รายชื่อนศ.
รายวิชา235204 : PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6200244 นางสาวกัลย์ชิสา ตั้งจิตศิริชัย  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
2 B6205294 นายพีรวุฒิ ชาติมนตรี  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
3 B6205379 นางสาวดวงรัตน์ พันธ์แตง  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
4 B6205393 นางสาวภัทรจิรา บุญส่ง  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
5 B6205409 นายพิชญุตม์ อรรถวิทยากุล  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)60
6 B6205416 นางสาวจันทร์ทิพย์ ดวงคำ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
7 B6205423 นางสาวพรรณอำไพ ธรรมาวัฒน์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
8 B6205430 นางสาวธนัชชา บุญสุข  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
9 B6205485 นางสาวอรพรรณ บุตรพรม  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
10 B6205508 นางสาววิภวานี อิ่มดำ  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
11 B6205546 นางสาวฌัชฌา คามตะสีลา  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
12 B6205614 นายธนัช อรรถชัยนุกูล  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
13 B6205621 นางสาวณัตตยา ธีระกนกสกุล  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
14 B6205645 นางสาวหรรษมน สิทธิสน  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
15 B6205683 นางสาวเตชินี มาสิงห์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
16 B6205690 นายฐากร อินทรพานิช  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
17 B6205706 นางสาวศิริพร แตงอ่อน  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
18 B6205713 นางสาวจิราพร กินขุนทด  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
19 B6205720 นางสาวจิดาภา สารฤทธิ์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
20 B6205737 นางสาวจิตตราภรณ์ พระสุมี  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
21 B6205744 นายธนากร อยู่ทอง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
22 B6205751 นางสาวพิมรัชดา เรืองจุ้ย  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
23 B6205812 นางสาวนันทกาญจน์ สุดสังข์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
24 B6205836 นางสาวธัชพรรณ โพธิสาร  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
25 B6205850 นางสาวกาญจนา ก่อแก้ว  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
26 B6205898 นายณรงค์ฤทธิ์ เรือนจันทึก  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
27 B6205911 นางสาวชญานิศ ศานติศีมา  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
28 B6205928 นางสาวอังคณา ศรีสร้างคอม  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
29 B6205973 นายวรรณมงคล แช่มสูงเนิน  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
30 B6205997 นางสาวสุวนันท์ มีโพธิ์กลาง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
31 B6206031 นางสาวรัตนลักษณ์ สุวัฒนโพธิวง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
32 B6206123 นางสาวธนิตา จันทร์จ่อกลิ่น  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
33 B6210915 นางสาวพิมพ์ภิกา ปะหูปะปา  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
34 B6210922 นางสาวทัฬห์กมล อินทเกตุ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
35 B6231439 นางสาวสิรินยา แสนธิ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
36 B6231460 นายสรายุทธ กลั่นจะโป๊ะ  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
37 B6231477 นางสาวสาธกา กมลวัทน์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
38 B6231484 นางสาวณัฐฐาภรณ์ เพลิงสงเคราะห์  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
39 B6231507 นางสาวสิรภัทร์ บุตรวงศ์นรา  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
40 B6231521 นายสหัสวรรษ กิติพูลธนากร  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
41 B6231552 นางสาวปิยะธิดา หฤหรรษ์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
42 B6231569 นางสาวปริยากร รักษาก้านตง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
43 B6231576 นางสาวธนัชพร ทำประโยชน์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
44 B6231606 นางสาวปรียาพร ฟักอ่อน  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
45 B6231637 นางสาวกมลเนตร แก้วคูนอก  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
46 B6231644 นางสาวธารารัตน์ ใจสุข  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
47 B6231651 นายพุทธิพงษ์ เบ้ามงคล  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.