รายชื่อนศ.
รายวิชา529292 : ELECTRICAL ENGINEERING
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5803712 นายธนดล ปิ่นนิกร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
2 B6008468 นางสาวศุภานัน ฐานิสสกุล  Metallurgical Engineering10
3 B6013516 นางสาวกรรจนา นามสุวรรณ์  Geological Engineering10
4 B6015718 นางสาวกุลธิดา สุขสวรรณ์  Agricultural and Food Engineering10
5 B6017132 นางสาวศุภลักษณ์ พันนาเหนือ  Metallurgical Engineering10
6 B6027308 นางสาวชัญญาภัค บุญเจริญ  Geological Engineering10
7 B6029517 นางสาวอรญา ทิพย์เสนา  Geological Engineering10
8 B6107673 นายสุธนัย ทุมดี  Agricultural and Food Engineering10
9 B6109363 นางสาวมุกระวี บูรภักดิ์  Metallurgical Engineering10
10 B6110048 นางสาววรประภา แป้นสกุล  Metallurgical Engineering10
11 B6112417 นางสาวพัชรา มุ่งหมาย  CERAMIC ENGINEERING10
12 B6118655 นายศราวุฒิ ภาศรี  CERAMIC ENGINEERING10
13 B6132590 นายธนโชติ สีบ้านบาก  Metallurgical Engineering10
14 B6201388 นายธนากร ศรวิไล  Metallurgical Engineering10
15 B6201838 นายฐานทัพ กลับมาอนุรักษ์  Metallurgical Engineering10
16 B6202101 นางสาวปิยธิดา บุ้งทอง  Agricultural and Food Engineering10
17 B6208677 นางสาวกัลยาวรรณ เพชรดี  Metallurgical Engineering10
18 B6208967 นายศรัณย์ แสงหัวช้าง  Agricultural and Food Engineering10
19 B6208981 นางสาววิจิตรา สายสุข  Agricultural and Food Engineering10
20 B6209094 นายวัชรพงษ์ อัปมะโห  Agricultural and Food Engineering10
21 B6209155 นางสาวอรอนงค์ วังกิ่ง  Geological Engineering10
22 B6209179 นางสาวขวัญนภา พรมโส  Agricultural and Food Engineering10
23 B6209223 นายภตวรรธ สารรัตน์  Agricultural and Food Engineering10
24 B6209551 นางสาวกชนุช บุษราคัม  Metallurgical Engineering10
25 B6209582 นายธีรวุฒิ เข็มลา  Agricultural and Food Engineering10
26 B6209896 นางสาวนิชากร ดงใจ  Agricultural and Food Engineering10
27 B6209902 นางสาวสุภลักษณ์ คำดี  Agricultural and Food Engineering10
28 B6209971 นายปิฏิพงษ์ กมลสาร  Agricultural and Food Engineering10
29 B6209988 นางสาววรนุช ภูมิโคกรักษ์  Agricultural and Food Engineering10
30 B6210380 นางสาวภัณฑิรา ภูสระ  Metallurgical Engineering10
31 B6210663 นายมังกร ส่งเสริม  Geological Engineering10
32 B6213701 นางสาวนลินทิพย์ ยลถวิล  Agricultural and Food Engineering10
33 B6214463 นายธีรพงศ์ เฉลยพจน์  Agricultural and Food Engineering10
34 B6214654 นางสาวบัณฑิตา พิมพ์มหา  Metallurgical Engineering10
35 B6214685 นางสาวสุพัตรา ชัยมงคล  PE10
36 B6214807 นายวศินชัย วงศ์ทองเจริญ  Geological Engineering10
37 B6214890 นางสาวศิระวีร์ มุกโชควัฒนา  Agricultural and Food Engineering10
38 B6214906 นางสาวนฤมล แสนนาวา  Agricultural and Food Engineering10
39 B6215033 นางสาวธัญญาเรศ ระวิงทอง  PE10
40 B6215330 นายสุระธาดาพงศ์ จำเริญเพิ่มกิจ  PE10
41 B6215842 นางสาวสุชัญญา สำราญใจ  Metallurgical Engineering10
42 B6215965 นายยุทธศักดิ์ วังบุญ  Metallurgical Engineering10
43 B6216078 นายนัฐวุฒิ พรหมวิชัย  Agricultural and Food Engineering10
44 B6216108 นายณฐภัทร ทาบึงกาฬ  Metallurgical Engineering10
45 B6216863 นางสาวศศิภา ธนวัฒนไพศาล  Metallurgical Engineering10
46 B6216962 นายวรพล เด่นดวง  Agricultural and Food Engineering10
