รายชื่อนศ.
รายวิชา303436 : GOATS AND SHEEP PRODUCTION
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6071004 นายอภิพัฒน์ อวยสวัสดิ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)40
2 B6073312 นายศรีสยาม หมายเหนี่ยวกลาง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)40
3 B6120597 นางสาวธัญญลักษณ์ เขียวขัน  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
4 B6120627 นางสาววันวิสาข์ งอนกระโทก  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
5 B6120719 นางสาวปฏิตตา จุไรวรรณสุทธิ  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
6 B6120870 นางสาวกรกนก ทัพโยธา  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
7 B6121310 นางสาวแก้วตา เลิศธัญญลักษณ์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
8 B6121396 นางสาวพัชยา สมนาม  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
9 B6121549 นางสาวปนัดดา อาษานอก  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
10 B6137298 นางสาววริศรา ไทยน้อย  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
11 B6050405 นางสาวศิริลักษณ์ โกนกระโทก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 40
12 B6051433 นายรัฐภัทร์ เหมิกจันทึก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 40
13 B6051839 นางสาวศิริประภา โพธิ์หนองคูณ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 40
14 B6051976 นางสาวสุริศา พุทธคุณ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 40
15 B6052188 นายวิทวัส น้อยนันตะ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 40
16 B6137977 นายธนายุทธ มนงูเหลือม  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
17 B5714407 นายสุวิชาน ปราณวิจิตรกุล  CE10
18 B5909414 นางสาวเพ็ญพิชชา เนตรทิพย์  CME40
19 B5913213 นางสาวสุนิสา นาโรรัมย์  Agricultural and Food Engineering10
20 B5913923 นางสาวจิราภรณ์ วิเศษสังข์  Agricultural and Food Engineering10
21 B5914029 นายรุ่งโรจน์ ทองใย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
22 B5921102 นางสาวชุติมา จันทพันธ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
23 B5921188 นายอภิชิต กอมสิน  Agricultural and Food Engineering60
24 B6000974 นายวสันต์ วันยศ  Environmental Engineering40
25 B6001988 นางสาวธนวรรณ สุทธิวารี  Transportation And Logistics Engineering10
26 B6002107 นางสาวยุพิน แป้นแก้ว  Metallurgical Engineering10
27 B6002954 นายยศพัฒน์ พวงมาลี  Automotive Engineering40
28 B6002978 นางสาวชมพูนุช อัครมะหะเวทน์  Transportation And Logistics Engineering10
29 B6003067 นางสาวทัศนีย์ สีนาค  Transportation And Logistics Engineering10
30 B6003906 นายธนพล เสาวภาคย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering40
31 B6006570 นางสาวพรรณกาญจน์ กลางประพันธ์  Metallurgical Engineering40
32 B6006686 นางสาวอภิชญา ใบหนองฮี  Metallurgical Engineering40
33 B6006723 นางสาวเสาวลักษณ์ ชนะพจน์  Transportation And Logistics Engineering10
34 B6009533 นางสาวกัญญาณัฐ โฉมสุภาพ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering40
