รายชื่อนศ.
รายวิชา529305 : POWER PLANT AND SUBSTATION
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5720149 นายฉัตรชัย ภารตุ้มเหลา  EE10
2 B5918645 นายวรเมธ อินทร์แบน  EE40
3 B6013295 นายชัยณัฐ นิจกรรม  EE10
4 B6014537 นายปรมินทร์ ป้อมสนาม  EE10
5 B6016968 นายไมตรี เขตคำ  EE10
6 B6025045 นายจิรวัฒน์ บัวผดุง  EE10
7 B6027339 นายปิยพัทธ์ นันทบุตร  EE10
8 B6100186 นางสาวรุ่งทิพย์ ชาลีหอม  EE10
9 B6100193 นางสาวธิดารัตน์ ชำนาญตะคุ  EE10
10 B6102609 นายเจษฐาพล พลงาม  EE10
11 B6102883 นายภูวดล กวนกระโทก  EE10
12 B6102975 นายวายุภักษ์ กะไหล่กลาง  EE10
13 B6102982 นายสนธยา กัญญะวงค์  EE10
14 B6103026 นายบุรพัฒน์ กัสนุกา  EE10
15 B6103491 นางสาววรวรรณ แก้วด่านนอก  EE10
16 B6104481 นายนนธวัช โคตรศรีวงษ์  EE10
17 B6104849 นายวสิน จันทคีรี  EE10
18 B6106041 นายวุฒิกร ชีวศิริรัตน์  EE10
19 B6106256 นางสาวสุดารัตน์ เชื้อทอง  EE10
20 B6108540 นายอภิสิทธิ์ เนตะชาติ  EE10
21 B6108847 นางสาววันชนก บุญจงนุเคราะห์กุล  EE10
22 B6108953 นายวีระศักดิ์ บุญถูก  EE10
23 B6109127 นายศราวุธ บุญสิทธิ์  EE10
24 B6109776 นายต่อตระกูล ปัญญายิ่ง  EE10
25 B6111342 นายพิริยะ พูลผล  EE10
26 B6111663 นางสาวพิชญ์ชาภรณ์ โพนหนา  EE10
27 B6112196 นายมงคล มาตรวงษ์  EE10
28 B6113629 นางสาววราภรณ์ วงษ์กันหา  EE10
29 B6113698 นายสิทธิกร วงษ์อามาตย์  EE10
30 B6114060 นายณรงค์ชัย วิบูลย์กุล  EE10
31 B6114411 นางสาวปุณณมาส ศรีพรหม  EE10
32 B6114909 นายอภิรมย์ สมบูรณ์  EE10
33 B6116545 นางสาวศิริลักษณ์ แสนอินทร์  EE10
34 B6116729 นางสาวจิราภรณ์ หนองนา  EE10
35 B6117528 นางสาวภัคกฤต อินทร์ศิริพงษ์  EE10
36 B6117542 นายพรรณกร อินศิริ  EE10
37 B6117689 นายสุเมธัส อุทัยเลิศ  EE10
38 B6117832 นายภูมินทร์ เอี่ยมคำ  EE10
39 B6118280 นางสาวธันยรัศมิ์ ล้องามล้วน  EE10
40 B6118617 นายธนภัทร ผู้มีสัตย์  EE10
41 B6130213 นายภาณุพงศ์ เอกากาย  EE10
42 B6130398 นายอภิวัฒน์ แสบงบาล  EE10
43 B6132958 นางสาววิภาดา ทองดี  EE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.