รายชื่อนศ.
รายวิชา525202 : THERMODYNAMICS I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5804252 นางสาวพิชญ์สินี วงศ์มั่นกิจการ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
2 B5805259 นางสาวสุพัตรา สินเติม  Geological Engineering40
3 B5806577 นายอภิสิทธิ์ สุมาลุย์  MAE10
4 B5808472 นางสาวศุทธินี ตื้อคำ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY40
5 B5820771 นางสาวภัทราพร อ่อนโคกสูง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
6 B5822270 นายเรืองวิทย์ สิทธิวัชร  Transportation Engineering And Logistics40
7 B5901531 นางสาวกัลยรักษ์ โรจนศิริ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
8 B5917105 นายศิรยุทธ คุณวิเชียร  Geological Engineering40
9 B5925544 นางสาวสโรชา คหาปนะ  Automotive Engineering10
10 B6002114 นางสาวศุภดา แดนงูเหลือม  IE10
11 B6002626 นายกิตติภพ ตัดพุดซา  IE40
12 B6003449 นายภาสกร โคตรชมภู  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
13 B6003777 นางสาวตาณวี ผาสุข  Geological Engineering10
14 B6004057 นางสาวกนกกร รุมชะเนาว์  Geological Engineering10
15 B6004330 นางสาวดวงหทัยเทพ ช่างด้วง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
16 B6004811 นางสาวจุฑามาส คงเจริญ  IE10
17 B6005023 นายพชร ก้อนในเมือง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
18 B6005085 นายกิตติพงษ์ พลนิกาย  AERONAUTICAL ENGINEERING60
19 B6006273 นางสาวหวันยิหวา บุบผามาตะนัง  Geological Engineering10
20 B6007003 นายวัชระ จิตต์พาณิชย์  Automotive Engineering10
21 B6007782 นางสาวจิราพร พิมลี  Automotive Engineering10
22 B6008017 นายปัณณ์ ขอคำ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
23 B6008178 นายนิวัฒน์ วงศรีเทพ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
24 B6008574 นางสาวจิตรลดา จำปา  Geological Engineering10
25 B6009694 นายพิทยา เจาะรอด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
26 B6011581 นางสาวสุดารัตน์ โสภา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
27 B6013202 นายเสฏฐพล ปินตาดวง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
28 B6013516 นางสาวกรรจนา นามสุวรรณ์  Geological Engineering10
29 B6013738 นายกมลเทพ อักษรนู  Agricultural and Food Engineering10
30 B6014421 นายประสพ นามวงษ์สา  ME10
31 B6015657 นายจิรวัฒน์ ตารัมย์  Geological Engineering10
32 B6015671 นายรัฐธรรมนูญ ปุริเส  Geological Engineering10
33 B6016081 นายรามัญ นันท์เมือง  ME10
34 B6018030 นายฐิติณัฏฐ์ คนธภักดี  Geological Engineering10
35 B6018085 นายเสฏฐวุฒิ อำนวยผล  Geological Engineering10
36 B6019396 นายณัฐพงศ์ แก้วประพันธ์  Geological Engineering10
37 B6020026 นางสาวขวัญจิรา โทแก้ว  Geological Engineering10
38 B6020514 นายวชิรวิทย์ ชัยสุวรรณ  Geological Engineering10
39 B6020897 นางสาวปิยาพัชร ดีตุ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
40 B6021016 นางสาวจุฑามาศ โชคปลอดเคราะห์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
41 B6021658 นายศักดิ์สิทธิ์ ดำแก้ว  Geological Engineering10
42 B6022334 นายภาณุพงศ์ พาริตา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
