5 B6014476 นางสาวศิรินทร์รัตน์ ทะนิน  Metallurgical Engineering10
6 B6106331 นางสาวเมทินี ไชยกาล  Agricultural and Food Engineering10
7 B6116989 นางสาวมุจลินท์ ห้อยพะเนา  Environmental Engineering10
8 B6117016 นายรัชตะ หาญศึก  ChemE10
9 B6117191 นางสาวกัญญารัตร ใหญ่สูงเนิน  Agricultural and Food Engineering10
10 B6201616 นางสาวพลอย สุพพัตกุล  IE10
11 B6215613 นายดนุพร บุญแสน  Environmental Engineering10
12 B6218577 นางสาวอัญศญา พูนรัตนทรัพย์  Agricultural and Food Engineering10
13 B6221836 นายณัฐกิตติ์ แย้มขยาย  TCE10
14 B6236090 นางสาวศิรประภา บอกขุนทด  Environmental Engineering10
15 B6237790 นางสาวมณีรัตน์ เกื้อทอง  CERAMIC ENGINEERING10
16 B6300128 นางสาวเกศรินทร์ ประชุมแดง  CERAMIC ENGINEERING10
17 B6300159 นายธีรศักดิ์ แก้วศรีนวม  EE10
18 B6300302 นางสาวสิยาพร พลดอน  Automotive Engineering10
19 B6300425 นายกฤตณัฐ บุญลับ  ChemE10
20 B6300456 นางสาวมณีเนตร แอมประชา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
21 B6300463 นางสาวเสริมศิริ ศรีบุตรดี  Transportation And Logistics Engineering10
22 B6301934 นายพฤทธ์ หริ่งกระโทก  ME10
23 B6302184 นายสันติภาพ พรมไพร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
24 B6302245 นายธนาวุฒิ ท่วมประจักษ์  CPE10
25 B6302252 นายขรรชัย ทัศนไพบูลย์  ME10
26 B6302337 นายวรัญธร จารุมาลัย  CPE10
27 B6302368 นายพงศกร บุญหนา  EE10
28 B6302382 นายทักษิณ กรวยทอง  EE10
29 B6303174 นายศิระ ศรีรัตน์  ME10
30 B6303266 นางสาวศศิธร บุญคล้าย  ME60
31 B6303280 นายทรงสิทธิ์ ศรีไพร  ME10
32 B6303310 นางสาวอลิศรา อุ่นฤทธิ์  TCE10
33 B6303419 นางสาวอพิชญา ตาชูชาติ  EE10
34 B6303433 นายวัชรพล แดงทำดี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
35 B6303440 นายชัยชนะ ผาบัวลี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
36 B6303471 นายธนัทณัฏฐ์ ธรรมเบญจพล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
37 B6303488 นางสาวชลธร ขุนน้อย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
38 B6303570 นางสาวชุติกาญจน์ กลัดเพชร  EE10
39 B6303594 นายตุลยวัต แคนสี  CE10
40 B6303600 นายอนุชา ราชสำเภา  CE10
41 B6303693 นางสาวณัฏฐณิชา ตั้งวุฒิธร  CPE10
42 B6303754 นายพลพงษ์ นวพงษ์พิพัฒน์  Electronic Engineering10
43 B6303778 นางสาวขวัญข้าว ขบวนฉลาด  Automotive Engineering10
44 B6303853 นางสาววิจิตราพร ชินคำ  TCE10
45 B6303860 นายพชรพล ปุยอบ  IE10
46 B6303877 นางสาวจิรารัตน์ ผ่องทอง  IE10
47 B6303914 นางสาวกัญญาวีร์ แสนสุข  CPE10
48 B6303921 นางสาวอนุชจิรา ล้ำเลิศ  Electronic Engineering10
49 B6303945 นางสาวศิริลักษณ์ ชัยศิริ  Metallurgical Engineering10
50 B6303952 นายณัฐพล มีเงิน  EE10
51 B6304058 นายกิตติกานต์ วงษ์วิลาศ  Electronic Engineering10
52 B6304225 นายธรรมรัฐ จันทร์โพธิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
53 B6304232 นางสาวภัทรดา รักษาคดี  Environmental Engineering10
54 B6304270 นางสาวจวงจันทร์ บ่อไทย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