35 B6010508 นายธนาวุฒิ ทองแก้ว  EE40
36 B6012212 นายณัฐชา อรรคสูรย์  Transportation And Logistics Engineering10
37 B6012762 นางสาวกมลวรรณ เพียรดี  TCE40
38 B6015190 นางสาวนิพาดา หาญนอก  Metallurgical Engineering10
39 B6015534 นางสาวสุธิตา คำบอนพิทักษ์  Transportation And Logistics Engineering10
40 B6017309 นายกรวิชญ์ มูลขุนทศ  Environmental Engineering40
41 B6017989 นายณัษฐพงษ์ ภัทรธนะวัฒน์  Transportation And Logistics Engineering10
42 B6018788 นางสาวฐิติวรดา บัวภา  Transportation And Logistics Engineering10
43 B6018900 นางสาววรัญญา นิลรัตน์  Metallurgical Engineering10
44 B6020408 นายณัฐวัฒน์ รัตนโชติเรืองสุข  Manufacturing Automation and Robotics Engineering40
45 B6021764 นายภูมิพัฒน์ ศิริพลบุญ  CE40
46 B6024413 นายเวทย์วิวัฒน์ ชื่อดำรงรักษ์  Transportation And Logistics Engineering10
47 B6100230 นายพชรพล ณ ตะกั่วทุ่ง  Mechatronics Engineering10
48 B6101558 นายปภากรณ์ ปานประภากร  Mechatronics Engineering10
49 B6102036 นายธนากร ขอนแก่น  Mechatronics Engineering10
50 B6102104 นายธนัช จันทร์บุญ  Mechatronics Engineering10
51 B6102449 นางสาวรัชนีกร เจริญรัมย์  Mechatronics Engineering10
52 B6106515 นายธนพล แซ่ลิ้ม  Metallurgical Engineering10
53 B6107420 นายณรงค์ฤทธิ์ ทองเสม  TCE10
54 B6110437 นายศักดิ์ดา พรมโนนศรี  Metallurgical Engineering10
55 B6113711 นางสาวจินตนา วนารัตน์  CERAMIC ENGINEERING10
56 B6113810 นางสาวกัลยรัตน์ วรลักษ์  Metallurgical Engineering10
57 B6118655 นายศราวุฒิ ภาศรี  CERAMIC ENGINEERING10
58 B6135690 นายรัฐพล พันธุ์เพ็ชร  Mechatronics Engineering10
59 B6203467 นายชนกานต์ พิมพ์สวย  Mechatronics Engineering10
60 B6203498 นายภูมิ คำเชียงแสน  Mechatronics Engineering10
61 B6203641 นายมงคล พิลาภ  Mechatronics Engineering10
62 B6203702 นายสหัสศวรรษ ศรัทธาคลัง  Mechatronics Engineering10
63 B6203757 นายเกียรติศักดิ์ ก้อมอ่อน  Mechatronics Engineering10
64 B6203764 นายกฤษฎา น้อยผา  Mechatronics Engineering10
65 B6203801 นายจักรกรี พันธุระ  Mechatronics Engineering10
66 B6203931 นายบรรพต ภูมิโคกรักษ์  PRECISION ENGINEERING10
67 B6209148 นางสาวจิรพรรณ มนตรีโพธิ์  CE10
68 B6211547 นางสาวฤทัยวรรณ มณีมนต์  Mechatronics Engineering10
69 B6211561 นายธนาคาร ชาลีวรรณ  Mechatronics Engineering10
70 B6211608 นางสาวขวัญเรือน ถ่อนสันเทียะ  Mechatronics Engineering10
71 B6211646 นายทศพร พันธ์ศรี  Mechatronics Engineering10
72 B6211684 นางสาวอทิตยา ดำริห์สระน้อย  Mechatronics Engineering10
73 B6211790 นายกฤตินนท์ บุนนท์  Mechatronics Engineering10
74 B6211820 นางสาวศิรินภา กัณหา  Mechatronics Engineering10
75 B6211837 นายกิตติบดินทร์ เคยชัยภูมิ  Mechatronics Engineering10
76 B6211844 นายคณุตม์ การุญ  Mechatronics Engineering10
77 B6211882 นายอนุสรณ์ ทองเป็นไชย  Mechatronics Engineering10
78 B6211899 นายนูรคอยรี เจะเตะ  Mechatronics Engineering10
79 B6211974 นายสุธาวี ภู่สุวรรณ์  Mechatronics Engineering10
80 B6212162 นางสาวสรัลชนา นพพลกรัง  Mechatronics Engineering10
