รายชื่อนศ.
รายวิชา538433 : SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5903870 นางสาวกานดา เกตุชรา  Geological Engineering10
2 B5907823 นางสาวศิริวรรณ ม่วงเกตุ  Geological Engineering10
3 B5911721 นายชยางกูร นันตา  Geological Engineering10
4 B5913039 นายสุทัศน์ รัตนะดี  Geological Engineering10
5 B5913886 นายณัฐพล เผ่าพันธุ์  Geological Engineering10
6 B5920990 นางสาวอัญชนา รังษีสม  Geological Engineering10
7 B5921898 นายจารุวัฒน์ จินากลึง  Geological Engineering10
8 B5923410 นางสาวสายสุณีย์ มณีวงษ์  Geological Engineering10
9 B6001353 นางสาวพัชรีพลอย คานทอง  Geological Engineering10
10 B6001674 นายอรรถชัย นวลศรี  Geological Engineering10
11 B6001773 นายจิตติพัฒน์ธิติ ไชยมาตย์  Geological Engineering10
12 B6002091 นางสาวกชามาศ ศรีวิเศษ  Geological Engineering10
13 B6003203 นางสาวพรชิตา วรินทรา  Geological Engineering10
14 B6003777 นางสาวตาณวี ผาสุข  Geological Engineering10
15 B6004057 นางสาวกนกกร รุมชะเนาว์  Geological Engineering10
16 B6006167 นางสาวเยาวลักษณ์ กันภัย  Geological Engineering10
17 B6006273 นางสาวหวันยิหวา บุบผามาตะนัง  Geological Engineering10
18 B6008239 นางสาวอาทิติยา ลิ้มวาทะรส  Geological Engineering10
19 B6008345 นางสาวสายธาร จักร์โนวัน  Geological Engineering10
20 B6008574 นางสาวจิตรลดา จำปา  Geological Engineering10
21 B6009212 นางสาวโศรยา ขุนเดช  Geological Engineering10
22 B6010690 นางสาวนันท์นภัส อุดมโภชน์  Geological Engineering10
23 B6010904 นางสาวพรนภา แสงสวาท  Geological Engineering10
24 B6011758 นางสาวพิชญาภา สัจจะเขต  Geological Engineering10
25 B6013561 นายปรมินทร์ ทองรัตน์  Geological Engineering10
26 B6015169 นายพิชัย ศรีทา  Geological Engineering10
27 B6015428 นายก้องกิดากร พุทโธ  Geological Engineering10
28 B6015657 นายจิรวัฒน์ ตารัมย์  Geological Engineering10
29 B6018030 นายฐิติณัฏฐ์ คนธภักดี  Geological Engineering10
30 B6018085 นายเสฏฐวุฒิ อำนวยผล  Geological Engineering10
31 B6018160 นายณัฐวุฒิ มุมสาลี  Geological Engineering10
32 B6019297 นายอานนท์ วีระพงษ์  Geological Engineering10
33 B6019396 นายณัฐพงศ์ แก้วประพันธ์  Geological Engineering10
34 B6020026 นางสาวขวัญจิรา โทแก้ว  Geological Engineering10
35 B6020200 นายยุทธพิชัย ม่วงปาน  Geological Engineering10
36 B6021344 นายถนอมศักดิ์ บุญสาร  Geological Engineering10
37 B6021658 นายศักดิ์สิทธิ์ ดำแก้ว  Geological Engineering10
38 B6026660 นางสาวกฤษณี ลีหล้าน้อย  Geological Engineering10
39 B6135812 นายปัญกร แก้วเกาะสะบ้า  Geological Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.