47 B6217228 นายปรินทร บุตตะโยธี  Metallurgical Engineering10
48 B6217235 นางสาวภัณฑิรา ราชาคำ  Agricultural and Food Engineering10
49 B6217396 นางสาวอัมพร พิมพ์นิวาส  Metallurgical Engineering60
50 B6217624 นายสุประดิษฐ์ ทองคำ  Agricultural and Food Engineering10
51 B6217952 นางสาวเก็จมณี ทาสีลา  Metallurgical Engineering10
52 B6218232 นายสหรัฐ รัตนมาลัย  Metallurgical Engineering10
53 B6218454 นายศิริวัฒน์ จันทะสอน  Agricultural and Food Engineering10
54 B6218591 นางสาวฐิตา ขันทอง  Agricultural and Food Engineering10
55 B6218867 นายธีระศักดิ์ พระคุณเลิศ  Agricultural and Food Engineering10
56 B6219062 นางสาวปฐมพร รักษ์หิรัญ  Agricultural and Food Engineering10
57 B6219154 นางสาวสลิลทิพย์ สิงห์ทอง  Agricultural and Food Engineering10
58 B6219321 นายพิชย ศิลปมณี  Metallurgical Engineering10
59 B6219451 นางสาวกชมนปภานัน ทองมณี  Agricultural and Food Engineering10
60 B6219475 นางสาวพิมพ์พจี สุขรี  Agricultural and Food Engineering10
61 B6219567 นายภณ บุญทน  Agricultural and Food Engineering10
62 B6219611 นางสาวภัทรา เศษแสนวงค์  Agricultural and Food Engineering10
63 B6219642 นายสมรรถวัฒน์ กาญจนนพวงศ์  Agricultural and Food Engineering10
64 B6219710 นายปัณณวิชญ์ สีลวานิช  Metallurgical Engineering10
65 B6219819 นางสาวทิพวรรณ์ รัชวงค์  PE10
66 B6219871 นางสาวขวัญฤดี ตุ้ยพิมาย  Metallurgical Engineering10
67 B6219901 นายกฤตพล แสงอรุณ  Agricultural and Food Engineering10
68 B6220440 นายเศวตโชติ บุญสุภาพ  Geological Engineering10
69 B6220518 นางสาวปาริฉัตร วังดง  Metallurgical Engineering10
70 B6220549 นางสาวพัทราวรรณ โคตะนันท์  Agricultural and Food Engineering10
71 B6220563 นางสาวรัตติกาล สุดยอด  Agricultural and Food Engineering10
72 B6220648 นางสาวชนิฎา สีคันทา  Agricultural and Food Engineering10
73 B6220853 นางสาวณิชนันทน์ วันใหม่  Metallurgical Engineering10
74 B6220976 นายธนธรณ์ ประอินทร์  Metallurgical Engineering10
75 B6221119 นางสาวชลธิชา แพรนาพันธุ์  Metallurgical Engineering10
76 B6221195 นายนรบดี รัตน์สันเทียะ  Agricultural and Food Engineering10
77 B6221201 นางสาวปาริชาติ เจริญราษฎร์  Agricultural and Food Engineering10
78 B6221294 นางสาวนันทกานต์ ตั๊นไพบูลย์  CE10
79 B6221379 นายวัฒธนชัย ผาหยาด  Metallurgical Engineering10
80 B6221508 นางสาวอรวรรณ ลำไธสง  PE10
81 B6221539 นายณัฐกิตติ์ สมศรี  Metallurgical Engineering10
82 B6221607 นายปนุชาญศิลป์ ยึดพวก  Agricultural and Food Engineering10
83 B6221713 นายสิรภพ นิโครธานนท์  Agricultural and Food Engineering10
84 B6222086 นายชลธิศ มงคลครุฑ  Agricultural and Food Engineering10
85 B6222161 นางสาวรัตติกาญจน์ บุญตั้ง  Agricultural and Food Engineering10
86 B6222246 นายพีระพัฒน์ ตะลาด  Metallurgical Engineering10
87 B6222406 นายบุญญฤทธิ์ ทุมทา  Metallurgical Engineering10
88 B6222741 นายวีระชัย เทพมณี  Agricultural and Food Engineering10
89 B6222796 นายประเสริฐ แทนทุมมา  Agricultural and Food Engineering10
90 B6222802 นางสาวพัชริดา ชาดา  Agricultural and Food Engineering10
91 B6222970 นายมาหามะสักรี หะยีมูซอ  Agricultural and Food Engineering10
92 B6223212 นางสาวศิริภัสสร ขวัญสกุล  Agricultural and Food Engineering10
