รายชื่อนศ.
รายวิชา323344 : CATTLE PRODUCTION
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B6124670 นางสาวกัญญารัตน์ ยางงาม  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
2 B6124687 นายวรศาสตร์ บัวตะคุ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
3 B6124694 นายศรัณย์ธร คำมุก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
4 B6124755 นายทชาเดช ฑูรย์นุชิต  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
5 B6124786 นายภานุวัฒน์ ภิญโญยาง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
6 B6124793 นายเกื้อกูล จตุรภัทรากร  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
7 B6124830 นางสาวศศิวิมล บรรเทา  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
8 B6124847 นางสาวสิริกร สกุลฮูฮา  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
9 B6124878 นางสาวกัญญาภัค ประมวญรัฐการ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
10 B6124908 นางสาววรรณวิษา ศรีภิรมย์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
11 B6124977 นายธิพลณศิจา อบรมเชยศุกุล  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
12 B6124984 นางสาวอนันชินา สีสกุลวงศ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
13 B6124991 นางสาวสุชัญญา สินสระน้อย  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
14 B6125028 นางสาวอัจฉราภรณ์ แก้วกลาง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
15 B6125035 นางสาวสุพพัตรา สอลอ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
16 B6125073 นายภูเขา ลีอนันต์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
17 B6125103 นายธีรเกียรติ ศรีคันธะมา  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
18 B6125127 นางสาวกมลรัตน์ เจิงรัมย์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
19 B6125226 นางสาวรุ่งฟ้า เกนทะโกฏ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
20 B6125257 นายกิตติธัช ชัยจำ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
21 B6125271 นางสาวพรนิภา จำปาทิพย์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
22 B6125295 นางสาวนพายุ ปิดตังละพา  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
23 B6125325 นายชลัมพล บุรานอก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
24 B6125332 นายภานุพงศ์ เขียนพลกรัง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
25 B6125417 นายปิยนัฐ วิเศษชาติ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
26 B6126070 นางสาววิภาวี ลุนอุบล  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
27 B6133658 นางสาววาสนา ออมอด  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
28 B6137342 นางสาวกนกวรรณ แบงกระโทก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
29 B6137359 นางสาวนริศราภรณ์ เศษสุวรรณ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
30 B6137830 นางสาวรุจิรา พานทอง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.