43 B6024918 นายวราทัศน์ มะณีสาร  Geological Engineering10
44 B6024949 นางสาวขวัญฤทัย มีชัย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
45 B6025021 นางสาวพวงเพชร พะพงษ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
46 B6026080 นายสิทธิกร ฤทธิเนียม  ME10
47 B6026417 นายเทพทัต นุบาล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
48 B6026530 นายธนพล แนวเพชร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
49 B6029265 นายกฤตพีร์ อำพันธ์  Geological Engineering10
50 B6104740 นางสาวธนพร จอนสูงเนิน  Geological Engineering10
51 B6104832 นางสาววรันธร จันตา  Agricultural and Food Engineering10
52 B6105570 นางสาวธนัชชา ฉายวิไล  Geological Engineering10
53 B6106560 นายพิทักษ์พล ฐานหมั่น  Geological Engineering10
54 B6111045 นางสาวพรไพลิน พาสา  Geological Engineering10
55 B6111120 นางสาวดวงฤทัย พิมพ์ทอง  Geological Engineering10
56 B6111588 นางสาวอารดิน แพงวิเศษ  Geological Engineering10
57 B6111625 นางสาวเจนจิรา โพธิจักร์  Agricultural and Food Engineering10
58 B6112073 นางสาวนฤมล มหาสนิทร์  Geological Engineering10
59 B6113384 นายภรัณยู ลีชนะวานิชพันธ์  Agricultural and Food Engineering10
60 B6113636 นางสาวสุพัตรา วงษ์ชำนาญ  Agricultural and Food Engineering60
61 B6113957 นายอัษฎาวุธ วันทอง  Agricultural and Food Engineering10
62 B6116880 นางสาวฮาริสต้า หวันสู  Geological Engineering10
63 B6117344 นายธนายุทธ อ่อนจรี  Agricultural and Food Engineering10
64 B6117788 นางสาวนฤมล อุประ  Geological Engineering10
65 B6130183 นางสาวสุรีพร ขุนพรหม  Geological Engineering10
66 B6131531 นายพงศ์พรรณ หยู  Agricultural and Food Engineering10
67 B6131715 นายพีระชัย ราชโสภา  Agricultural and Food Engineering10
68 B6132644 นายชนก โชติธรรม  Agricultural and Food Engineering10
69 B6133191 นายวโรดม รูปชัยภูมิ  Agricultural and Food Engineering10
70 B6200961 นายกุลภัทร ยานะ  Agricultural and Food Engineering10
71 B6201210 นายณัฐดนัย ปาลี  CE10
72 B6201906 นางสาววรรณวิสา ผลบุญ  Agricultural and Food Engineering10
73 B6202026 นายพิชัยยุทธ เนื่องขันตรี  Automotive Engineering10
74 B6202101 นางสาวปิยธิดา บุ้งทอง  Agricultural and Food Engineering10
75 B6208967 นายศรัณย์ แสงหัวช้าง  Agricultural and Food Engineering10
76 B6209582 นายธีรวุฒิ เข็มลา  Agricultural and Food Engineering10
77 B6209896 นางสาวนิชากร ดงใจ  Agricultural and Food Engineering10
78 B6209926 นางสาวนันทนา สร้อยเสน  Agricultural and Food Engineering10
79 B6213640 นายชิดชนก กุลวราธร  Automotive Engineering10
80 B6213701 นางสาวนลินทิพย์ ยลถวิล  Agricultural and Food Engineering10
81 B6214463 นายธีรพงศ์ เฉลยพจน์  Agricultural and Food Engineering10
82 B6214890 นางสาวศิระวีร์ มุกโชควัฒนา  Agricultural and Food Engineering10
83 B6214906 นางสาวนฤมล แสนนาวา  Agricultural and Food Engineering10
84 B6215491 นายธนวัฒน์ ศิริบุญวัฒนานนท์  Agricultural and Food Engineering10
85 B6215699 นายชัชนันท์ จั่วสันเทียะ  Agricultural and Food Engineering10
86 B6215712 นางสาววิไลวรรณ จันทะนาม  Agricultural and Food Engineering10
