รายชื่อนศ.
รายวิชา531364 : CORROSION TESTING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6005269 นางสาวธัญญารัตน์ ปานทุ่ง  Metallurgical Engineering
2 B6009731 นางสาวศศิวิมล ตรีสอน  Metallurgical Engineering
3 B6013288 นางสาวพรพิมล พันทะการ  Metallurgical Engineering
4 B6014766 นางสาวเบญจวรรณ์ ธ.น.อุตร  Metallurgical Engineering
5 B6017095 นายปัณณวิชญ์ อุทธา  Metallurgical Engineering
6 B6017125 นางสาวนิศาชล นนท์ใสย  Metallurgical Engineering
7 B6017156 นายวราฤทธิ์ วรสุทธิ์  Metallurgical Engineering
8 B6019341 นางสาวสุวิดา ใจชื่น  Metallurgical Engineering
9 B6103651 นางสาวทัศพร โกศรี  Metallurgical Engineering
10 B6105747 นายวิธวัฒน์ ชอบใหญ่  Metallurgical Engineering
11 B6113117 นายอนุชิต ราเต  Metallurgical Engineering
12 B6115616 นายนพนันท์ สีทาสี  Metallurgical Engineering
13 B6132606 นางสาวจุรารัตน์ หอมไสย  Metallurgical Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.