รายชื่อนศ.
รายวิชา524332 : PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION II
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5903542 นางสาวกัญญาพัชร ศรีอุดร  ChemE40
2 B5904310 นายทินกร นิทะรัมย์  ChemE10
3 B5913749 นางสาวปราวีณา บางยิ้ม  ChemE10
4 B5916573 นางสาวสุปภาดา ชินานุปกรณ์  ChemE10
5 B5921928 นางสาวศรินธร ชูรอด  ChemE10
6 B5926114 นายชาญวิทย์ ตุ้มขันธ์  ChemE10
7 B6002640 นางสาวธัญลักษณ์ นามท้าว  ChemE10
8 B6003593 นายพัฒนพงษ์ พรรณา  ChemE10
9 B6003807 นายวุฒิพงศ์ จุลตะขบ  ChemE10
10 B6005658 นายอัษฎาวุธ ชันขุนทด  ChemE10
11 B6008048 นางสาวธัญญาลักษณ์ รังหอม  ChemE10
12 B6012847 นางสาวธัญญากร สังอ่อนดี  ChemE10
13 B6020934 นายชลธิศ การะเกตุ  ChemE10
14 B6021573 นางสาวจุฑารัตน์ อินธิโช  ChemE40
15 B6022082 นางสาวธวัลหทัย ยางธิสาร  ChemE10
16 B6024499 นายโชคชัย นาคะอินทร์  ChemE10
17 B6025809 นายพงศธร ทองนุ่ม  ChemE10
18 B6100063 นางสาวกัลยาพร จันทร์ตรี  ChemE10
19 B6100070 นางสาวกัลยา จำปาโท  ChemE10
20 B6100087 นางสาวเพ็ญภักดิ์ ประยุตเต  ChemE10
21 B6100094 นายจักรินทร์ หลงศรีภูมิ  ChemE10
22 B6102562 นางสาวชนิดา เจริญสุข  ChemE10
23 B6102944 นางสาวทอฝัน กองอ่อน  ChemE10
24 B6104269 นางสาวพลอยไพลิน คำลุน  ChemE10
25 B6104429 นางสาวณัฐวรา คุ้มวงศ์  ChemE10
26 B6105099 นางสาวรพีพรรณ จันทาโยธิน  ChemE10
27 B6105846 นางสาวบัณฑิตา ช่างแกะ  ChemE10
28 B6105969 นางสาวธัญญารัตน์ ชำนาญพล  ChemE10
29 B6106324 นางสาวณัฐพรภัสร์ แดงฤทธิ์  ChemE10
30 B6107772 นางสาวบุษบา เทศสวัสดิ์  ChemE10
31 B6109066 นายสุรยุทธ บุญมาก  ChemE10
32 B6109103 นางสาวกัลยารัตน์ บุญส่ง  ChemE10
33 B6110079 นางสาวสุดารัตน์ ผกามาศ  ChemE10
34 B6110482 นางสาวนันธิญา พรมวัง  ChemE10
35 B6110673 นางสาวกิตติยา พลเยี่ยม  ChemE10
36 B6110864 นายอนวัช พัฒนาภรณ์  ChemE10
37 B6110987 นายชนกันต์ พันธุ์โยศรี  ChemE10
38 B6111540 นางสาวรวิภาส เพียรการ  ChemE10
39 B6112011 นางสาวบุษรา มนตรีวัน  ChemE10
40 B6112516 นางสาวบุษรา เมืองแสน  ChemE10
41 B6112660 นายธนาวุฒิ ยาไธสง  ChemE10
42 B6112783 นางสาวปภาดา รดแดงนอก  ChemE10
43 B6112844 นายกัณฑศร รอดโต  ChemE10
44 B6113575 นางสาวสุชญา วงเวียน  ChemE10
45 B6113865 นายจักรี วังหอม  ChemE10
46 B6114381 นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีบานเย็น  ChemE10
47 B6114886 นางสาวกัญญาพัชร สมนึก  ChemE10
48 B6115883 นางสาวณัฎฐนิตย์ สุทธิ  ChemE10
49 B6116149 นางสาวนฤมล สุวาท  ChemE10
50 B6116200 นายวันชนะ เสกรัมย์  ChemE10
51 B6116224 นางสาวมทินา เสมบุญหล่อ  ChemE10
52 B6116286 นางสาวกัญญารัตน์ แสงแก้ว  ChemE10
53 B6116811 นางสาวณัฏฐณิชา หลวงเทพ  ChemE10
54 B6117023 นางสาวปวีกานณ์ หาญสูงเนิน  ChemE10
55 B6117337 นางสาวปานรวี อ้วนคำ  ChemE10
56 B6130589 นางสาวหทัยพัชร์ เอี่ยมสืบทับ  ChemE10
57 B6130640 นางสาวมินทร์ตา ม่วงเปีย  ChemE10
58 B6131180 นางสาวสุทธิดา ป้อมศรี  ChemE10
59 B6131272 นางสาวรัตนา อุบลบาล  ChemE10
60 B6131630 นางสาวพิชชานันท์ ศรีอุทัย  ChemE10
61 B6131647 นางสาวอารียา มูลจันที  ChemE10
62 B6131920 นายสรวิชญ์ สิทธิศรีจันทร์  ChemE10
63 B6132033 นายนนท์รวิศ จานาม  ChemE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.