รายชื่อนศ.
รายวิชา213305 : ENGLISH FOR CAREERS
กลุ่ม12
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5912940 นายรัฐพงศ์ ทองสกุล  PE10
2 B6012847 นางสาวธัญญากร สังอ่อนดี  ChemE10
3 B6013738 นายกมลเทพ อักษรนู  Agricultural and Food Engineering10
4 B6112844 นายกัณฑศร รอดโต  ChemE10
5 B6130336 นายวิภพ ใครบุตร  ME10
6 B6131630 นางสาวพิชชานันท์ ศรีอุทัย  ChemE10
7 B6213718 นายนรัฐพล แข็งขัน  Automotive Engineering10
8 B6214043 นางสาวณัฐนิชา นาราษฏร์  Automotive Engineering10
9 B6214098 นางสาวจันทร์จิรา โนพันธ์  Automotive Engineering10
10 B6214258 นางสาวมินทร์ลดา จันทร์น้อย  Automotive Engineering10
11 B6214296 นางสาวชนิศรา กลิ่นเกล้า  Automotive Engineering10
12 B6214760 นายพลกฤษณ์ สุมหิรัญ  Automotive Engineering10
13 B6215422 นางสาวจันต์จุฑา ทวีชัย  Automotive Engineering10
14 B6215781 นายวันเฉลิม ถิ่นก้อง  Automotive Engineering10
15 B6216443 นายอาทิตวงค์ วิเวกดัง  Automotive Engineering10
16 B6216955 นายวาทกร โสขุมา  Automotive Engineering10
17 B6217785 นางสาวชนิตา พรมชาติ  Automotive Engineering10
18 B6219888 นายกฤตพัฒน์ พรรณวงศ์  Automotive Engineering10
19 B6220020 นายรุ่งโรจน์ บุตรเพชร์  Automotive Engineering10
20 B6220341 นางสาวซุฟเฟียนี เจ๊ะสอเหาะ  Automotive Engineering10
21 B6220396 นายสุวริศร์ ทรัพย์เจริญกุล  Automotive Engineering10
22 B6221409 นายพงษ์ธร เทียมครบุรี  Automotive Engineering10
23 B6221416 นายสหภาพ จุกกระโทก  Automotive Engineering10
24 B6222888 นายฑีฆายุ มาโยธา  Automotive Engineering10
25 B6225285 นางสาวสุภาพร สันตพลี  Automotive Engineering10
26 B6225667 นางสาวปานณิตา กมลคร  Automotive Engineering10
27 B6227203 นายธนกร อุทัยเภตรา  Automotive Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.