55 B6304423 นางสาวปลายฟ้า เดชเกิด  AERONAUTICAL ENGINEERING10
56 B6304492 นางสาวชลัญลักษณ์ พวงวาสนา  Automotive Engineering10
57 B6304591 นายลิขิต ชีวาสวัสดิ์  CE10
58 B6304607 นางสาวภัทรวรรณ อ้อมนอก  ChemE10
59 B6304621 นางสาววรัญญา นามสว่าง  CE10
60 B6304645 นางสาวชนิดาพร เสมอทรัพย์  Electronic Engineering10
61 B6304652 นายเกรียงไกร ประสงค์  CERAMIC ENGINEERING10
62 B6304669 นางสาวพนิตสุภา อินทรังษี  Electronic Engineering10
63 B6304683 นายสุทธินันท์ อาจเดช  Geological Engineering10
64 B6304720 นายธีรพงศ์ โพธิ์ม่วง  EE10
65 B6304737 นายวราเทพ ลาวงษ์  EE10
66 B6304744 นางสาวรัมภ์รดา เพ็ชรเจริญสุข  Agricultural and Food Engineering10
67 B6304775 นางสาวนภัสสร มลสิน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
68 B6304836 นางสาวหฤทัย แซ่ตัง  EE10
69 B6304935 นางสาวมุทธิกา ไชยภา  Agricultural and Food Engineering10
70 B6305307 นางสาวพนัสชลญ์ จิตรัว  Metallurgical Engineering10
71 B6305642 นายวทัญญู จันทะโพธิ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
72 B6305758 นายเนติพงศ์ เอมกลาง  Agricultural and Food Engineering10
73 B6305918 นายธีระพล วรรทวี  Agricultural and Food Engineering10
74 B6306045 นางสาวชลันดา โชคบัณฑิต  ChemE10
75 B6306212 นายจิรพนธ์ ศิลประกอบ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
76 B6306298 นางสาวอนุสรา จ่าวงษ์  Metallurgical Engineering10
77 B6306373 นางสาววิภาวี เถาว์วัลย์  ChemE10
78 B6306489 นางสาวปณิตา ลุนดาพร  Metallurgical Engineering10
79 B6306588 นางสาวตติยา ขยัน  TCE10
80 B6306601 นายจารุกิตติ์ วายุระกุล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
81 B6306755 นายพชร หล่าหนูเหม่า  CE10
82 B6306786 นางสาวนฤมล คุณยัง  TCE10
83 B6306830 นางสาวณัฐนิช ชัยพิมลผลิน  Transportation And Logistics Engineering10
84 B6306861 นางสาววิดาพร ขจรภพ  PE10
85 B6306908 นายศิวพล สุขนิรันดร์  ChemE10
86 B6306953 นายวุฒิพงษ์ คงทอง  ME10
87 B6306984 นางสาวปริศนา ชาลีนิวัฒน์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
88 B6306991 นายธีรพล หวังดี  ME10
89 B6307066 นายศุภศักดิ์ เอี่ยมสะอาด  IE10
90 B6307196 นางสาวณัฐธิดา สังฆระ  Electronic Engineering10
91 B6307233 นายธนกฤต ภัทรกิจนิรันดร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
92 B6307240 นายณัฐวุฒิ ท้าวคูณ  Environmental Engineering10
93 B6307318 นายณัฐวุฒิ สุวรรณภักดี  Agricultural and Food Engineering10
94 B6307370 นางสาวนัจจรีย์ มีเพียร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
95 B6307547 นางสาวณัฐณิชา ทันศิริประยุทธ  ChemE10
96 B6307738 นางสาววนิดา กำแก้ว  Electronic Engineering10
97 B6307790 นางสาววนัทดา ยาบูฮา  Automotive Engineering10
98 B6307806 นางสาวณีรนุช ภากุล  IE10
99 B6307820 นางสาวสุรางคนา ยาดี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
100 B6307868 นายเอกวัฒน์ ล้อมนาค  Automotive Engineering10
101 B6307899 นายอินทรชิต วงศ์แก้ว  IE10
102 B6307936 นายธนภูมิ คงใหม่  N/A60
103 B6307943 นายจิรศักดิ์ เจริญศรี  N/A60
