รายชื่อนศ.
รายวิชา235302 : BUSINESS LAWS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6002169 นางสาวกิตยาภรณ์ หารโสภา  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
2 B6129217 นางสาวชลลดา รอดปราณี  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
3 B6200213 นายเจษฎา ชูมี  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
4 B6200244 นางสาวกัลย์ชิสา ตั้งจิตศิริชัย  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
5 B6200268 นางสาวสุนิสา อ่อนศรี  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
6 B6200275 นางสาวสุดา นิยมชอบ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
7 B6200282 นางสาวกุลภรณ์ วรรณราช  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
8 B6200299 นางสาวกมลลักษณ์ คะษาวงค์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
9 B6205263 นางสาวหทัยรัตน์ ขาวกระโทก  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
10 B6205270 นายวศิน แท้ประสาทสิทธิ์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
11 B6205287 นางสาวศศิธร บุญตา  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
12 B6205294 นายพีรวุฒิ ชาติมนตรี  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
13 B6205300 นางสาวภิรัญญา สุขสวัสดิ์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
14 B6205317 นางสาวนาตยา ซามงค์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
15 B6205324 นายกันตพงศ์ พงษ์ศิริโสภาพร  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
16 B6205331 นางสาวรัสรินทร์ กุลธนานพกร  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
17 B6205348 นายมานุวัฒน์ เกียรติอำนวย  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
18 B6205355 นางสาวกุลนิษฐ์ เสถียรบำรุงกิจ  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
19 B6205362 นางสาวอาทิตยา วิโรจน์วัฒน์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
20 B6205379 นางสาวดวงรัตน์ พันธ์แตง  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
21 B6205393 นางสาวภัทรจิรา บุญส่ง  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
22 B6205409 นายพิชญุตม์ อรรถวิทยากุล  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
23 B6205416 นางสาวจันทร์ทิพย์ ดวงคำ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
24 B6205423 นางสาวพรรณอำไพ ธรรมาวัฒน์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
25 B6205430 นางสาวธนัชชา บุญสุข  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
26 B6205447 นายธนวินท์ สดสุชาติ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
27 B6205461 นางสาวภาวิณี ธงกิ่ง  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
28 B6205478 นางสาวสรีวรรณ นามวงค์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
29 B6205485 นางสาวอรพรรณ บุตรพรม  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
30 B6205492 นางสาวธิชากาญจณ์ เกาะทะเล  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
31 B6205508 นางสาววิภวานี อิ่มดำ  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
32 B6205515 นางสาวปภาวรินทร์ พึ่งทรัพย์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
33 B6205522 นายอภิเชฏร์ ไพดี  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
34 B6205539 นางสาวสุรีพร คงทอง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
35 B6205546 นางสาวฌัชฌา คามตะสีลา  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
36 B6205553 นางสาวฐิตาภา ไพรบึง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
37 B6205577 นางสาวนันทิชา ขะจีรัมย์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
38 B6205584 นางสาวนภัสวรรณ ม่วมกระโทก  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
39 B6205591 นางสาวปริดา เสมาเพชร  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
40 B6205607 นางสาวอทิติยา ศรีม่วง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
41 B6205614 นายธนัช อรรถชัยนุกูล  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
42 B6205621 นางสาวณัตตยา ธีระกนกสกุล  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
43 B6205638 นางสาวกัญญารัตน์ ชัยลา  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
44 B6205645 นางสาวหรรษมน สิทธิสน  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
45 B6205652 นางสาวปิยรัตน์ หาญสงคราม  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
46 B6205683 นางสาวเตชินี มาสิงห์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
47 B6205690 นายฐากร อินทรพานิช  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
48 B6205706 นางสาวศิริพร แตงอ่อน  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
49 B6205713 นางสาวจิราพร กินขุนทด  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
50 B6205720 นางสาวจิดาภา สารฤทธิ์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
51 B6205737 นางสาวจิตตราภรณ์ พระสุมี  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
52 B6205744 นายธนากร อยู่ทอง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
53 B6205751 นางสาวพิมรัชดา เรืองจุ้ย  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
54 B6205768 นางสาวปียะดา อุสารัมย์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
55 B6205775 นางสาวกมลพรรณ เอิบกิ่ง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
56 B6205782 นางสาวพิมพ์พญา ยาเสร็จ  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
57 B6205799 นางสาวจุฑาทิพย์ ทรายทอง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
58 B6205812 นางสาวนันทกาญจน์ สุดสังข์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
59 B6205829 นางสาวพัชราภา พรไธสง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
60 B6205836 นางสาวธัชพรรณ โพธิสาร  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
61 B6205843 นางสาวจีรนันท์ โฮ่จันทึก  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
62 B6205850 นางสาวกาญจนา ก่อแก้ว  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
