รายชื่อนศ.
รายวิชา529292 : ELECTRICAL ENGINEERING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5700479 นายปฏิภาณ เหวชัยภูมิ  ChemE10
2 B5709595 นางสาวเวณิกา สอาดเจริญ  PE10
3 B5901272 นางสาวพิชชาภา ประเสริฐกุล  Agricultural and Food Engineering10
4 B5909933 นายบุญญเกียรติ ชาวนา  PE10
5 B5918003 นางสาวนีรชา กิ่งแก้ว  CME10
6 B5927746 นางสาวอฐิตญา ฐิตวาณิชย์  Agricultural and Food Engineering10
7 B6001926 นางสาวปัทมาภรณ์ วารี  CERAMIC ENGINEERING10
8 B6006860 นางสาวภัทราภรณ์ พลจรัส  CERAMIC ENGINEERING10
9 B6010584 นางสาวนิตยา เขียวมนต์  Metallurgical Engineering10
10 B6014469 นางสาวเกวลิน เมตตา  CERAMIC ENGINEERING10
11 B6019075 นางสาวน้ำทิพย์ ลาวะลี  CERAMIC ENGINEERING10
12 B6028992 นางสาวพรธิดา พันเนียม  Metallurgical Engineering10
13 B6029265 นายกฤตพีร์ อำพันธ์  Geological Engineering10
14 B6103248 นางสาววิรงรอง เก่งกระโทก  Agricultural and Food Engineering10
15 B6104238 นางสาวชไมพร คำภู  CERAMIC ENGINEERING10
16 B6104627 นายศราณุวัตร งิ้วไธสง  Metallurgical Engineering10
17 B6105471 นายวงศพัทธ์ โจมพรม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
18 B6106126 นางสาวธนัชชา ชูช่วย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
19 B6107109 นางสาวหรรษลักษณ์ ถาศักดิ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
20 B6107611 นายคิริน ทิมัน  CERAMIC ENGINEERING10
21 B6107659 นางสาวศศิกานต์ ทีนะกุล  Agricultural and Food Engineering10
22 B6107666 นายชัชพงศ์ ที่รัก  CERAMIC ENGINEERING10
23 B6108823 นายธนาวุฒิ บุญเขื่อง  PE10
24 B6110468 นางสาวณัฏฐณิชา พรมมาพันธ์  PE10
25 B6111007 นางสาวกัลย์สุดา พัศโน  PE10
26 B6111250 นางสาวสุวิมล พุทธก้อม  CERAMIC ENGINEERING10
27 B6113858 นายชัยณรงค์ วังกุ่ม  Agricultural and Food Engineering10
28 B6114466 นายณัฐภูมิ ศรีเมืองกลาง  Metallurgical Engineering10
29 B6114787 นายฐิติศักดิ์ เศษรักษา  Agricultural and Food Engineering10
30 B6117672 นายยุทธการ อุทัยแพน  Agricultural and Food Engineering10
31 B6117993 นางสาวธนภรณ์ คำพันธ์  CERAMIC ENGINEERING10
32 B6131722 นางสาวนริสสรา อุลหัสสา  CERAMIC ENGINEERING10
33 B6132101 นายอนุสาร ทองสุข  CERAMIC ENGINEERING10
34 B6132330 นางสาวณิชกานต์ กว้างจิตต์อารีย์  CERAMIC ENGINEERING10
35 B6132354 นายภัทรพล โสภาวัฒน์  CERAMIC ENGINEERING10
36 B6132415 นายอภิสิทธิ์ สุภาพ  CERAMIC ENGINEERING10
37 B6132644 นายชนก โชติธรรม  Agricultural and Food Engineering10
38 B6133191 นายวโรดม รูปชัยภูมิ  Agricultural and Food Engineering10
39 B6200954 นายกำชัย ตากิ่มนอก  Mechatronics Engineering10
40 B6202200 นางสาวธัญชนก คำสา  PE10
41 B6202224 นางสาวเยาวลักษณ์ กลิ่นศรีสุข  PE10
42 B6202798 นางสาวอุบลวรรณ มาขุมเหล็ก  PE10
43 B6203405 Mr.NICHOLAS DRAGON  CERAMIC ENGINEERING10
44 B6209193 นายภัทรดล แสงกุล  PE10
45 B6209285 นายธรนินทร์ นางสิงอ้อ  CERAMIC ENGINEERING10
46 B6209889 นางสาวมัลลิกา สีคาม  PE10
47 B6210021 นางสาวณัฏฐณิชา บุญภา  PE10
48 B6210038 นางสาวปริยกร ค้ำชู  PE10
49 B6213350 นางสาวรวินท์นิภา โสดสงค์  CERAMIC ENGINEERING10
50 B6213817 นางสาววัลลภา ถิระศิลป์  CERAMIC ENGINEERING10
51 B6213909 นางสาวกชกร บุญกลาง  CERAMIC ENGINEERING10
52 B6214180 นายเดชาธร เกล้าจะโป๊ะ  CERAMIC ENGINEERING10
