รายชื่อนศ.
รายวิชา525203 : ENGINEERING DYNAMICS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5710102 นางสาวสกุลรัตน์ จันสอน  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
2 B5800865 นางสาวทิพามณี ซิกว้าง  MAE10
3 B5806577 นายอภิสิทธิ์ สุมาลุย์  MAE10
4 B5807826 นายพงษ์ศิริ มีสิงห์  Agricultural and Food Engineering10
5 B5811922 นายนราวิชญ์ ถานสีนาม  Automotive Engineering60
6 B5820917 นายเฉลิมชาติ สอนตัน  Automotive Engineering40
7 B5821686 นายบุญญฤทธิ์ คำหล้า  AERONAUTICAL ENGINEERING10
8 B5828203 นายณัฎฐ์พัณกร นิติศักดิ์  Automotive Engineering40
9 B5906444 นางสาวกาญจนาภรณ์ ศรีบุญเรือง  Agricultural and Food Engineering10
10 B5915750 นายกิตติชัย โล่วิสิทธิ์อารี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
11 B5917006 นางสาวโยษิตา วิจารัตน์  Agricultural and Food Engineering10
12 B5923304 นางสาวนภัสสร ปุ๊กสันเทียะ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
13 B6004361 นางสาวฐิตาพร ดวงมณี  Agricultural and Food Engineering10
14 B6004989 นายสัจจาพร ราชเสนา  Automotive Engineering10
15 B6005085 นายกิตติพงษ์ พลนิกาย  AERONAUTICAL ENGINEERING60
16 B6014872 นายทวีวัฒน์ โคกกลุ่น  Agricultural and Food Engineering10
17 B6015718 นางสาวกุลธิดา สุขสวรรณ์  Agricultural and Food Engineering10
18 B6016081 นายรามัญ นันท์เมือง  ME10
19 B6021672 นายวรงครัตน์ โคตรสาลี  Agricultural and Food Engineering10
20 B6025243 นายภาคภูมิ จามรธวัช  Automotive Engineering10
21 B6104351 นายวิศวะ คุณสมบัติ  Agricultural and Food Engineering10
22 B6104504 นางสาวนภาวัลย์ โคตรฮุย  Agricultural and Food Engineering10
23 B6109813 นางสาวพิชญา ปัดตาละคะ  Agricultural and Food Engineering10
24 B6112707 นางสาวรสิตา ยุทธนารังสรรค์  ME10
25 B6113384 นายภรัณยู ลีชนะวานิชพันธ์  Agricultural and Food Engineering10
26 B6113957 นายอัษฎาวุธ วันทอง  Agricultural and Food Engineering10
27 B6114787 นายฐิติศักดิ์ เศษรักษา  Agricultural and Food Engineering10
28 B6132798 นายภัทรพงศกรณ์ จรัสแสง  Agricultural and Food Engineering10
29 B6201173 นายนวพล วงค์อุดดี  ME10
30 B6201807 นายพรวิศิษฏ์ ปราณีพันธุ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
31 B6201876 นางสาวสุภาวดี ธรรมนุส  AERONAUTICAL ENGINEERING10
32 B6202026 นายพิชัยยุทธ เนื่องขันตรี  Automotive Engineering10
33 B6208981 นางสาววิจิตรา สายสุข  Agricultural and Food Engineering10
34 B6209094 นายวัชรพงษ์ อัปมะโห  Agricultural and Food Engineering10
35 B6209896 นางสาวนิชากร ดงใจ  Agricultural and Food Engineering10
36 B6209971 นายปิฏิพงษ์ กมลสาร  Agricultural and Food Engineering10
37 B6209988 นางสาววรนุช ภูมิโคกรักษ์  Agricultural and Food Engineering10
38 B6210854 นางสาวพัศพิชชา ยังตรง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
39 B6213640 นายชิดชนก กุลวราธร  Automotive Engineering10