81 B6212292 นางสาวกัญจนพร พวงทอง  Mechatronics Engineering10
82 B6212483 นายวิสิฐศักดิ์ แคนสา  Mechatronics Engineering10
83 B6212506 นางสาวจิรัชญา ปัญญาทิพย์  Mechatronics Engineering10
84 B6216764 นางสาวกานต์รวี ซอจะโปะ  CE10
85 B6217532 นายชยางกูร เท้าไม้สน  PRECISION ENGINEERING10
86 B6217914 นางสาววรรณภรณ์ ยอดมาลี  CERAMIC ENGINEERING10
87 B6221591 นางสาวจุฑาพร พุ่มหลิ่ง  PE10
88 B6223489 นายอัษฎาวุฒิ ทนุวรรณ  CERAMIC ENGINEERING10
89 B6224301 นางสาวปาณัสกาญจน์ ภูดินดง  CERAMIC ENGINEERING10
90 B6225568 นายอภิเกียรติ หงษ์เวียงจันทร์  CE10
91 B6229467 นางสาวสุธินันท์ สืบพันธุ์  Mechatronics Engineering10
92 B6230401 นายธีรวุฒิ สังข์ทอง  CE10
93 B6233686 นางสาวปิยจิต อะนำกุล  Mechatronics Engineering10
94 B6233754 นายนัสรี ดือราแม  Mechatronics Engineering10
95 B6233808 นางสาวพัชรินทร์ แฝงทรัพย์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
96 B6233839 นางสาวกมลชนก ขอถือกลาง  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
97 B6235352 นายภูวดลบดินทร์ ธาตุดี  Mechatronics Engineering10
98 B6235413 นายนิพัทธ์ ปักฉิมพลี  Mechatronics Engineering10
99 B6235420 นางสาวกัณฑริการ์ ศรีบัวแก้ว  Mechatronics Engineering10
100 B6235499 นายปรัตถกร บุญถึง  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
101 B6238506 นางสาวกัณฐิกา กองโพธิ์  Agricultural and Food Engineering10
102 B6238995 นายกันตภณ ช่างยันต์  PRECISION ENGINEERING10
103 B6239121 นายเจตนิพิฐ สุตโรจประจักษ์  PRECISION ENGINEERING10
104 B6304003 นางสาวเกวลิน เทือกเทียน  Metallurgical Engineering10
105 B6305147 นางสาวนันท์นภัส มนุษย์ชาติ  CPE10
106 B6305178 นางสาวปิยดา กลัดหงิม  N/A60
107 B6306083 นางสาวกรพิน เขตคำ  CPE10
108 B6306328 นางสาวศิรินาถ อันตรี  CERAMIC ENGINEERING10
109 B6306656 นางสาวกมลลักษณ์ น้อยมณี  CERAMIC ENGINEERING10
110 B6308582 นายสหรัฐ วัฒนศึกษา  Metallurgical Engineering10
111 B6309039 นายสุวรรณภูมิ ยาบัว  N/A60
112 B6321161 นายจิรวัฒน์ ดาบสันเทียะ  N/A60
113 B6326487 นางสาวภาริตรา เบ้าคำภา  CERAMIC ENGINEERING10
114 B6326692 นางสาววาสนา บัวกอง  N/A60
115 B6336592 นางสาวน้ำเพชร วิปสูงเนิน  PRECISION ENGINEERING60
116 B6337179 นางสาวปรารถนา เว้นบาป  PRECISION ENGINEERING10
 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
117 B6129835 นางสาวกนกพร ศรีสมรูป  B.N.S.60
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
118 B6062132 นางสาวจิราวรรณ ผลรุ่ง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
119 B6062729 นางสาวศุภลักษณ์ หวังล้อมกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
120 B6063801 นางสาวพัชรี คำหมาย  ENVIRONMENTAL HEALTH40
121 B6065669 นางสาวซัยนับ เจ๊ะอุบง  ENVIRONMENTAL HEALTH40
122 B6208394 นางสาวปาริชาติ เหล่าสักสาม  ENVIRONMENTAL HEALTH60
123 B6232719 นางสาวพรนิภา ดำรงชาติ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
124 B6232856 นายอุเทน ภาคสันเทียะ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.