รายชื่อนศ.
รายวิชา538433 : SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6000981 นายวัฒนะ เลิศวิวัฒน์  Geological Engineering10
2 B6002725 นายอภิสิทธิ์ ดวงจันทร์หอม  Geological Engineering10
3 B6011628 นางสาวสมฤทัย ชัยวงษ์  Geological Engineering10
4 B6013608 นายกฤษฎิ์ ศรีโสภณ  Geological Engineering10
5 B6018023 นายพิธิวัต ศรีดารา  Geological Engineering10
6 B6018832 นายชานน ปิยะวงศ์  Geological Engineering10
7 B6024840 นายณรงค์ฤทธิ์ ดีโย  Geological Engineering10
8 B6103958 นายพันกร คงคูณ  Geological Engineering10
9 B6104979 นายอภิสิฐ จันทร์อ่ำ  Geological Engineering10
10 B6105327 นายอัครชัย เจ็ดสันเทียะ  Geological Engineering10
11 B6107154 นายเดชาวัต แถวอุทุม  Geological Engineering10
12 B6112493 นายโกเมน เมืองทอง  Geological Engineering10
13 B6114152 นางสาวลลิตา วีราชัย  Geological Engineering10
14 B6115241 นางสาวอาภัสรา สาคร  Geological Engineering10
15 B6117580 นายจอมศักดิ์ อิศรานุวัฒน์  Geological Engineering10
16 B6117665 นางสาวนันทภัค อุทัยพิศ  Geological Engineering10
17 B6117924 นางสาวสุรัสวดี ฮะสุน  Geological Engineering10
18 B6130923 นายสหัสวรรษ ชัยจิตต์  Geological Engineering10
19 B6131159 นายชุติมันต์ อินทรประพงศ์  Geological Engineering10
20 B6131777 นางสาวรัชนี โคตรชมภู  Geological Engineering10
21 B6135782 นางสาวจิราภรณ์ กองกาสี  Geological Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.