รายชื่อนศ.
รายวิชา103105 : CALCULUS III
กลุ่ม6
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6118822 นางสาวภัททิยา เกตุศิริ  Petrochemical and Polymer Engineering10
2 B6118938 นางสาวกชกร เต็มเกษม  Civil Engineering10
3 B6118976 นางสาวดุสิตา บรรจุทรัพย์  Civil Engineering10
4 B6119102 นางสาวอเทตยา โรจน์นิรภัย  Civil Engineering10
5 B6119140 นางสาวชลิตา วงษ์จันทร์  Petrochemical and Polymer Engineering10
6 B6209728 นายณัฐนนท์ สีจุ้ย  Mechanical Engineering10
7 B6238063 นายปฤณพัชรพล ก้านจักร  Mechanical Engineering10
8 B6300944 นายธนิสร โฆษวิฑิตกุล  Mechanical Engineering10
9 B6312114 นางสาวพรรณมัย ปานิเสน  Mechanical Engineering10
10 B6312121 นายเทพฤทธิ์ คชาไพร  N/A60
11 B6312138 นางสาวศิริพรรณ เพียศักดิ์  Petrochemical and Polymer Engineering10
12 B6319229 นายธนพล ฉ่ำมณี  Civil Engineering10
13 B6319236 นางสาวชลิดา บุรินทร์ภัทร  Mechanical Engineering10
14 B6323158 นายภูเบศ โฆษวัฒนกุล  Mechanical Engineering10
15 B6328771 นางสาวชัญญานุช คัมภิรานนท์  N/A60
16 B6328825 นางสาวเวณิกา ช่วยสุวรรณ  Civil Engineering10
17 B6333461 นางสาวกานต์พิชชา สองอุทา  Mechanical Engineering10
18 B6333492 นางสาวภาพิชญา ศิริสุขภาคิล  Mechanical Engineering10
19 B6333508 นายวรวิช ปานอ่ำ  Civil Engineering10
20 B6334581 นายพงศ์ธร เร่งกิจ  Petrochemical and Polymer Engineering10
21 B6335168 Mr.KIM SOPHEARK RIEM  Civil Engineering10
22 B6335175 Mr.KONG KUNRITHY  Civil Engineering10
23 B6335182 MissWINE YEE MON THANT  Civil Engineering10
24 B6335199 Mr.Chriv Sokundavann  Mechanical Engineering10
25 B6335205 MissHIN LIZA  Mechanical Engineering10
26 B6335212 Mr.Karl Christian Alegria Nacario  Petrochemical and Polymer Engineering10
27 B6335229 Mr.TE KHEANGLY  Civil Engineering10
28 B6335311 MissYOENG KIMHUOY  Mechanical Engineering10
29 B6335328 Mr.CHARLS YURONG CATAHAN  Mechanical Engineering10
30 B6335335 MissLEANNE RENZ GARAY MALAMOG  Civil Engineering10
31 B6335342 Mr.GABRIEL ENRIQUE RODENAS MARQUEZ  Petrochemical and Polymer Engineering10
32 B6335397 MissRICA MAE SELAGIORA PALMAERA  Petrochemical and Polymer Engineering10
33 B6336790 Mr.Angelo Fernandez Virgo  Civil Engineering10
34 B6336806 Mr.Angelo Lorenzo Baldonado  Petrochemical and Polymer Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.