93 B6223250 นายจิรพงษ์ ปุ๊กกระโทก  Agricultural and Food Engineering10
94 B6223557 นางสาวสิรินทรา สายสามพราน  Agricultural and Food Engineering10
95 B6223564 นางสาวจันทร สิทธิสังข์  Agricultural and Food Engineering10
96 B6224127 นายธีรดนย์ ดอนบัญหา  Metallurgical Engineering10
97 B6224202 นายกิติพัฒน์ จันทร์รุ่งเรือง  Agricultural and Food Engineering10
98 B6224523 นายภานุพงศ์ ทองอินทร์  Metallurgical Engineering10
99 B6224530 นางสาวสุมิตา ไชย์ลอย  Metallurgical Engineering10
100 B6224882 นายคุณานนต์ วันทิ  PE10
101 B6224936 นายภานุวัฒน์ พรมโสภา  Agricultural and Food Engineering10
102 B6225148 นางสาวลักขณา พันตัน  Agricultural and Food Engineering10
103 B6225247 นายอิสระ มะลิงาม  Metallurgical Engineering10
104 B6225650 นายอภิสิทธิ์ จรรยาวัฒนชัย  Agricultural and Food Engineering10
105 B6226121 นางสาวสาธิดา โคตรโนนกอก  Agricultural and Food Engineering10
106 B6226145 นางสาวพรพิส พุทธดีพาวณิชย์  CERAMIC ENGINEERING60
107 B6226183 นายธนดล จำเริญดี  Agricultural and Food Engineering10
108 B6226350 นางสาวจุฑาพร วงศ์ศิลป์  Agricultural and Food Engineering10
109 B6226411 นางสาววนิดา คำมูลนา  CERAMIC ENGINEERING10
110 B6226602 นายสัณหณัฐ จันทร์ทิบุตร  Metallurgical Engineering10
111 B6227111 นายพรหมวรรธ ดวงปรีชา  Agricultural and Food Engineering10
112 B6227128 นายกิตติพัฒน์ สุวรรณดี  Geological Engineering10
113 B6227210 นางสาวณิชาภัทร รมกระโทก  Metallurgical Engineering10
114 B6227227 นางสาวพัชรมัย ณรงค์ไชย  PE10
115 B6227289 นายวิชยุตม์ คุขุนทด  Metallurgical Engineering10
116 B6230371 นายเกษมสันต์ ลือรุ่งรัตน์วุฒิ  Metallurgical Engineering10
117 B6230432 นายภูวเนตร อยู่ประสิทธิ์  Agricultural and Food Engineering10
118 B6230586 นางสาวจันทราทิพย์ กองทุ่งมน  Agricultural and Food Engineering10
119 B6230593 นายพัฒนพงศ์ สากระจาย  Agricultural and Food Engineering10
120 B6230715 นางสาวธาริกา พันธุ์เลิศ  Metallurgical Engineering10
121 B6235727 นางสาวมัณฑิตา สุณาวงค์  Metallurgical Engineering10
122 B6236014 นางสาวสิริขวัญ วันทาหวัด  Agricultural and Food Engineering10
123 B6236328 นายเสฏฐวุฒิ แสนกล้า  Agricultural and Food Engineering10
124 B6237776 นางสาวธนพร ชินทะวัน  Metallurgical Engineering10
125 B6237936 นายกรปวีณ์ กุลโชติ  Geological Engineering10
126 B6237950 นางสาววีรัชยานันท์ โพธิ์สองชั้น  Agricultural and Food Engineering10
127 B6238254 นางสาวนัยนา อาจยิ่งยงค์  Metallurgical Engineering10
128 B6238476 นายปรมินทร์ นาดี  Agricultural and Food Engineering10
129 B6238506 นางสาวกัณฐิกา กองโพธิ์  Agricultural and Food Engineering10
130 B6238520 นางสาวกาญจนาพร อินขันตรี  Agricultural and Food Engineering10
131 B6238636 นางสาวภิรมย์ลักษณ์ คำจันทร์  Agricultural and Food Engineering10
132 B6238650 นายภานุวัฒน์ พริ้งเพราะ  Agricultural and Food Engineering10
133 B6238834 นายณัฐสมพนธ์ ปิยะชาติ  Agricultural and Food Engineering10
134 B6238841 นายฟุรกอน มะมิง  Agricultural and Food Engineering10
135 B6239459 นางสาวชนกนันท์ บัวหอม  Agricultural and Food Engineering10
136 B6335878 นายพีระวัฒน์ ปานชนะพงศ์  N/A60
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.