รายชื่อนศ.
รายวิชา525210 : FUNDAMENTAL OF COMPUTER AIDED ENGINEERING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5912797 นายอลงกรณ์ อ่อนเพชร  Automotive Engineering10
2 B5920129 นางสาวกฤษณา ทาบุดดา  Automotive Engineering10
3 B5921768 นายรัฐพล ศรีระทัศน์  Automotive Engineering10
4 B5924684 นายปองพล จันทร์นุ่ม  Automotive Engineering10
5 B6001780 นายอภินันท์ ดีพันธ์  Automotive Engineering10
6 B6003012 นางสาวจิตติมา ขำเขว้า  Automotive Engineering10
7 B6004699 นางสาวธันยพร ทองเมือง  Automotive Engineering10
8 B6007034 นางสาวธนวรรณกร บุรีเพีย  Automotive Engineering10
9 B6007782 นางสาวจิราพร พิมลี  Automotive Engineering10
10 B6008697 นายกฤษดา พลศรี  Automotive Engineering10
11 B6010775 นายอุทัย โกสุมภ์  Automotive Engineering10
12 B6014803 นายภัทรพงษ์ คงสา  Automotive Engineering10
13 B6015602 นางสาวจุฑามาศ ภูธาตุงา  Automotive Engineering10
14 B6017538 นายธวัชชัย สมประสงค์  Automotive Engineering10
15 B6019969 นายสุวรรณ เขียนภาพ  Automotive Engineering10
16 B6021368 นายกิตติปกรณ์ ผางโคกสูง  Automotive Engineering10
17 B6102678 นายพงศ์พิทักษ์ จำปาเทพ  Automotive Engineering10
18 B6102685 นางสาวปานชีวา เเกล้วกล้า  Automotive Engineering10
19 B6102807 นายธีรพงค์ กลางสร้อย  Automotive Engineering10
20 B6103156 นายศิวกร กิจจานุกิจวัฒนา  Automotive Engineering10
21 B6103781 นางสาวพรชิตา ขันทวงษ์  Automotive Engineering10
22 B6104160 นายพงษ์สิทธิ์ คำซาว  Automotive Engineering10
23 B6104566 นายธนวิชญ์ โฆษิตพิพัฒน์  Automotive Engineering10
24 B6104757 นางสาวสุนิตา จอมกระโทก  Automotive Engineering10
25 B6105631 นางสาววรรณวณัช งามศิริ  Automotive Engineering10
26 B6106492 นางสาวธนภรณ์ แซ่ตั้ง  Automotive Engineering10
27 B6106584 นายธนพล ดงทอง  ME10
28 B6107024 นายณัฐวัฒน์ โตวิทศิรินเรศ  Automotive Engineering10
29 B6107895 นางสาวนลัทพร ธรรมจินดา  Automotive Engineering10
30 B6108342 นายณรงค์ฤทธิ์ นิตย์ลาภ  Automotive Engineering10
31 B6108786 นางสาวศศิธร บำรุงพิพัฒนพร  Automotive Engineering10
32 B6109165 นายกฤตเมธ บุญอบ  Automotive Engineering10
33 B6109325 นางสาวทัดดาว บุษบา  Automotive Engineering10
34 B6109509 นางสาวธัญธร ประชาเสริมศาสตร์  Automotive Engineering10
35 B6109660 นางสาวภัทราวี ปรือปรัง  Automotive Engineering10
36 B6109707 นางสาวกนกพร ปลั่งกลาง  Automotive Engineering10
37 B6109844 นายอภิรักษ์ ปั้นกันอินทร์  Automotive Engineering10
38 B6110154 นายปฏิภาณ ผลสมหวัง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
39 B6110475 นายไชยภัทร พรมมี  Automotive Engineering10
40 B6110840 นางสาวบัณฑิตา พัฒนมณี  Automotive Engineering10
41 B6111472 นายปิยวัฒน์ เพทแพง  Automotive Engineering10
42 B6112103 นางสาวเพชรรัตน์ มะณี  Automotive Engineering10
43 B6112240 นายวีรภัทร มาภู่  Automotive Engineering10
44 B6112523 นายภาณุวัฒน์ โมละดา  Automotive Engineering10
45 B6112929 นายยุทธพงษ์ รักตะขบ  Automotive Engineering10
46 B6113315 นายวุฒิชัย ลาภทวี  Automotive Engineering10
47 B6113568 นายปุญญพัฒน์ วงวาทิน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
48 B6114114 นางสาวทิวาพร วิลัยเลิศ  Automotive Engineering10
49 B6114169 นายจิรภัทร วุฒิธรรมโชติ  Automotive Engineering10
50 B6114527 นายภาณุวัฒน์ ศรีสงคราม  Automotive Engineering10
51 B6114978 นายวนศักดิ์ สมศักดิ์  Automotive Engineering10
52 B6115371 นายพศวัต สารียุทธ  Automotive Engineering10
53 B6115777 นายพีระพงศ์ สุขศรีแก้ว  Automotive Engineering10
54 B6115845 นายธัญธร สุดาจันทร์  ME10
55 B6116699 นายธนกร หงษา  Automotive Engineering10
56 B6116842 นายเกียรติศักดิ์ หล้าสุดตา  Automotive Engineering10
57 B6116903 นายมาโนช ห่อไธสง  Automotive Engineering10
58 B6117160 นายไวทยา เหวิน  ME10
59 B6117504 นายณรงค์เดช อินทร์กระโทก  Automotive Engineering10
60 B6118075 นางสาวไพริน นุชสวาท  Automotive Engineering10
61 B6118198 นายสโรธ สุขกุล  ME10
62 B6118556 นางสาวสิริกัลยา นาคเจือทอง  Automotive Engineering10
63 B6130336 นายวิภพ ใครบุตร  ME10
64 B6130565 นางสาวอภิชยา มีสิงห์  Automotive Engineering10
65 B6130862 นายอานนท์ หาทรัพย์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
66 B6131166 นายอดุลวัส หมัดสี  Automotive Engineering10
67 B6131234 นางสาววราภรณ์ สุพงษ์  Automotive Engineering10
68 B6131432 นายทัฬหภูมิ เกตุกูล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
69 B6131555 นายกุฎุมพี กุลสุจริตทรัพย์  Automotive Engineering10
70 B6132583 นายชากิร หมัดอะหลี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
71 B6136970 นางสาวขนิษฐา หาญสงคราม  Automotive Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.