รายชื่อนศ.
รายวิชา533496 : INDUSTRIAL ENGINEERING SPECIAL PROJECT
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6000493 นางสาวอมรรัตน์ ล้ำเลิศสุวรรณ  IE40
2 B6001827 นางสาวนิดชดา รักษาสมบัติ  IE40
3 B6002626 นายกิตติภพ ตัดพุดซา  IE40
4 B6004064 นางสาวกมลมณี สุขใส  IE40
5 B6006396 นางสาวประดับดาว ด้วงโท  IE40
6 B6006891 นางสาววริญญา พันธ์โสภณ  IE40
7 B6010553 นางสาวพรรณนภา วันทา  IE40
8 B6010836 นายณัฐพล เข็มทอง  IE40
9 B6013967 นางสาวขฑิญา ขวัญเผือก  IE40
10 B6017378 นายรวิพล ไชยชมภู  IE40
11 B6019181 นางสาวปวรนันท์ ศศิธัญญ์ธร  IE40
12 B6020088 นางสาวสุดารัตน์ เกตุกระสัง  IE40
13 B6020316 นางสาววิลาสินี มีชัย  IE40
14 B6021481 นายอำพล พรหมเอาะ  IE40
15 B6022136 นางสาวรัตนาภรณ์ อาโรรา  IE40
16 B6024697 นางสาวธารินี จำปาชื่น  IE40
17 B6025861 นายสุธินันท์ วังท้าว  IE40
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.