รายชื่อนศ.
รายวิชา323352 : EXPERIMENTAL STATISTICS FOR ANIMAL SCIENCE
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B5953417 นางสาวจิราวรรณ พิพิธพัฒนากุล  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
2 B6050733 นางสาวณัฐวดี นามแสง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
3 B6052782 นางสาวพรพิลาส เสนานอก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
4 B6124663 นางสาววิภานันท์ แนบสันเทียะ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
5 B6124687 นายวรศาสตร์ บัวตะคุ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
6 B6124694 นายศรัณย์ธร คำมุก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
7 B6124731 นายอัครพงษ์ เกตุธานี  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
8 B6124755 นายทชาเดช ฑูรย์นุชิต  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
9 B6124793 นายเกื้อกูล จตุรภัทรากร  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
10 B6124823 นางสาวณัฐินี ป้องกัน  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
11 B6124946 นายณัฐนันท์ บีกขุนทด  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
12 B6124977 นายธิพลณศิจา อบรมเชยศุกุล  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
13 B6124991 นางสาวสุชัญญา สินสระน้อย  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
14 B6125004 นายนัทธ์ชนัน จ้อยศักดา  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
15 B6125011 นายภัทรนันท์ มาชุมเเสง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
16 B6125066 นางสาวภัทรภา เข็มสันเทียะ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
17 B6125127 นางสาวกมลรัตน์ เจิงรัมย์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
18 B6125134 นายรณชัช ม่วงศรีพิทักษ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
19 B6125165 นางสาวกาญจนา มั่งคั่ง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 60
20 B6125172 นางสาวจันทร์เพ็ญ หะขุนทด  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
21 B6125189 นายภัทราวุธ น้อยทวี  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
22 B6125202 นางสาวอภิชญา ดอกกระทุ่ม  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
23 B6125295 นางสาวนพายุ ปิดตังละพา  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
24 B6125301 นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ มนัสศิลา  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
25 B6125318 นางสาวปุณฑริกา เงางาม  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
26 B6125325 นายชลัมพล บุรานอก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
27 B6133542 นางสาวอัณณ์ศยา บางจั่น  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
28 B6133566 นางสาวนฤมล ทองฤทธิ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
29 B6133573 นางสาวสุขใจ พึ่งอินทร์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
30 B6133665 นางสาวสุวลักษณ์ พยุงวงษ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
31 B6137342 นางสาวกนกวรรณ แบงกระโทก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
32 B6137359 นางสาวนริศราภรณ์ เศษสุวรรณ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
33 B6137823 นางสาวดลฤดี หวังรวมกลาง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
34 B6137830 นางสาวรุจิรา พานทอง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
35 B6137847 นางสาวพรมณี อินทมาส  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
36 B6137854 นางสาวไอลดา รานอก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
37 B6137861 นางสาวดวงพร เขื่อนโพธิ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
38 B6137885 นางสาวสุมีนตรา ท่าไว  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
39 B6137953 นางสาวปภัสสร สุขสอาด  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
40 B6138004 นายชญานนท์ ป้องขันธิ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.