104 B6307974 นางสาวปัณฑารีย์ วงษ์ศรี  TCE10
105 B6308001 นางสาวณัฐชา คำเมือง  IE10
106 B6308223 นางสาวปภาวดี พึ่งเสือ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
107 B6308254 นายธีรเดช นามรม  Metallurgical Engineering10
108 B6308322 นายณัฐวุฒิ บุหรัน  ME10
109 B6308353 นายบดินทร์ ทั่งศิริ  TCE10
110 B6308452 นายรัชชานนท์ จิตถา  IE10
111 B6308551 นายอานุภาพ มะวงค์สูนย์  Transportation And Logistics Engineering10
112 B6308568 นายชิณบัญชร ผจญจิตต์  CE10
113 B6308575 นายอภิชาติ พินิจสอน  Agricultural and Food Engineering10
114 B6308612 นางสาวพิมพ์ลภัส ศิริพานิช  N/A10
115 B6308780 นายกฤษฎา พันธไชย  Transportation And Logistics Engineering10
116 B6308872 นางสาวชลิดา อินทร์จงล้าน  CE10
117 B6309046 นายศุภกร ทะรีรัมย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
118 B6309060 นางสาววรัตตยา คล้ายเจียม  CE10
119 B6309084 นางสาวพิยดา ตาดี  Metallurgical Engineering10
120 B6309091 นางสาวนิชารัตน์ ดอกไม้  Transportation And Logistics Engineering10
121 B6309244 นางสาวพรรณอร งามเลิศ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
122 B6309299 นายชยุต จันทร์ลือชา  Automotive Engineering10
123 B6309305 นางสาววิไลลักษณ์ พลเดชา  ChemE10
124 B6309336 นายเกียรติศักดิ์ แก้วคำหอม  CE10
125 B6309466 นายอลงกรณ์ แสนจำลา  CE10
126 B6309503 นางสาวสุพัตรา เตียงชัย  Agricultural and Food Engineering10
127 B6309664 นางสาวพุทธิชา บุญเสงี่ยม  Transportation And Logistics Engineering10
128 B6309732 นางสาวจันทรัสม์ ช่างบุ  IE10
129 B6309749 นางสาวปิยะธิดา แก้วเสน่ห์ใน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
130 B6309817 นางสาวสุธาริณี รัตนสิริคุณ  TCE10
131 B6309916 นางสาวชริตา แสงสุกวาว  EE10
132 B6309961 นางสาวชุติมา คำเสียง  ChemE10
133 B6310066 นายอรชุน ภูผานิล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
134 B6310158 นายณัฐพงศ์ โต๊ะแอ  CPE10
135 B6310233 นางสาวมณีรัตน์ ฉลาด  Environmental Engineering10
136 B6310264 นายณัฎฐพล กันทะถ้ำ  CPE10
137 B6310370 นางสาวธมลวรรณ วาเหลา  Agricultural and Food Engineering10
138 B6310509 นายณภัทร จางคกูล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
139 B6310660 นางสาวสวรรยา จางนอก  Agricultural and Food Engineering10
140 B6310677 นายพีรพล แตงสูงเนิน  TCE10
141 B6310844 นายเทพเมธี สุภาพ  Agricultural and Food Engineering10
142 B6310950 นางสาวสุภาพร คำมูลคร  Environmental Engineering10
143 B6311049 นางสาวปิยดา นาคโขนง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
144 B6311230 นายธนากร พรหมกูล  CPE10
145 B6311285 นางสาวเขสรา อุทุมมาลา  ChemE10
146 B6311391 นายศุภกานต์ แสงจันทร์  CPE10
147 B6311438 นางสาวสมสุดา สิริเจริญทรัพย์  IE10
148 B6311452 นางสาวกนกวรรณ แสงหม้อ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
149 B6311469 นางสาวเกศวรินทร์ แสงทิม  Geological Engineering10
150 B6311711 นางสาวเมริสา นาจาน  PE10
151 B6311773 นายรชต เผือกประดิษฐ  TCE10
