รายชื่อนศ.
รายวิชา205210 : ECONOMICS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B6302009 นางสาวชลธิชา สุขบรรเทิง  FOOD TECHNOLOGY10
2 B6302016 นางสาวเสาวลักษณ์ ราชวงค์  FOOD TECHNOLOGY10
3 B6302801 นางสาวจิตรกัญญา กูลพิมาย  FOOD TECHNOLOGY10
4 B6302818 นางสาวพิมพ์ชนก วรรณประเสริฐ  FOOD TECHNOLOGY10
5 B6302825 นางสาวนัยนา สุพาสอน  FOOD TECHNOLOGY10
6 B6302849 นางสาวสุทธิดา พรมวันดี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
7 B6302856 นางสาวปนัดดา โกศลสิทธิ์  FOOD TECHNOLOGY10
8 B6302863 นางสาวชมัยพร ป้อมงาม  FOOD TECHNOLOGY10
9 B6302870 นางสาวศิริยุพา สุภาวณี  FOOD TECHNOLOGY10
10 B6302887 นางสาวอารียา ยังกระโทก  FOOD TECHNOLOGY10
11 B6302894 นายณภัทร ปทุมมานนท์  FOOD TECHNOLOGY10
12 B6302900 นางสาวจุฑามาส แก่นสันเทียะ  FOOD TECHNOLOGY10
13 B6302917 นางสาวกุลริศา คงพินิจ  FOOD TECHNOLOGY10
14 B6316761 นางสาวอภิภาวดี ฐานวิเศษ  FOOD TECHNOLOGY60
15 B6316785 นางสาววิจิตรา เวียนสระ  FOOD TECHNOLOGY10
16 B6316792 นางสาวธนภรณ์ โนนทิง  FOOD TECHNOLOGY10
17 B6316808 นางสาวพิชญา เพประโคน  FOOD TECHNOLOGY10
18 B6320010 นางสาวศรัชชา โฆษวัฒนกุล  FOOD TECHNOLOGY10
19 B6320591 นางสาวศศินา กุลาอิ่ม  FOOD TECHNOLOGY10
20 B6320607 นางสาวพวงทอง วรชาติ  FOOD TECHNOLOGY10
21 B6320614 นางสาวจุรีพร ดุนขุนทด  FOOD TECHNOLOGY10
22 B6320621 นายศุภวิชญ์ คำเอี่ยม  FOOD TECHNOLOGY10
23 B6320638 นางสาวสุธาสินี สังข์กลาง  FOOD TECHNOLOGY10
24 B6320645 นางสาวจิราวรรณ จันทสาร  FOOD TECHNOLOGY10
25 B6320652 นายจตุรภัทร จันทร์เกษม  FOOD TECHNOLOGY10
26 B6325503 นายวัชรพล กุดตะแสง  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
27 B6325541 นางสาวพิมพิกา พักขาว  FOOD TECHNOLOGY10
28 B6325558 นางสาวศิริลักษณ์ มูลนอก  FOOD TECHNOLOGY10
29 B6325565 นางสาวชนากานต์ เหล่าลุมพุก  FOOD TECHNOLOGY10
30 B6325589 นางสาวกวิสรา แสนนา  FOOD TECHNOLOGY10
31 B6325596 นายปิติพงษ์ ไชยสีหา  FOOD TECHNOLOGY10
32 B6325602 นางสาววาสนา คำภิระแปง  FOOD TECHNOLOGY10
33 B6330880 นางสาวจิรวรรณ กัณหาเวียง  FOOD TECHNOLOGY10
34 B6330897 นางสาวธนวรรณ พงศ์เลิศโกศล  FOOD TECHNOLOGY10
35 B6330910 นางสาวนฤมล ผาสุข  FOOD TECHNOLOGY10
36 B6330941 นางสาวศศิกาญจน์ นาคสวัสดิ์  FOOD TECHNOLOGY10
37 B6330958 นายสุขุมธร แจ้งสูงเนิน  FOOD TECHNOLOGY60
38 B6335557 นางสาวบุษยมาศ ชัยสมัคร  FOOD TECHNOLOGY10
39 B6335564 นางสาวอลิดา มิเลนา ทัวนาว  FOOD TECHNOLOGY60
40 B6335571 นายอภิวัช พันธ์ต้น  FOOD TECHNOLOGY10
41 B6335595 นายกฤษฎา สารฤทธิ์  FOOD TECHNOLOGY10
42 B6337421 นายชยพัทธ์ แก้วพรหม  FOOD TECHNOLOGY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.