87 B6216054 นางสาวสุทธิดา โพทุมทา  Agricultural and Food Engineering10
88 B6216078 นายนัฐวุฒิ พรหมวิชัย  Agricultural and Food Engineering10
89 B6216481 นางสาวกนกพร สายสาธร  Agricultural and Food Engineering10
90 B6216634 นายเทียนชัย ธรรมบุตร  Agricultural and Food Engineering10
91 B6216740 นายธีรพงศ์ สุดตานา  Agricultural and Food Engineering10
92 B6217624 นายสุประดิษฐ์ ทองคำ  Agricultural and Food Engineering10
93 B6218249 นางสาวชลิตา ค่ากระโทก  Agricultural and Food Engineering60
94 B6218867 นายธีระศักดิ์ พระคุณเลิศ  Agricultural and Food Engineering10
95 B6219154 นางสาวสลิลทิพย์ สิงห์ทอง  Agricultural and Food Engineering10
96 B6219239 นางสาวกมลชนก คะมะโน  Agricultural and Food Engineering10
97 B6219475 นางสาวพิมพ์พจี สุขรี  Agricultural and Food Engineering10
98 B6219567 นายภณ บุญทน  Agricultural and Food Engineering10
99 B6219611 นางสาวภัทรา เศษแสนวงค์  Agricultural and Food Engineering10
100 B6220549 นางสาวพัทราวรรณ โคตะนันท์  Agricultural and Food Engineering10
101 B6220563 นางสาวรัตติกาล สุดยอด  Agricultural and Food Engineering10
102 B6221201 นางสาวปาริชาติ เจริญราษฎร์  Agricultural and Food Engineering10
103 B6222161 นางสาวรัตติกาญจน์ บุญตั้ง  Agricultural and Food Engineering10
104 B6222352 นายธีระพงษ์ แก้วหยาด  Agricultural and Food Engineering10
105 B6223434 นายกรณ์นวัช ศรีพุทธิรัตน์  CE10
106 B6223557 นางสาวสิรินทรา สายสามพราน  Agricultural and Food Engineering10
107 B6224714 นายวรวุฒิ อัครปรีดี  ME10
108 B6225148 นางสาวลักขณา พันตัน  Agricultural and Food Engineering10
109 B6225650 นายอภิสิทธิ์ จรรยาวัฒนชัย  Agricultural and Food Engineering10
110 B6225681 นายภาวิชญ์ อาภาทิพยานุกุล  Agricultural and Food Engineering10
111 B6226596 นายชัยมงคล ดงพงษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
112 B6226633 นางสาวรัชฎาภรณ์ จิตต์รักษ์  Agricultural and Food Engineering10
113 B6226787 นางสาวณัฐชยา บุญวงศ์  AERONAUTICAL ENGINEERING60
114 B6235833 นายสุรเชษฐ์ ไสชิต  Agricultural and Food Engineering10
115 B6236328 นายเสฏฐวุฒิ แสนกล้า  Agricultural and Food Engineering10
116 B6237950 นางสาววีรัชยานันท์ โพธิ์สองชั้น  Agricultural and Food Engineering10
117 B6237974 นายอารอชัด แท่นทอง  Agricultural and Food Engineering10
118 B6238506 นางสาวกัณฐิกา กองโพธิ์  Agricultural and Food Engineering10
119 B6238650 นายภานุวัฒน์ พริ้งเพราะ  Agricultural and Food Engineering10
120 B6238834 นายณัฐสมพนธ์ ปิยะชาติ  Agricultural and Food Engineering10
121 B6239145 นางสาวนนทพร เพชรสันทัด  Agricultural and Food Engineering10
122 B6239169 นายฉัตรชัย แก้ววัง  Agricultural and Food Engineering10
123 B6239459 นางสาวชนกนันท์ บัวหอม  Agricultural and Food Engineering10
124 B6308742 นายปวิช รอดเสถียร  EE10
125 B6335878 นายพีระวัฒน์ ปานชนะพงศ์  N/A60
126 B6336233 นางสาวชลิดา เทศสมบูรณ์  Agricultural and Food Engineering10
127 B6336943 นายโยธิน วรรณสุข  Agricultural and Food Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.