รายชื่อนศ.
รายวิชา533496 : INDUSTRIAL ENGINEERING SPECIAL PROJECT
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5920372 นางสาวอลิสา ดลพัฒนชัย  IE40
2 B6000233 นายธรรมรัตน์ แสวงผล  IE40
3 B6000301 นางสาวพัชริดา นันทะโสภา  IE40
4 B6002763 นายณธีพัฒน์ ดิลกศักดิ์โกสิน  IE10
5 B6005856 นางสาวกิตติพร เฉิดฉาย  IE40
6 B6006235 นางสาวปวีณา อิ่มอ่อน  IE40
7 B6013615 นางสาวชญา ปัญญาใส  IE40
8 B6014933 นางสาวมาริษา เผือกเกลี้ยง  IE40
9 B6014995 นายพีระพัฒน์ บาดขุนทด  IE40
10 B6016166 นางสาวศิริอรุณ แพะขุนทด  IE40
11 B6017392 นางสาวกาญจนา สาน้อย  IE40
12 B6021948 นางสาวพลอยจรัส วงษ์ยะลา  IE40
13 B6024550 นางสาวสุธาธิณี รุดโถ  IE40
14 B6025496 นายกฤษฎา คชสาร  IE40
15 B6025922 นางสาววริชรา หอมสุวรรณ  IE40
16 B6026240 นายอนุพงษ์ ปิไชญาณ  IE40
17 B6029005 นายพัชรพล เชาว์สันเทียะ  IE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.