63 B6205874 นางสาวทิดาภา เทพไพรสนต์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
64 B6205881 นายธีระชัย ทิมจำลอง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
65 B6205898 นายณรงค์ฤทธิ์ เรือนจันทึก  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
66 B6205904 นางสาวธัญญชล นามวงศ์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
67 B6205911 นางสาวชญานิศ ศานติศีมา  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
68 B6205928 นางสาวอังคณา ศรีสร้างคอม  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
69 B6205942 นางสาววรรณษา เทินทองหลาง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
70 B6205959 นายกรสกล อภิชาตกุล  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
71 B6205966 นางสาวฐานิกา ไชยยอด  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
72 B6205973 นายวรรณมงคล แช่มสูงเนิน  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
73 B6205980 นางสาวปภาวรินทร์ พิเนตรเสถียร  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
74 B6205997 นางสาวสุวนันท์ มีโพธิ์กลาง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
75 B6206000 นายสหัสวรรษ สร้อยพิมาย  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
76 B6206017 นางสาววชิรา เชื้อปาศักดิ์  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
77 B6206024 นางสาวธันยพร วรรณศิลป์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
78 B6206031 นางสาวรัตนลักษณ์ สุวัฒนโพธิวง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
79 B6206048 นางสาวจันทิมา พึ่งสุข  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
80 B6206055 นางสาวสาวิตรี โฉมกิ่ง  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
81 B6206062 นางสาวอุษา มรุตพันธ์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
82 B6206079 นางสาวปาริชาติ เขื่อนมั่น  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
83 B6206086 นางสาวสุดาพร การฟุ้ง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
84 B6206093 นางสาวรวิภา นาเดช  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
85 B6206109 นางสาวนภสร ศรีนาค  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
86 B6206116 นางสาวศศิตา ชุนเกาะ  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
87 B6206123 นางสาวธนิตา จันทร์จ่อกลิ่น  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
88 B6206130 นางสาววิลาวัณย์ ผ่องอินทรีย์  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
89 B6208813 นางสาวเนตรทิพย์ ไทยจังหรีด  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
90 B6209384 นางสาวณัฐธิดา สารบัน  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
91 B6210335 นางสาวลักษิกา ภู่ระย้า  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
92 B6210915 นางสาวพิมพ์ภิกา ปะหูปะปา  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
93 B6210922 นางสาวทัฬห์กมล อินทเกตุ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
94 B6210939 นายพงษ์ธนวัฒน์ รุจีธีรกุล  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
95 B6227531 นายภัทรพล ชวนก้าวหน้า  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
96 B6227548 นางสาวต้นกัลยา นิลรัตน์  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
97 B6227555 นางสาวสุทธิดา เปราะจันทึก  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
98 B6227562 นางสาววชิรญาณ์ สมโชค  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
99 B6227579 นางสาวผกาภรณ์ ดุลสันเทียะ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
100 B6227586 นางสาวณัฏฐนิชา ศรีสุวรรณ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
101 B6227593 นางสาวขวัญชีวา ณ ทิดศรี  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
102 B6231422 นายศิรชัช แก้วกระโทก  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
103 B6231439 นางสาวสิรินยา แสนธิ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
104 B6231446 นายฤทธิพร รักพรม  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
105 B6231453 นายศุภวิชญ์ ทัศนอินทร์  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
106 B6231460 นายสรายุทธ กลั่นจะโป๊ะ  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
107 B6231477 นางสาวสาธกา กมลวัทน์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
108 B6231484 นางสาวณัฐฐาภรณ์ เพลิงสงเคราะห์  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
109 B6231507 นางสาวสิรภัทร์ บุตรวงศ์นรา  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
110 B6231514 นางสาวอธิศรา มองตะคุ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
111 B6231521 นายสหัสวรรษ กิติพูลธนากร  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
112 B6231538 นางสาวณัฐศรัณย์ คำเจียง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
113 B6231545 นางสาวฐิติชญา ภู่มาศ  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
114 B6231552 นางสาวปิยะธิดา หฤหรรษ์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
115 B6231569 นางสาวปริยากร รักษาก้านตง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
116 B6231576 นางสาวธนัชพร ทำประโยชน์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
117 B6231590 นางสาวธัญสินี บุญดี  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
118 B6231606 นางสาวปรียาพร ฟักอ่อน  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
119 B6231613 นางสาวพรทิพย์ แสงนาค  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
120 B6231620 นางสาวพิมพ์ชนก ศาสตร์ตรินภรณ์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
121 B6231637 นางสาวกมลเนตร แก้วคูนอก  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
122 B6231644 นางสาวธารารัตน์ ใจสุข  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
123 B6231651 นายพุทธิพงษ์ เบ้ามงคล  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
124 B6231668 นางสาวภัทรพรรณ ขาวนิ่ม  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.