152 B6311841 นางสาวจริยา เสน่ห์ดี  Environmental Engineering10
153 B6311926 นายธนภัทร์ แก้วไชยะ  Electronic Engineering10
154 B6316839 นายภัคพงษ์ จุไร  CE10
155 B6316860 นายฉัตรมงคล เทพวงษ์  Transportation And Logistics Engineering10
156 B6316914 นางสาววนุษรา สุขมหาหลวง  Metallurgical Engineering10
157 B6317034 นายณฐกฤต อุคะ  EE10
158 B6317058 นายนวมินทร์ เวชประสิทธิ์  N/A60
159 B6317119 นางสาวสรารักษ์ เทพาวราพฤกษ์  CERAMIC ENGINEERING10
160 B6317287 นางสาวศิรินภา แขนสันเทียะ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
161 B6317294 นายธนวัฒน์ ฤทธิสิงห์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
162 B6317331 นางสาวพัชรินทร์ ชั้นขุนทด  CERAMIC ENGINEERING10
163 B6317423 นายณัฐดนัย เกกาคำ  IE10
164 B6317485 นางสาวดวงฤทัย นวรัตนากร  Environmental Engineering10
165 B6317546 นางสาวนภาพร สมยา  TCE10
166 B6317560 นางสาวเยาวลักษณ์ พายคง  IE10
167 B6317812 นางสาวมณีรัตน์ ธงสันเทียะ  Transportation And Logistics Engineering10
168 B6317966 นางสาวน้ำทิพย์ ภูผายาง  ChemE10
169 B6317973 นางสาวณิชารีย์ ลีสม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
170 B6318185 นางสาวกัญญาณัฐ วงศ์วรธรรม  Environmental Engineering10
171 B6318284 นายนภัสรพี ผิวคำสิงห์  Environmental Engineering10
172 B6318352 นายเมษา ร่วมกระโทก  ME10
173 B6318383 นางสาวอรปรียา สมมะวัง  Environmental Engineering10
174 B6318390 นายภัทรดนัย สองเมือง  Electronic Engineering10
175 B6318406 นางสาวปิ่นปภากุล สุวรรณดี  Transportation And Logistics Engineering10
176 B6318437 นางสาวอรุณรัตน์ แห้วจันทา  ChemE10
177 B6318604 นายปฏิพัทธ์ พันชาด  CPE10
178 B6318611 นางสาววิมลศิริ เฉิดจังหรีด  Geological Engineering10
179 B6318642 นางสาวสุพิชฌาย์ เกียรติวงศ์ชัย  ChemE10
180 B6318819 นายอภิรักษ์ ศรีชะนะ  EE10
181 B6319045 นางสาวสุธารทิพย์ สูงสันเขตร  Metallurgical Engineering10
182 B6319113 นายศุภวิชญ์ บัวเขียว  ChemE10
183 B6319120 นายณัฐวุฒิ ถาวรสาลี  CERAMIC ENGINEERING10
184 B6319168 นางสาวพรนภา พูนณรงค์  CE10
185 B6321369 นางสาวรุ้งนภา สงวนสินธุ์  TCE10
186 B6321390 นายวุฒิพล คงเป็นนิจ  Geological Engineering10
187 B6321406 นายวุฒิพร คงเป็นนิจ  Automotive Engineering10
188 B6321420 นางสาวญาณวีร์ บุตรดี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
189 B6321482 นายจิรธาดา สมัยคำ  Electronic Engineering10
190 B6321703 นายธนวัฒน์ กรมทำมา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
191 B6321734 นายอภิรักษ์ จุลมาศ  ME10
192 B6321741 นายวิทยา แสนจันทร์  ME10
193 B6321758 นางสาวเบญญาภา มาจิตต์  Geological Engineering10
194 B6321895 นายยุทธการ ชาวงษี  ME10
195 B6322045 นายเสฎฐวุฒิ โปร่งกมล  CE10
196 B6322052 นายชัยพิทักษ์ ทองสวัสดิ์  CE10
197 B6322229 นายชนะชัย มณีรัตนรุ่งโรจน์  TCE10
198 B6322243 นายพงศ์ทรัพย์ ศรีตะสังข์  Metallurgical Engineering10
199 B6322250 นางสาวสุวรรณี บุญจูง  IE10
200 B6322267 นายอนุศิษฏ์ เตยงูเหลือม  Environmental Engineering10
