รายชื่อนศ.
รายวิชา527309 : CONTROL SYSTEMS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6008635 นายชัยวัฒน์ กาญจนพิมาย  TCE10
2 B6008888 นางสาวขนิษฐา จ่าโนนสูง  TCE10
3 B6050573 นางสาวปานชีวา กิ้วภาวัน  TCE10
4 B6103088 นางสาวปาริฉัตร กาวิล  TCE10
5 B6104511 นายภาคภูมิ โคตา  TCE10
6 B6107864 นางสาวภัชริตา ธงกระโทก  TCE10
7 B6109059 นายศิริภัทร บุญมาก  TCE10
8 B6109974 นางสาววธัญญาพร เปล่งนอก  TCE10
9 B6111977 นางสาวสิรามล มณีกานนท์  TCE10
10 B6113148 นางสาวณัฐณิชา รุ่งกลาง  TCE10
11 B6113643 นายพชรภูมิ วงษ์ตรี  TCE10
12 B6114053 นางสาวจิราพร วิบูลย์  TCE10
13 B6114497 นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีลาพัฒน์  TCE10
14 B6114763 นางสาวณภัทร ศุภสินบวรรัช  TCE10
15 B6115135 นางสาวธัญชนก สอนจันทึก  TCE10
16 B6115920 นายกฤษณพงษ์ สุนทรรัตน์  TCE10
17 B6117429 นางสาวอังคณา อาบทอง  TCE10
18 B6117740 นางสาวเมขลา อุปโคตร  TCE10
19 B6118327 นายณัฐดนัย แดงน้อย  TCE10
20 B6130985 นางสาวศิวาณีย์ พลีรัมย์  TCE10
21 B6136901 นายปฏิภาณ สิงห์โนนตาด  TCE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.