รายชื่อนศ.
รายวิชา522391 : STRATEGIC MANAGEMENT
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6002923 นางสาวธนพร ยิ้มกล่ำ  Transportation And Logistics Engineering10
2 B6007256 นางสาวศุภักษร คุ้มสวัสดิ์  Transportation And Logistics Engineering10
3 B6012212 นายณัฐชา อรรคสูรย์  Transportation And Logistics Engineering10
4 B6013165 นายศักดิ์ธนา เดี่ยวกลาง  Transportation And Logistics Engineering10
5 B6015534 นางสาวสุธิตา คำบอนพิทักษ์  Transportation And Logistics Engineering10
6 B6015985 นายเอนก อินปากดี  Transportation And Logistics Engineering10
7 B6018788 นางสาวฐิติวรดา บัวภา  Transportation And Logistics Engineering10
8 B6019693 นางสาวณัฐณิชา ทะนานทอง  Transportation And Logistics Engineering10
9 B6024413 นายเวทย์วิวัฒน์ ชื่อดำรงรักษ์  Transportation And Logistics Engineering10
10 B6025984 นางสาววรัญญา ศิริพันธ์  Transportation And Logistics Engineering10
11 B6103842 นางสาวปัทมวรรณ ขุนเเก้ว  Transportation And Logistics Engineering10
12 B6104382 นายชาคริต คุณาพรอนันต์  Transportation And Logistics Engineering10
13 B6105174 นางสาวสุนิดา จำเริญเจือ  Transportation And Logistics Engineering10
14 B6105754 นางสาวสุมิตรา ชัยจำ  Transportation And Logistics Engineering10
15 B6106867 นางสาวอรัชพร ตั้งสงวนนุช  Transportation And Logistics Engineering10
16 B6106980 นายธนพัทธ์ เตยโพธิ์  Transportation And Logistics Engineering10
17 B6107277 นายจิรพงษ์ ทองคู่  Transportation And Logistics Engineering10
18 B6107932 นางสาวกัญญาวีร์ ธารสนธยา  Transportation And Logistics Engineering10
19 B6108236 นางสาวธมลพรรณ นามจันทร์  Transportation And Logistics Engineering10
20 B6110246 นางสาวอาทิติญา ผิวขำ  Transportation And Logistics Engineering10
21 B6110635 นายศุภชัย พลต้าง  Transportation And Logistics Engineering10
22 B6110772 นางสาวภควพร พ่วงทอง  Transportation And Logistics Engineering10
23 B6110857 นางสาวศุภาพิชญ์ พัฒนาคม  Transportation And Logistics Engineering10
24 B6111267 นางสาวณัฐพร พุทธรักษา  Transportation And Logistics Engineering10
25 B6112028 นายอดิเทพ มลิพันธ์  Transportation And Logistics Engineering10
26 B6113001 นายเกรียงศักดิ์ รัฐภูมิ  Transportation And Logistics Engineering10
27 B6113469 นายภูตะวัน เลื่อนลอย  Transportation And Logistics Engineering10
28 B6113742 นางสาวอรวรรณ วรรณแจ่ม  Transportation And Logistics Engineering10
29 B6113841 นางสาวโชติกา วะชุม  Transportation And Logistics Engineering10
30 B6115265 นางสาวปณิษฐา สานุศิษย์  Transportation And Logistics Engineering10
31 B6115739 นางสาวประกายแก้ว สุขนาแซง  Transportation And Logistics Engineering10
32 B6117573 นายสุชาครีย์ อิ่มสินสกุล  Transportation And Logistics Engineering10
33 B6132286 นางสาวนลิณี ประครองศรี  Transportation And Logistics Engineering10
34 B6136161 นายกฤตยชญ์ ตอโคกสูง  Transportation And Logistics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.