201 B6322274 นายบรรพต วิสีสิทธิ์  CERAMIC ENGINEERING10
202 B6322281 นายณัฐวุฒิ ปุรำพะกา  ME10
203 B6322298 นายสิรวิศญ์ สุบงกช  CE10
204 B6322335 นายพลอินทร์ ม่วงงาม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
205 B6322571 นางสาวอมิตตา เต๊าะกระโทก  IE10
206 B6322601 นายธีรพงศ์ สิงห์โคตร  N/A10
207 B6322632 นางสาวพรไพลิน กลางบัว  N/A60
208 B6322663 นายจิรสิน จึงตระกูล  Metallurgical Engineering10
209 B6322960 นายตะวัน มาจุฬา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
210 B6323097 นายภคพร ศรีจันทร์  Environmental Engineering10
211 B6323714 นายสุภัทรชัย ศรีจันทร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
212 B6323721 นายมาวิน เล้าวิชัย  Environmental Engineering10
213 B6323738 นายปนวัตร โพธิ์ภู่  Metallurgical Engineering10
214 B6323745 นางสาวชนนิกานต์ ชาญมงคล  ChemE10
215 B6323783 นายกิตติธัช ทับแสง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
216 B6323806 นายปริวัฒน์ สำราญรื่น  N/A60
217 B6325633 นายธีรภัทร์ หิรัญยะนันท์  IE10
218 B6325657 นางสาวสิริวิมล ซึ่งพรม  ChemE10
219 B6325664 นางสาวอิสริยา สมไชย  Metallurgical Engineering10
220 B6325688 นายธีรพัฒน์ อุปมา  CE10
221 B6325701 นายนันท์นภัส อยู่เย็น  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
222 B6325787 นางสาววรัญญา จันทร์ทวี  N/A60
223 B6325800 นางสาวศลิษา พงษ์บัว  N/A60
224 B6325824 นายภคิน อุณหไวทยะ  Environmental Engineering10
225 B6325886 นางสาวธัญสิริ สุพิมล  CPE10
226 B6325930 นายกวินทร์ บารัสเคย์  Electronic Engineering10
227 B6325978 นางสาวกุสุมา บุดดาวงค์  Automotive Engineering10
228 B6325985 นางสาวปภัสรา นังตะลา  Electronic Engineering10
229 B6325992 นางสาวมุกดา สุขเจริญ  Transportation And Logistics Engineering10
230 B6326050 นายชีวินวัจน์ วงศ์พรม  Electronic Engineering10
231 B6326197 นายกฤษดา ทองอร่าม  EE10
232 B6326463 นายคงศักดิ์ดา นฤภัย  Mechatronics Engineering10
233 B6326494 นางสาวดลพร ศรีสอาด  Environmental Engineering10
234 B6326524 นายธีรกานต์ สาวิสิทธิ์  CE10
235 B6326586 นายจิรายุส ยืนสุข  ME10
236 B6326777 นางสาวธนัชภรณ์ อัดจันทึก  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
237 B6326784 นางสาวอติกานต์ พิจิตร์  Electronic Engineering10
238 B6326845 นางสาววิญาดา จาระนัย  ChemE10
239 B6326999 นางสาววศินี แฝงจันทร์ดา  TCE10
240 B6327217 นายกิตติ สายจีน  Environmental Engineering10
241 B6327231 นายทักษิณ สามารถ  TCE10
242 B6327255 นายชยุตม์ สุขโข  ME10
243 B6327354 นายสิทธิศักดิ์ วงศ์เครื่อง  TCE10
244 B6327415 นายจณัตว์ แสนทวีสุข  EE10
245 B6327422 นางสาวกมลรัตน์ โสมณวัตร์  Automotive Engineering10
246 B6327507 นางสาวสุพรรษา อาสายุทธ  Agricultural and Food Engineering10
247 B6327538 นางสาววาธิญา จริยธรรมานุกูล  Agricultural and Food Engineering10
248 B6327682 นายอภิสิทธิ์ วงศ์วิศิษฐ์  CPE10
249 B6327736 นายเอกชัย แก้วรังษี  Automotive Engineering10
250 B6327972 นายปฏิภาณ มูลศรี  CE10
