รายชื่อนศ.
รายวิชา536310 : ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5921768 นายรัฐพล ศรีระทัศน์  Automotive Engineering10
2 B6102685 นางสาวปานชีวา เเกล้วกล้า  Automotive Engineering10
3 B6103156 นายศิวกร กิจจานุกิจวัฒนา  Automotive Engineering10
4 B6103781 นางสาวพรชิตา ขันทวงษ์  Automotive Engineering10
5 B6104160 นายพงษ์สิทธิ์ คำซาว  Automotive Engineering10
6 B6104566 นายธนวิชญ์ โฆษิตพิพัฒน์  Automotive Engineering10
7 B6104757 นางสาวสุนิตา จอมกระโทก  Automotive Engineering10
8 B6105631 นางสาววรรณวณัช งามศิริ  Automotive Engineering10
9 B6106492 นางสาวธนภรณ์ แซ่ตั้ง  Automotive Engineering10
10 B6107024 นายณัฐวัฒน์ โตวิทศิรินเรศ  Automotive Engineering10
11 B6108786 นางสาวศศิธร บำรุงพิพัฒนพร  Automotive Engineering10
12 B6109165 นายกฤตเมธ บุญอบ  Automotive Engineering10
13 B6109325 นางสาวทัดดาว บุษบา  Automotive Engineering10
14 B6109509 นางสาวธัญธร ประชาเสริมศาสตร์  Automotive Engineering10
15 B6109660 นางสาวภัทราวี ปรือปรัง  Automotive Engineering10
16 B6109707 นางสาวกนกพร ปลั่งกลาง  Automotive Engineering10
17 B6109844 นายอภิรักษ์ ปั้นกันอินทร์  Automotive Engineering10
18 B6110840 นางสาวบัณฑิตา พัฒนมณี  Automotive Engineering10
19 B6112547 นางสาวสุธาทิพย์ ยนต์สถิตย์กุล  Automotive Engineering10
20 B6113315 นายวุฒิชัย ลาภทวี  Automotive Engineering10
21 B6114114 นางสาวทิวาพร วิลัยเลิศ  Automotive Engineering10
22 B6114978 นายวนศักดิ์ สมศักดิ์  Automotive Engineering10
23 B6116699 นายธนกร หงษา  Automotive Engineering10
24 B6116842 นายเกียรติศักดิ์ หล้าสุดตา  Automotive Engineering10
25 B6116903 นายมาโนช ห่อไธสง  Automotive Engineering10
26 B6117221 นายวรวิช อนันตโสภณ  Automotive Engineering10
27 B6117504 นายณรงค์เดช อินทร์กระโทก  Automotive Engineering10
28 B6118075 นางสาวไพริน นุชสวาท  Automotive Engineering10
29 B6118556 นางสาวสิริกัลยา นาคเจือทอง  Automotive Engineering10
30 B6130565 นางสาวอภิชยา มีสิงห์  Automotive Engineering10
31 B6131234 นางสาววราภรณ์ สุพงษ์  Automotive Engineering10
32 B6131555 นายกุฎุมพี กุลสุจริตทรัพย์  Automotive Engineering10
33 B6136970 นางสาวขนิษฐา หาญสงคราม  Automotive Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.