53 B6214746 นายพงศธร บุญเอก  Metallurgical Engineering10
54 B6214951 นางสาวณภัทร สามัคคี  PE10
55 B6215408 นายวรชัย เตโช  PE10
56 B6215507 นางสาวพิมพ์ทอง ภูชมศรี  CERAMIC ENGINEERING10
57 B6215682 นางสาวชลดา หงษา  CERAMIC ENGINEERING10
58 B6215903 นางสาวพิมพิศา ตามตะคุ  PE10
59 B6216276 นางสาวมัลลิการ์ พรหมสิทธิ์  PE10
60 B6216658 นางสาวณัฐชา สมบูรณ์พงศ์  PE10
61 B6216931 นางสาวสุวิชญา นามบุรี  CERAMIC ENGINEERING10
62 B6217013 นางสาวอารีรัตน์ ฉัตรสระน้อย  CERAMIC ENGINEERING10
63 B6217273 นางสาวสิริมา สิตวงษ์  CERAMIC ENGINEERING10
64 B6217501 นางสาวฐิติมา คำบุศย์  PE10
65 B6217853 นางสาวณัฐลิณี เสสัจจา  CERAMIC ENGINEERING10
66 B6217914 นางสาววรรณภรณ์ ยอดมาลี  CERAMIC ENGINEERING10
67 B6218027 นายรังสิมันต์ อ่อนขาว  CERAMIC ENGINEERING10
68 B6218546 นายคมกริช ห่อไธสง  CERAMIC ENGINEERING10
69 B6218638 นายพิพัฒน์ ยิ้มประเสริฐ  CERAMIC ENGINEERING10
70 B6218676 นางสาวอัจฉราพรรณ วงษ์ขันธ์  PE10
71 B6218768 นายปริญญา ลำเทียน  PE10
72 B6219307 นางสาวสาวิตรี ช่างหล่อ  CERAMIC ENGINEERING10
73 B6219338 นายศุภชัย สิลลา  CERAMIC ENGINEERING10
74 B6219437 นายชลธาร แววนำ  PE10
75 B6219734 นางสาวชลธิชา นามบุตร  PE60
76 B6219741 นางสาวสุกัญญา ประจันทัน  CERAMIC ENGINEERING10
77 B6219857 นางสาวอารียา พรมคำบุตร  CERAMIC ENGINEERING10
78 B6220082 นายชัยสิทธิ์ ตงเท่ง  PE10
79 B6220099 นางสาวปีใหม่ พงษ์รอด  CERAMIC ENGINEERING10
80 B6220457 นายจักรภัทร ฉิมแย้ม  CERAMIC ENGINEERING10
81 B6220846 นางสาวภรภัทร นรลักษณ์  PE10
82 B6220990 นางสาวทิพย์รัตน์ ชานนท์เมือง  CERAMIC ENGINEERING10
83 B6221447 นางสาวปาณิสรา เป็นซอ  PE10
84 B6222468 นางสาวณัฐณิชา หนูอ่อน  PE10
85 B6222710 นายธนาทร นาราษฎร์  CERAMIC ENGINEERING10
86 B6222734 นางสาวเนตรนภา ช่วยสงคราม  PE10
87 B6222758 นางสาวนภวรรณ สายมี  PE10
88 B6222772 นางสาวสุพิชชา เดชบุรีรัมย์  PE10
89 B6222949 นายณิธิกร งวดชัย  PE10
90 B6223588 นางสาวบุษยา โคตรพรม  PE10
91 B6224035 นายศรายุธ ตาลอ่อน  CERAMIC ENGINEERING10
92 B6224301 นางสาวปาณัสกาญจน์ ภูดินดง  CERAMIC ENGINEERING10
93 B6224387 นางสาวศศิธร ดาวสี  PE10
94 B6225384 นายฤทธิวิสิษฐ์ ฤทธิ์ไธสง  PE10
95 B6225513 นางสาวศรัญญา เกาะม่วงหมู่  CERAMIC ENGINEERING10
96 B6225674 นางสาวนุสรา ขำเขว้า  PE10
97 B6225995 นายณัฐดนัย จำปา  PE10
98 B6226053 นางสาวนริสรา ฤทธิ์ไธสง  CERAMIC ENGINEERING10
99 B6226800 นางสาวปริยาภัทร เมืองโคตร  PE10
100 B6226886 นางสาวนลินี สีสา  PE10
101 B6227135 นางสาวสุปรียา รอสูงเนิน  PE10
102 B6227142 นายจักรกฤษ เฉื่อยไธสง  PE10
103 B6230234 นางสาวขนิษฐา ชนะภัย  PE10
104 B6230579 นางสาวสิรินทร สำราญนิช  PE10
105 B6230661 นายปฐมธรรม แท่นสะอาด  PE10
106 B6230678 นายปรัชญา ทิพย์สำเหนียก  PE10
107 B6235697 นายวิชญา สิทธินนธชัย  CERAMIC ENGINEERING10
108 B6236113 นางสาวจันจิรา นาบำรุง  CERAMIC ENGINEERING10
109 B6237820 นายกีรติ ศรีมงคล  CERAMIC ENGINEERING10
110 B6237875 นายชลราทิตย์ พิมพ์สงเคราะห์  CERAMIC ENGINEERING10
111 B6238155 นางสาวจรัสศรี เหลื่อนทองหลาง  CERAMIC ENGINEERING10
112 B6238346 นายศุภกิตติ์ ผลาพิบูลย์  PE10
113 B6238438 นายสรศักดิ์ โสภณ  PE10
114 B6238582 นายวิทศณุ ชาวไทย  PE10
115 B6238698 นางสาวทัณธิกา เพียนอก  CERAMIC ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.