251 B6328047 นายธนาธร สีลาลับ  Electronic Engineering10
252 B6328078 นางสาวปภาวดี นาดี  Geological Engineering10
253 B6328085 นางสาวสิรินทรา มั่งมี  Metallurgical Engineering10
254 B6328092 นางสาวรตนกร ปะนะพุตโต  Electronic Engineering10
255 B6328108 นายธีรัศมิ์เทพ สิทธิเสรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
256 B6328191 นางสาวณัฏฐณิชา ธานีวรรณ  Agricultural and Food Engineering10
257 B6328290 นายศิรชัช วังคะฮาต  EE10
258 B6328320 นางสาวพัชรีภรณ์ สุขเกษม  Geological Engineering10
259 B6328382 นางสาวขวัญฤดี ทาริวิก  CE10
260 B6328429 นางสาวศุภธิดา สุพรมมา  TCE10
261 B6328627 นางสาววรัมพร นุชนงค์  Metallurgical Engineering10
262 B6328665 นางสาวปัณฑิตา คงทน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
263 B6328672 นางสาวพิรุณพร ศิริภักดิ์  TCE10
264 B6328702 นางสาวสไบทิพย์ เชิงดี  CPE10
265 B6328719 นายวีรวัฒน์ ทูเลียบ  Environmental Engineering10
266 B6331641 นางสาวกรวลัย ชัยฤทธิ์  Transportation And Logistics Engineering10
267 B6331887 นายชลชาติ ยศทะแสน  ME10
268 B6331894 นางสาวชลธิชา วาทโยธา  CPE10
269 B6331924 นางสาวชัญญา เธียรเงิน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
270 B6331955 นายฌาณาธาร โลมปลา  CERAMIC ENGINEERING10
271 B6332013 นายณภัทร พงษ์ศรีทัศน์  Automotive Engineering10
272 B6332020 นายณรงค์ชัย ตัณฑโชติ  CE10
273 B6332082 นางสาวณัฐธิดา เดือนเพ็ญ  ME10
274 B6332136 นายณัฐวุฒิ คำบุ  ChemE10
275 B6332143 นายทวีชัย โพธิ์ดี  CPE10
276 B6332426 นางสาวนฤมน เกษรบัว  CPE10
277 B6332433 นางสาวนฤมล ดวงราช  ME10
278 B6332617 นายปิยะนัฐ ภวภูตานนท์  Geological Engineering10
279 B6332624 นางสาวปิยะพร คาดีวี  Transportation And Logistics Engineering10
280 B6332907 นายรัชชานนท์ คุระจอก  CPE10
281 B6332952 นายลิขสิทธิ์ รักความซื่อ  Metallurgical Engineering10
282 B6333010 นายวรวุฒิ สมีนาง  ME10
283 B6333041 นางสาววาสนา สังคะหะ  IE10
284 B6333072 นางสาววิลาวัลย์ กุกุดเรือ  Environmental Engineering10
285 B6333102 นายวีรชัย ทวีสมบัติ  EE10
286 B6333157 นายศิวดิศ เคนแสนโคตร  Metallurgical Engineering10
287 B6333249 นายสิทธิศักดิ์ โคโตสี  CERAMIC ENGINEERING10
288 B6333317 นายอดิศร แซ่ยี่  CE10
289 B6334147 นายเมธาสิทธิ์ ปุ้งคง  Transportation And Logistics Engineering10
290 B6334215 นางสาวกษมา พลทำ  Agricultural and Food Engineering10
291 B6334321 นางสาวพรรณษร ช่วยเลื่อม  Metallurgical Engineering10
292 B6334369 นางสาวจุฑามาศ สุดอู๊ด  TCE10
293 B6334499 นายรัชพล ประชายกา  Transportation And Logistics Engineering10
294 B6334963 นายสันต์ภพ มณีเนตร  Metallurgical Engineering10
295 B6335625 นางสาวสุชิรญาณ์ กลายชัยภูมิ  TCE10
296 B6335762 นายเกียรติศักดิ์ ณัฐสิน  Electronic Engineering10
297 B6335809 นายธีร์ธวัช ธารชัย  CE10
298 B6335885 นางสาวทิภานันท์ ผ่องแผ้ว  TCE10
299 B6335915 นางสาวธัญญารัตน์ พรหมสำเภา  N/A60
300 B6336172 นายพีระชัย ฮวบขุนทด  Environmental Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.