รายชื่อนศ.
รายวิชา533496 : INDUSTRIAL ENGINEERING SPECIAL PROJECT
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6000318 นางสาวธัญญดา ไทยพิทักษ์  IE40
2 B6004811 นางสาวจุฑามาส คงเจริญ  IE10
3 B6005412 นายปุริม พลมณี  IE40
4 B6007164 นางสาวจิรภา หลงคำรัตน์  IE40
5 B6010935 นายอนุวัฒน์ ศรีฐาน  IE40
6 B6012854 นางสาวณัฐริกา บันทอน  IE40
7 B6015589 นายวรวิช ทองมูล  IE10
8 B6016098 นายวรพล ก้องมีศักดิ์  IE40
9 B6016876 นางสาวทิพพรัตน์ ทองประเสริฐ  IE40
10 B6017415 นายณัฐพล หอมงาม  IE10
11 B6019617 นางสาวหทัยชนก บ้วนกระโทก  IE40
12 B6020354 นายอุกฤษฏ์ ภูวดลไพโรจน์  IE40
13 B6021818 นางสาวญานิกา จันทบุรี  IE40
14 B6027407 นางสาวอนัดตา กระบวนรัตน์  IE40
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.