รายชื่อนศ.
รายวิชา538324 : MINERAL PROCESSING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5913039 นายสุทัศน์ รัตนะดี  Geological Engineering10
2 B6002091 นางสาวกชามาศ ศรีวิเศษ  Geological Engineering10
3 B6020200 นายยุทธพิชัย ม่วงปาน  Geological Engineering10
4 B6103958 นายพันกร คงคูณ  Geological Engineering10
5 B6104337 นางสาวนพวรรณ์ คุณพระวงศ์  Geological Engineering10
6 B6104740 นางสาวธนพร จอนสูงเนิน  Geological Engineering10
7 B6104979 นายอภิสิฐ จันทร์อ่ำ  Geological Engineering10
8 B6105327 นายอัครชัย เจ็ดสันเทียะ  Geological Engineering10
9 B6105570 นางสาวธนัชชา ฉายวิไล  Geological Engineering10
10 B6106065 นางสาวอนุสรา ชื่นบาล  Geological Engineering10
11 B6106560 นายพิทักษ์พล ฐานหมั่น  Geological Engineering10
12 B6106898 นายวรวรรธน์ ตามไธสง  Geological Engineering10
13 B6106911 นางสาวศศิธร ติดตารัมย์  Geological Engineering10
14 B6107147 นางสาวสุกัญญา ถึงนอก  Geological Engineering10
15 B6107154 นายเดชาวัต แถวอุทุม  Geological Engineering10
16 B6108113 นางสาวสิรินภา นากอก  Geological Engineering10
17 B6108373 นายนิพันธ์ นิธโยธาน  Geological Engineering10
18 B6109462 นางสาวกัญญาณัฐ ประกอบผล  Geological Engineering10
19 B6109516 นายจักษุพัฒน์ ประทุม  Geological Engineering10
20 B6110000 นางสาวหนึ่งฤทัย เป้าจันทึก  Geological Engineering10
21 B6110277 นายปฏิภาณ ฝาสันเทียะ  Geological Engineering10
22 B6110406 นายมงคล พรพิรุณโรจน์  Geological Engineering10
23 B6110611 นางสาวเอมวิกา พลจันทึก  Geological Engineering10
24 B6110819 นายฐิติ พัชรอาภากุล  Geological Engineering10
25 B6111045 นางสาวพรไพลิน พาสา  Geological Engineering10
26 B6111120 นางสาวดวงฤทัย พิมพ์ทอง  Geological Engineering10
27 B6111410 นางสาวกมลชนก เพ็งชัยภูมิ  Geological Engineering10
28 B6111588 นางสาวอารดิน แพงวิเศษ  Geological Engineering10
29 B6111953 นายวงศธร มงแก้ว  Geological Engineering10
30 B6112073 นางสาวนฤมล มหาสนิทร์  Geological Engineering10
31 B6112332 นายรัชพล มิ่งขวัญ  Geological Engineering10
32 B6112493 นายโกเมน เมืองทอง  Geological Engineering10
33 B6112714 นายพีระ ยุพโคตร  Geological Engineering10
34 B6112721 นายธีรพัฒน์ เยาวนารถ  Geological Engineering10
35 B6113537 นางสาวศศิวิมล วงค์สายใจ  Geological Engineering10
36 B6114152 นางสาวลลิตา วีราชัย  Geological Engineering10
37 B6114428 นายพีระชัย ศรีพุฒ  Geological Engineering10
38 B6115128 นายพงศกร สอดจันทร์  Geological Engineering10
39 B6115241 นางสาวอาภัสรา สาคร  Geological Engineering10
40 B6116880 นางสาวฮาริสต้า หวันสู  Geological Engineering10
41 B6117245 นางสาวฐาปณี อนุญาโต  Geological Engineering10
42 B6117580 นายจอมศักดิ์ อิศรานุวัฒน์  Geological Engineering10
43 B6117665 นางสาวนันทภัค อุทัยพิศ  Geological Engineering10
44 B6117788 นางสาวนฤมล อุประ  Geological Engineering10
45 B6117924 นางสาวสุรัสวดี ฮะสุน  Geological Engineering10
46 B6130183 นางสาวสุรีพร ขุนพรหม  Geological Engineering10
47 B6130190 นางสาวเกวลี สมัครณรงค์  Geological Engineering10
48 B6130794 นางสาวธนวรรณ ชาติชนะ  Geological Engineering10
49 B6130923 นายสหัสวรรษ ชัยจิตต์  Geological Engineering10
50 B6131159 นายชุติมันต์ อินทรประพงศ์  Geological Engineering10
51 B6131371 นางสาวสมิตา จักรศรี  Geological Engineering10
52 B6131777 นางสาวรัชนี โคตรชมภู  Geological Engineering10
53 B6132408 นางสาวศศิธร แก้วยอด  Geological Engineering10
54 B6132422 นางสาวโยษิตา ภากิจณเวกรณ์  Geological Engineering10
55 B6132705 นางสาวเขมสรณ์ เถื่อนสุริยะ  Geological Engineering10
56 B6135782 นางสาวจิราภรณ์ กองกาสี  Geological Engineering10
57 B6135812 นายปัญกร แก้วเกาะสะบ้า  Geological Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.