รายชื่อนศ.
รายวิชา323352 : EXPERIMENTAL STATISTICS FOR ANIMAL SCIENCE
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B6124670 นางสาวกัญญารัตน์ ยางงาม  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
2 B6124748 นางสาวจิราพร สังข์จะโปะ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
3 B6124779 นายจตุพล หมั่นงาน  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
4 B6124786 นายภานุวัฒน์ ภิญโญยาง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
5 B6124830 นางสาวศศิวิมล บรรเทา  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
6 B6124847 นางสาวสิริกร สกุลฮูฮา  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
7 B6124854 นายก้องเกียรติ ปติเก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
8 B6124878 นางสาวกัญญาภัค ประมวญรัฐการ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
9 B6124892 นางสาวสันต์ฤทัย บุรกรณ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
10 B6124908 นางสาววรรณวิษา ศรีภิรมย์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
11 B6124915 นายศักดิ์ครินทร์ นกพรม  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
12 B6124953 นายวิรพล ประธงศิลป์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
13 B6124984 นางสาวอนันชินา สีสกุลวงศ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
14 B6125028 นางสาวอัจฉราภรณ์ แก้วกลาง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
15 B6125035 นางสาวสุพพัตรา สอลอ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
16 B6125073 นายภูเขา ลีอนันต์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
17 B6125103 นายธีรเกียรติ ศรีคันธะมา  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
18 B6125196 นางสาวกรวรรณ มีโชคชัย  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
19 B6125226 นางสาวรุ่งฟ้า เกนทะโกฏ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
20 B6125257 นายกิตติธัช ชัยจำ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
21 B6125271 นางสาวพรนิภา จำปาทิพย์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
22 B6125332 นายภานุพงศ์ เขียนพลกรัง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
23 B6125356 นายณัฐดนัย ไพเราะ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
24 B6125400 นางสาวยุพารัตน์ แสนสุวรรณ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
25 B6125417 นายปิยนัฐ วิเศษชาติ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
26 B6133610 นางสาวจิราวดี แก้วดา  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
27 B6133658 นางสาววาสนา ออมอด  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
28 B6137656 นายไดจิโร ทานากะ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
29 B6137960 นางสาวปิ่นแก้ว เจริญใจ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.