40 B6213923 นายจิรวัฒน์ ลิขิตพงศ์พิพัฒน์  ME10
41 B6214906 นางสาวนฤมล แสนนาวา  Agricultural and Food Engineering10
42 B6216672 นางสาวภัทราวดี จันทร์พัฒน์  Automotive Engineering10
43 B6216740 นายธีรพงศ์ สุดตานา  Agricultural and Food Engineering10
44 B6217235 นางสาวภัณฑิรา ราชาคำ  Agricultural and Food Engineering10
45 B6217686 นายสมศักดิ์ แสนสนิท  ME10
46 B6218492 นายบวร แก้วหมื่นทรง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
47 B6218591 นางสาวฐิตา ขันทอง  Agricultural and Food Engineering10
48 B6218904 นายศราวุฒิ เทียนขจรศรี  Automotive Engineering10
49 B6219154 นางสาวสลิลทิพย์ สิงห์ทอง  Agricultural and Food Engineering10
50 B6219475 นางสาวพิมพ์พจี สุขรี  Agricultural and Food Engineering10
51 B6219567 นายภณ บุญทน  Agricultural and Food Engineering10
52 B6219611 นางสาวภัทรา เศษแสนวงค์  Agricultural and Food Engineering10
53 B6219642 นายสมรรถวัฒน์ กาญจนนพวงศ์  Agricultural and Food Engineering10
54 B6219727 นายกิตติโชค สุขสมัคร  ME10
55 B6219901 นายกฤตพล แสงอรุณ  Agricultural and Food Engineering10
56 B6220365 นางสาวเจนจิรา ผลจันทร์งาม  ME10
57 B6220648 นางสาวชนิฎา สีคันทา  Agricultural and Food Engineering10
58 B6221201 นางสาวปาริชาติ เจริญราษฎร์  Agricultural and Food Engineering10
59 B6221607 นายปนุชาญศิลป์ ยึดพวก  Agricultural and Food Engineering10
60 B6221713 นายสิรภพ นิโครธานนท์  Agricultural and Food Engineering10
61 B6222543 นายชินวัฒน์ อุตสาหะ  ME10
62 B6222741 นายวีระชัย เทพมณี  Agricultural and Food Engineering10
63 B6222796 นายประเสริฐ แทนทุมมา  Agricultural and Food Engineering10
64 B6222871 นายนิติธร นันทาวงศ์  ME10
65 B6223403 นางสาวสุวารินทร์ เพียรปรุ  Automotive Engineering10
66 B6223427 นางสาวณัฐธิดา แซ่เล้า  ME10
67 B6224578 นายจตุรพล ศรีสุรี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
68 B6224820 นายธนาดล ศรีสุระ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
69 B6225148 นางสาวลักขณา พันตัน  Agricultural and Food Engineering10
70 B6225315 นางสาวสิดาพร แพงจันทร์  ME10
71 B6225599 นายวรนนท์ โคตรนาวัง  ME10
72 B6226350 นางสาวจุฑาพร วงศ์ศิลป์  Agricultural and Food Engineering10
73 B6226381 นายปิยณัฐ ขุนทองพลัดประเสริฐ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
74 B6226787 นางสาวณัฐชยา บุญวงศ์  AERONAUTICAL ENGINEERING60
75 B6230364 นางสาวกนกวรรณ ภู่เสภา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
76 B6230593 นายพัฒนพงศ์ สากระจาย  Agricultural and Food Engineering10
77 B6235666 นายบุญญศักดิ์ ทิมังกูร  Automotive Engineering10
78 B6236328 นายเสฏฐวุฒิ แสนกล้า  Agricultural and Food Engineering10
79 B6308742 นายปวิช รอดเสถียร  EE10
80 B6335847 นายพลวัฒน์ บุญรอด  ME10
81 B6336943 นายโยธิน วรรณสุข  Agricultural and Food Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.